Publicerad 2022-07-04

Gränsvärden för stadens luft har överskridits på flera ställen

Den luftkartering som Östersunds kommun beställde efter att miljökvalitetsnormen överskridits visar att luften i stadskärnan är dålig på flera ställen, inte bara längs Rådhusgatan.

År 2020 och 2021 överskreds miljökvalitetsnormen för partiklar vid mätstationen i Östersunds stadskärna. För att kartlägga luftföroreningsnivåerna i Östersund har kommunen beställt en luftmodellering: Luftutredning- Partiklar i Östersund Pdf, 5 MB.. Modelleringen innebär att man med hjälp av avancerad programvara och massor av indata om bland annat trafik, byggnadshöjder och lokal meteorologi har simulerat föroreningssituationen i centrum.

Resultatet från luftmodelleringen visar att:

  • Östersunds kommun överskrider miljökvalitetsnormen på flera gator i stan, inte bara på Rådhusgatan.
  • Inom de områden som överskrider miljökvalitetsnormen ligger inga skolor eller förskolor. Däremot ligger en förskola i ett område där det hårdare nationella miljömålet Frisk luft överskrids.
  • Trafiken är den enskilt största källan till partikelföroreningarna i centrum.

— På grund av att miljökvalitetsnormen överskrids på fler gator än vad vi tidigare trott så kommer det att krävas mer kraftfulla åtgärder än de som kommunen testat under våren, säger Kjell Svanberg, samhällsbyggnadschef.

Karta över Östersund centrum med färgmarkeringar beroende på partikelmängd.

Figur 1. Resultatet från modelleringen i karta. De rödmarkerade gatorna överskrider 50 µg/m3under fler än 35 dygn och klarar därmed inte MKN. Halterna på bilden anger ett medelvärde av ett helt år. Det finns alltså dagar då halterna är avsevärt lägre än i bilden men även dagar då halterna är betydligt högre.

Krävs både åtgärder och engagemang från medborgarna

Östersund har lagkrav på sig att skyndsamt åtgärda problemen med höga partikelhalter. Kommunen arbetar med att ta fram ett åtgärdsprogram och exakt vilka åtgärderna blir kommer att presenteras då åtgärdsprogrammet Ett första förslag på åtgärder kommer inom kort att presenteras för samråd. Klart är att det kommer att vara fokus på hur vi transporterar oss och driften av gatorna. Åtgärdsprogrammet kommer sen träda i kraft i slutet av 2022.

För att snabbt minska de hälsoskadliga partikelhalterna har kommunen under våren testat metoder som varit framgångsrika i andra städer. Körbanorna har saltats för att binda partiklarna och grus och sand har sopats upp med bevattning.

De här våråtgärderna visade sig vid mätningar ha haft god effekt på partikelhalterna, som varit lägre under 2022 än under de två föregående åren.

— Mycket av partikelutsläppen orsakas av personbilar, så en åtgärd som vi alla kan hjälpas åt med är att fundera en gång extra innan vi tar bilen, och i stället ta cykeln, gå eller åka kollektivt, säger Kjell Svanberg, samhällsbyggnadschef.

Diagram över partikelhalter på Rådhusgatan 1 januari - 9 juni.

Figur 2.Uppmätta partikelhalter Rådhusgatan 1 januari – 9 juni. Grön linje är 2022 års halter, då åtgärder vidtagits mot damningen.

Luftföroreningar och hälsa

Det är ohälsosamt att vistas i miljöer med höga partikelhalter och föroreningarna drabbar oss som bor, arbetar och uppehåller oss i Östersund.

Höga halter av partiklar ökar dödligheten och antalet personer med luftvägsbesvär som söker hjälp hos sjukvården, och även antalet personer som får lindrigare besvär i luftvägarna. Det är barn och de som redan har problem med luftvägarna som är extra känsliga.

Diagram över partikelhalter Rådhusgatan 2020 och 2021

Figur 3. Partikelhalter Rådhusgatan under 2020 och 2021, jämfört miljökvalitetsnormen.

Högre än närliggande kommuner

Det är flera kommuner i Sverige som har problem med höga partikelhalter och som behövt ta fram åtgärdsprogram. Det finns därför mycket erfarenhet av vad som kan göras för att minska partikelhalter. En del åtgärder passar överallt medan andra kräver lokal anpassning. Flera av våra närmsta kommuner i södra Norrland har problem med partikelhalterna men Östersund sticker ut med sina extrema värden.

Diagram över dygnsmedelvärde mellan 4 kommuner i Södra Norrland.

Figur 4. 90-percentil dygnsmedelvärde PM10. Jämförelse dygnsmedelvärden mellan 4 kommuner i Södra Norrland som rapporterat överskridanden av MKN för PM10. Inga värden för 2021 har rapporterats för Umeå. Data hämtade från dataportalen för luft, SMHI 2022: Datavärdskap luft (smhi.se).

Fakta om partiklar i luften

Partiklar i luften är skadliga för hälsan på både kort- och lång sikt, och därför har WHO (Världshälsoorganisationen) tagit fram gränsvärden för vad som är de högsta halter partiklar som är acceptabla att exponeras för i utomhusluft.

WHOs gränsvärden har legat till grund för EU:s miljökvalitetsnormer - som Östersund inte klarar.

Miljökvalitetsnormen är att gränsvärdet 50 µg/m3 får överskridas max 35 gånger per år. I ligger halterna ofta långt över gränsen och 2020 överskreds värdet 56 dygn och 2021 under 49 dygn. WHOs senaste riktlinjer är ett gränsvärde på 45 µg/m3 som får överskridas maximalt 3-4 gånger per år.

Det nationella miljömålet för frisk luft är 30 µg/m3.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-07-07