Publicerad 2022-05-11

Rapport från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträde tisdagen den 10 maj omfattade 35 ärenden. Här följer en kort beskrivning av hur Kommunstyrelsen beslutade i några utvalda ärenden.

Trafiksituationen på Genvägen ses över

Ett medborgarförslag om att sänka hastigheten på Genvägen från 40 till 30 kilometer i timman, samt ta bort vägens status som huvudled, kommer att skickas tillbaka till tekniska nämnden för fortsatt behandling.

Medborgaren som skrivit förslaget menar att trafiken på Genvägen ökat väldigt mycket de senaste åren, vilket förslagsskrivaren påstår har medfört ökat buller och trafiksäkerhetsproblem. Genvägen går mellan rondellerna Litsvägen och Stuguvägen via rondellen Biblioteksgatan.

Kommunstyrelsen beslutade att ge tekniska nämnden, som har hand om trafikfrågor, i uppdrag att göra en breddad undersökning av trafiksituationen på Genvägen. I arbetet ska nämnden ta med stadens framtida utveckling och hur den kan tänkas påverka trafikens flöden i beräkningen.

Riktlinjer för minskad ojämlikhet antogs

Kommunstyrelsen antog en ny riktlinje för minskad ojämlikhet. Riktlinjen ska ersätta följande styrdokument; Ett Östersund för alla - en strategi för inkluderande samhälle och Handlingsplan mot barnfattigdom.

Riktlinjen för minskad ojämlikhet kan sägas styra kommunens framtida ambitioner när det gäller jämlikhetsskapande åtgärder. I riktlinjen anges vad som bör uppfyllas för att Östersund ska vara ett samhälle där alla kan vara delaktiga utan hinder.

I handlingarna kan man läsa följande:

Ett samhälle utan hinder är ett jämlikt samhälle, och gör Östersund till en attraktiv plats att leva och verka i. Kommunala verksamheter har möjlighet/rådighet att påverka flera faktorer som har betydelse för möjlighet till delaktighet, såsom samhällsplanering, skolverksamhet, vård, omsorg, miljö och natur. Riktlinjen behövs för att visa vad kommunen ska åstadkomma som skyldighetsbärare av konventioner och lagar på området.

Riktlinje för god hälsa och välbefinnande antogs

Kommunstyrelsen antog även Riktlinjen för god hälsa och välbefinnande.

Riktlinjen fastställer kommunens ambitionsnivå för arbetet med folkhälsa och drogförebyggande arbete. Ställningstagandena i riktlinjen baseras på internationella, nationella och regionala mål inom folkhälso- och ANDTS-politiken (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) med målet att ge kommunens medborgare förutsättningar att leva ett liv med god och jämlik hälsa.

Riktlinjen ska ersätta följande styrdokument; Folkhälsostrategi 2019-2023, Drogpolitiskt program för Östersunds kommun och Narkotikakommissionens handlingsplan.

Långsiktighet genom rapport om skolstruktur

En omfattande rapport om hur skolan ska struktureras i framtiden presenterades för Kommunstyrelsen. Rapporten är en framåtsyftande genomlysning av kommunens hela skolstruktur. Som längst sträcker sig tidsperspektivet fram till 2040.

Kommunstyrelsens ser rapporten som ett viktigt och värdefullt underlag till att kunna fatta långsiktiga beslut som förhoppningsvis ska gynna förutsägbarhet och arbetsro inom skolans område. Beredningens rapport ska slutligen behandlas av kommunfullmäktige.

12 miljoner till ombyggnad av kök

Affärsområde Fastighet beviljas 12 miljoner kronor till lönsam ombyggnad av kök på Palmcrantz till Internationella Engelska Skolan år 2022. Finansiering ska ske genom omfördelning inom investeringsbudget.

Kommunstyrelsens beslutade att bevilja ett så kallat igångsättningstillstånd under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar investeringen.

Köket som ska renoveras ligger i omedelbar anslutning till ett annat kök där kommunens Måltidsservice har sin verksamhet. Det köket kommer enligt planerna att renoveras 2023.

Åtgärder för ökat promenerande

Ett medborgarförslag föreslår att Östersunds kommun ska uppmuntra kommunmedborgare att promenera mer genom att kommunen bör ge broddskor och reflexer till de som ansöker och sedan blir antagna som ”Vintergångare”.

Ärendet har beretts och en total kostnad för åtgärden på en halv miljon kronor presenterades för styrelsen.

Kommunstyrelsens beslutade att föreslå att Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget på så sätt att miljö- och samhällsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag på lämplig påverkansåtgärd för ökad gångtrafik. Förslaget hanteras därefter i ordinarie budgetprocess.

Uppskov men inget slopande av avgifter

Kommunstyrelsen beslutade att börja ta betalt för ansökningsavgift, anmälningsavgift och tillståndsavgift för serveringstillstånd, tillsynsavgift för servering av alkohol. Under pandemin 2021 slopades dessa avgifter, vilket gjorde att kommunen gick miste om 1,5 miljoner i intäkter.

Man beslutade dock att ge uppskov till i höst med avgifterna.

Centern och moderaterna ville att avgifterna skulle slopas även 2022, detta för att bidra till återstart inom branschen. Förslaget fick dock inte majoritet.

Dessutom beslutade kommunstyrelsen följande:

  • Bygga två nya LLS-boenden i Torvalla Ängsmon.
  • Lägga ut tre tomter till försäljning i Lit, Södra Söre.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-05-11