Publicerad 2022-06-08

Rapport kommunstyrelsen 7 juni 2022

Under tisdag 7 juni höll Kommunstyrelsen sammanträde i Domsalen, Rådhuset. Här är ett axplock av de beslut som togs.

Inlandsbanan AB begär ägartillskott

Inlandsbanans styrelse har begärt ett aktieägartillskott på totalt 30 miljoner kronor från de 19 ägarkommunerna. Tillskottet föreslås fördelas utifrån ägarandel i Inlandsbanan AB, vilket för Östersunds kommun innebär 4,5 miljoner kronor. En förutsättning är att övriga ägarkommuner går in med motsvarande belopp utifrån ägarandel.

Orsaken är främst effekter av pandemin, inköp av motorvagnståg och svag lönsamhet i dotterbolagen.

Aktieägartillskottet föreslås vara ovillkorat, vilket innebär att det lämnas kapital utan några villkor om att få pengarna tillbaka. Det ses därmed som ett definitivt och bestående tillskott till aktiebolaget. Utbetalning av aktieägartillskottet föreslås ske i kontanta medel och senast den 1 augusti 2022.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunen går med på Inlandsbanan ABs begäran.

Ny taxa för kultur

Efter en offentlig upphandling under hösten 2021 har Kultur- och fritidsnämnden antagit en ny driftare på Storsjöteatern. I samband med avtalsskrivning behöver villkoren kring taxa för kultur - vid uthyrning av lokaler i Storsjöteatern uppdateras. Kommunen vill säkerställa att fler kulturföreningar har möjlighet att nyttja lokalerna och bidra till Östersunds kulturella utbud. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Kultur- och fritidsnämnden ska ta ut taxa för kultur - vid uthyrning av lokaler i Storsjöteatern

Riktlinje för äldreomsorg

En riktlinje för äldreomsorg har tagits fram efter ett politiskt initiativärende och en ett-årig fullmäktigeberedning. Huvuduppdraget har varit att skapa ett brett politiskt förankrat styrdokument som sträcker sig över fler mandatperioder och pekar ut de långsiktiga behoven och möjligheterna för äldreomsorgen i Östersunds kommun.

Syftet är att säkerställa att kommunens invånare erbjuds en god äldreomsorg.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta riktlinje för äldreomsorg i Östersunds kommun.

Medborgarförslag – Parkering för 65+ i Östersunds kommun

Ett medborgarförslag har kommit in till Östersunds kommun som föreslår att särskilda parkeringsplatser ska reserveras gratis till personer som är 65 år och äldre. Parkeringarna ska vara centrumnära och ingen parkeringsavgift tas ut enligt förslaget, men parkeringsskiva ska finnas och tillåten parkering ska vara max två timmar. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget. Detta för att kommunen enligt lag bara får göra undantag för parkeringsavgiftens omfattning för att förenkla för boende, företagare samt för personer med rörelsenedsättning.

Översyn av arvodesbestämmelser och ersättning till förtroendevalda samt långsiktiga principer för politiska kostnader

Arvodesnämnden har fått i uppdrag att utreda långsiktiga principer för nivåer och regler för politikerarvoden i Östersunds kommun.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige är:

1 Justering av fördelning för årsarvoden i presidierna.
2. 1:e vice ordförande i nämnderna ska vara företrädare för oppositionsparti.
3. Arvodesnämnden får i uppdrag att inför varje årsskifte utvärdera årsarvoden för presidierna i respektive nämnd.
4. Införande av beredskapsarvode för Social- och arbetsmarknads-nämnden.
5. Eventuella förändringar av sammanträdesarvodena: Införa timarvode istället för arvodering av hel- och halvdag.
6. Gruppledararvode – principer för hur det fördelas.
7. Fria resurser – tillägg och justering.
8. Införande av politiska sekreterare
9. Förändring av övriga ersättningar.

Strategi för utvecklingen av Lit och Häggenås

Näringslivskontoret har fått i uppdrag att ta fram planeringsdirektiv för Strategi utveckling Lit och Häggenås. Strategin ska vara tioårig och visa på hur Lit och Häggenås ska utvecklas långsiktigt och hållbart som attraktiva tätorter att bo, leva och verka i. Den ska likna de utvecklingsplaner som tidigare tagits fram för Torvalla och Brunflo.

Strategin ska föregås av en förstudie, där kommunen i dialog och samverkan med privatpersoner, företagare, föreningar och organisationer med flera ska peka ut de utvecklingsområden som behöver prioriteras i Lit och Häggenås under kommande år.

Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar att förslaget till planeringsdirektiv Strategi utveckling Lit och Häggenås godkänns och att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram Strategi utveckling Lit och Häggenås.

Politisk beredningsgrupp får ansvar för ett framtida Kulturhus

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag utse en politisk beredningsgrupp vars huvuduppgift är att genom befintliga utredningar/underlag (med eventuella justeringar och tillägg) lämna förslag om ett framtida Kulturhus i Östersunds kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta en politisk utredningsgrupp med ansvar för ett framtida Kulturhus. Ledamöterna väljs av Kommunstyrelsen, och varje parti i kommunfullmäktige har rätt att utse en ledamot samt en ersättare till utredningsgruppen. Ordförande för politiska utredningsgruppen ska vara ett kommunalråd från den politiska ledningen i kommunen. Den politiska utredningsgruppen ska presentera en delrapport senast februari år 2023 med en slutrapport i november 2023. Ekonomiska ramar för de olika alternativ som presenteras ska ingå i uppdraget

Antagande av översiktsplanen Östersund 2040

Revideringen av översiktsplanen Östersund 2040 har varit på granskning. Under granskningen kom det in 53 synpunkter.

Samhällsbyggnad har tagit ställning till synpunkterna och gjort förslag på ändringar. Mer omfattande ändringar har gjorts angående de riksintressen som preciserats och tillkommit. Det gäller riksintresse för värdefulla ämnen eller material, kalksten i Brunflo och riksintresse för totalförsvaret, Grytans övnings- och skjutfält.

Reviderat förslag av översiktsplan Östersund 2040 och förslag på miljökonsekvensbeskrivning godkänns av Kommunstyrelsen och överlämnas till Kommunfullmäktige för antagande.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-06-08