Publicerad 2022-06-28

”Den nya bron är en av många viktiga satsningar för att nå våra klimatmål.”

Kommunens högt satta klimatmål om ett fossilfritt Östersund 2030 kräver nya sätt att resa, framför allt för de kortare sträckorna i vardagen. En av kommunens viktigaste uppgifter är därför att möjliggöra fler resor med kollektivtrafik och cykel. Vi bad Mathias Ekman, projektchef på Teknisk förvaltning, att berätta om aktuella projekt.

Man med cykel framför bro och grönskande träd

Mathias Ekman, projektchef

– Vårt fokus ligger framför allt på att göra det lättare för fler medborgare att ta kollektivtrafik eller cykel när de ska någonstans. En stor del av dem som bilpendlar i dag har mindre än fem kilometer till jobbet, och det är för dem vi vill underlätta att göra ett klimatsmartare val.

Varje år beviljar Trafikverket ekonomiskt stöd till projekt som främjar hållbara stadsmiljöer, enligt det som kallas statsmiljöavtalet. Östersunds kommun har beviljats bidrag till flera satsningar; exempelvis utbyggd laddinfrastruktur för elbussar och fler gång- och cykelbanor runt om i stan. Det ekonomiska stödet via statsmiljöavtalet täcker in upp till 50 procent av kostnaden.

Bidraget ger enligt Mathias Östersunds kommun möjlighet att accelerera utvecklingen och komma i gång tidigare med omställningen. Ett exempel är den nya gång- och cykelbro som precis har lyfts på plats vid järnvägsstationen.

– Bron ska knyta ihop den nya stadsdelen vid vattnet med övriga stan. Tanken är att området kring stationen på sikt ska bli stans nya knutpunkt för cykel-, buss- och tågtrafik.

Utöver den nya bron byggs just nu flera olika cykelbanor; längs Bergsgatan och Fritzhemsgatan på Frösön och längs Krondikesvägen i Odenslund. Cykelbanan längs Krondikesvägen består just nu av en sträcka längs Parkskolan, men kommer att byggas på i etapper.

– Beslut om var vi ska anlägga gång- och cykelbanor tar vi utifrån en kartläggning som gjorts över hur Östersund kommer att utvecklas och växa. Vi tittar på var vi har stora flöden idag, var vi kommer att få ökade flöden i framtiden och var vi aktivt vill öka flödena. Bland annat kommer det att byggas en hel del bostäder i området kring Mosebacke och Frösö Zoo, och redan nu skapar vi förutsättningar för dem som ska bo där att resa hållbart.

I samband med byggnationen av stans nya cykelbanor planteras även träd och annan grönska, för att skapa ett tydligare avstånd till och en avskärmning från biltrafiken. Syftet är att det ska kännas både tryggt och trivsamt att cykla i vår stad.

Bro som går över väg, vid brons fästen syns grönskande träd

Cykelmätning

Kommunen mäter antalet passerande cyklister på sex olika platser i stan: Badhusparken, Havremagasinet, Rådhusgatan söder, Rådhusgatan norr, Stuguvägen och Brunflovägen. Mellan januari och juni i år hade drygt 187 000 cyklister passerat mätpunkterna. Ett av kommunens klimatmål är att cykel och gång ska stå för 40 procent av resorna år 2030.

Övriga projekt inom hållbart resande

  • Östersunds kommun arrangerar sedan många år tillbaka projektet ”Vintertramparna” som riktar sig till personer som normalt sett inte cyklar på vintern men vill förändra sina resvanor i en mer hälsosam och hållbar riktning.
  • Region Jämtland Härjedalen erbjuder företag att vara med i tävlingen ”Cykelvänlig arbetsplats” med syfte att skapa en god cykelmiljö samt bidra till bättre hälsa bidra och minskade koldioxidutsläpp.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-06-28