Publicerad 2022-06-15

Rapport från Tekniska nämnden 15 juni

Ja till att äska pengar för belysning i Österängsparken och sänkt hastighet vid övergångsställe på Trondheimsvägen. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 15 juni.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden den 15 juni. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till att äska pengar för belysning i övre delen av Österängsparken

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att det sätts upp en gatlykta i övre delen av Österängsparken. Förslagsställaren vill lysa upp gångvägen längs muren för att minska otrygghetskänslan eftersom platsen idag upplevs som mörk.

Som lösning föreslår förvaltningen i stället en kompletterande belysning ovanför muren som samspelar med parkens gestaltning

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget på så sätt att man äskar investeringsmedel för belysning i Österängsparken i budgetprocessen för 2024.

Tekniska nämnden har tidigare fått i uppdrag att bereda och fatta slutligt beslut i ärendet.

Ja till sänkt hastighet vid övergångsställe på Trondheimsvägen

Tekniska nämnden säger ja till alliansens initiativärende att sänka hastigheten runt övergångsstället vid busshållplats Pibäcken på Trondheimsvägen. Hastigheten sänks från 60 km/timmen till 40 km/timmen på en sträcka av 200 meter runt övergångsstället.

Skälet är att många skolbarn behöver passera över Trondheimsvägen efter skolomläggningen.

Nisse Sandqvist (V) anmälde jäv och deltog inte i handläggning och beslut.

Ja till att utreda belysning i övre delen av slingan runt Lillsjön

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att man sätter upp belysning vid promenadvägen vid Lillsjöns övre sida, upp emot E14. Belysning finns redan på sidan mot Lillänge och Odensala,

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget på så sätt att man säger ja till att göra en utredning under 2023. I utredningen ska man undersöka förutsättningar, kostnader, påverkan på naturmiljö - och om det är möjligt att uppföra belysning av den övre delen av slingan runt Lillsjön

Kommunfullmäktige har tidigare gett Tekniska nämnden i uppdrag att fatta slutligt beslut i ärendet.

Nej till förlängning av gång- och cykelväg vid Lillsjön

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att gång- och cykelvägen som kommer från tunneln under Opevägen intill förskolan Stallet och går mot Lillsjön förlängs från bussgatan till slingan runt Lillsjön. Förslagsställaren vill också att den delen blir belyst tillsammans med övrig obelyst slinga på östra sidan av Lillsjön.

Tekniska nämnden säger nej till förslaget om förlängning av gång- och cykelvägen. Motiveringen är att det idag finns flera sätt att ta sig till Lillsjön genom bostadsområdet som plogas på vintern. Stigen genom skogen och över ängen vid ”dagisbjörken” bör behållas som stig, som kan användas under barmarksperioden. Skogen har inrapporterade naturvärden som är beroende av gammal skog och den bör bevaras och utvecklas. Även ängen har naturvärden som bör tas omhand och utvecklas.

Tekniska nämnden bifaller däremot medborgarförslaget på så sätt att man säger jag till en utredning om att belysa östra delen av slingan runt Lillsjön. Utredningen ska göras under år 2023. Och i den ska man se över förutsättningar, kostnader, påverkan på naturmiljö och om det är möjligt att uppföra belysning eller inte.

Tekniska nämnden har tidigare fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att fatta slutligt beslut i ärendet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-06-15