Publicerad 2022-05-25

Rapport från Tekniska nämnden 25 maj

Förslag om omfördelning av pengar till Östersundslänken och beslut om att fasa ut engångsartiklar i plast. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 25 maj.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden den 25 maj. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Mer pengar till Östersundslänken 2022

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att omfördela totalt 29,5 miljoner kronor till Östersundslänken under 2022. Pengarna ska användas till att;

 • bygga station Jamtli.
 • bygga förarutrymme Hofvallen (som är en del av Östersundlänken).
 • sätta igång med byggnationerna i centrum.

Nämnden föreslår att pengarna tas från följande projekt:

 • 11,5 miljoner från projekt "Trafikplats Odenskog"
 • 18 miljoner från projekt ”Ny förskola Torvalla, Skogsmon, Ängsmon (Ottfjället)

Nämnden föreslår ombudgeteringar från de här projekten, eftersom byggnationerna inte kommer att kunna genomföras som planerat under 2022. Budgetramarna för dessa projekt kan därför flyttas över till 2023.

Tekniska nämnden föreslår också Kommunfullmäktige att utse en politisk ledningsgrupp för projekt Östersundslänken. Man föreslår att investeringsbudgeten för Östersundslänken i sin helhet flyttas till Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har tidigare återremitterat ärendet ”Omdisponering av investeringsmedel 2022”, för att få en redovisning av vilka investeringar som planeras för vilka summor i projektet.

Beräknas kosta totalt 134 miljoner kronor

Den totala summan för Östersundslänken beräknas till 134 miljoner kronor fördelat på åren 2022 - 2024. För 2022 har Kommunfullmäktige tidigare avsatt sex miljoner kronor i budget för Östersundslänken.

Fond för nytt vattenverk fastställd

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa den fond som skapades 2015 för att finansiera investeringen av ett nytt vattenverk vid Minnesgärde.

I beslutspunkt 2 föreslår nämnden att fonden ska bestå av det samlade överskottet efter bokslut åren 2014-2021. Fonden ska även omfatta kommande eventuella överskott fram till det år att vattenverket är färdigställt och i drift.

Yrkanden

Nisse Sandqvist (V) yrkade att beslutspunkt 2 i ärendet om VA-investeringsfond ska formuleras enligt följande:
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att investeringsfonden ska bestå av den taxefinansierade VA-verksamhetens samlade överskott efter bokslut för åren från 2014 och fram till dess att det nya vattenverket är färdigställt och i drift.

Andreas Köhler (M) yrkade bifall på punkt 1.

Tekniska nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag punkt 1 samt enligt Nisse Sandqvists yrkande enligt punkt 2.

Bakgrund till investeringsfonden

Vid cryptosporidium-utbrottet 2010 upptäcktes behovet av ett membranfilter. Eftersom VA-taxan inte skulle täcka den investeringen i det framtida vattenverket - beslutade dåvarande Utförarstyrelsen att ge Teknisk förvaltning i uppdrag att inrätta en fond för Vatten Östersund. Överskott från verksamheten skulle sättas in i investeringsfonden.

Formellt beslut saknades

Under 2021 genomförde revisionskontoret en granskning av VA-investeringarna. Revisorerna saknade då ett beslut från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige om investeringsfonden. Revisorerna rekommenderade därför Tekniska nämnden att säkerställa att det fattas ett formellt beslut om fonden.

Från 2015 till 2021 har fonden upparbetat ett saldo på 31,3 miljoner kronor. 2027 beräknas den ha ett saldo på 121 miljoner kronor. 2028-2035 tas fonden i anspråk. Efter 2035 avvecklas den.

Beslut att fasa ut engångsartiklar i plast

Tekniska nämnden beslutade att ett antal engångsartiklar i plast ska fasas ut inom verksamheterna Måltidsservice och Städ och service.

Kommunfullmäktige har tidigare gett nämnden i uppdrag att utreda vilka engångsartiklar som kan fasas ut och ersättas av tvätt- och diskbara flergångsartiklar. Även Barn- och utbildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden har fått ett sådant uppdrag.

Artiklar som fasas ut inom Måltidsservice

Tekniska nämndens beslut innebär att Måltidsservice får i uppdrag att senast 28 oktober 2022:

 • sluta köpa in vinylhandskar
 • genomföra ett test att byta ut plastpåsar för papperskorgar till annat alternativ av återvunnen plast eller bioplast.
 • genomföra ett test att byta ut plastsäckar till pappers- eller bioplastsäckar
 • sluta köpa engångsförkläden
 • informera i köken om exempel på hur en minskning av plastpåsar och plastfolie kan ske i köken.
 • efterfråga besöksrockar i ett icke-plastalternativ eller återvunnen plast hos leverantörerna.
 • efterfråga skoskydd i ett icke-plastalternativ eller återvunnen plast hos leverantörerna.

Det här är åtgärder som förvaltningen inte bedömer ska kosta mer pengar - utan det finansieras inom sektorns befintliga budgetram.

Senast 27 oktober 2023 ska Måltidsservice också göra följande:

 • Köpa in flergångsformar av metall till köken (under förutsättning att nämnden beviljas finansiering på 250 000 kronor i budget 2023)
 • Byta ut papperskorgspåsar och plastsäckar till bioplastalternativ i de fall alternativen uppfyller kvalitetskrav, pris och material. Förvaltningen bedömer att det här ryms inom nämndens befintliga budgetram

Artiklar som fasas ut inom Städ och service

Senast 28 oktober 2022 får Städ och service i uppdrag att;

 • genomföra ett test med att byta ut plastpåsar för papperskorgar till annat alternativ av återvunnen plast eller bioplast.
 • genomföra ett test att byta ut plastsäckar till pappers- eller bioplastsäckar.

Förvaltningen bedömer att det här ska rymmas inom nämndens befintliga budgetram.

Senast 27 oktober 2023 ska Städ och service:

 • Styra inköpen till de artiklar som uppfyllt kvalitetskraven efter test.

Förvaltningen bedömer att de här åtgärderna blir kostnadsdrivande. Det bör finansieras via ökade avgifter i kundledet.

Initiativärende - sänkt hastighet vid övergångsställe

Nämndens ordförande Andreas Köhler (M) och alliansgruppen lyfte ett initiativärende om sänkt hastighet från 60 till 30 eller 40 km/timmen vid övergångsställe på Trondheimsleden - se bilden nedan.

Motiveringen är att många barn fått en ny väg till skolan efter det att Lugnviksskolan Stadionvägen öppnades. För många av barnen innebär det promenad eller cykeltur över Trondheimsleden.

Förvaltningen kommer att utreda ärendet inför ett eventuellt beslut i nämnden senare.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-05-25