Publicerad 2022-07-08

Tyck till om åtgärdsprogram för bättre luft i Östersund

Mängden skadliga partiklar i luften i centrala Östersund överskrider EU:s miljökvalitetsnorm. Därför måste kommunen presentera ett program med förslag på åtgärder för att luften ska bli bättre. Programmet är ute på samråd till och med den 12 september.

Rådhusgatan ovanifrån

Åtgärdsprogram luft för PM10 i Östersunds kommun

Partikelhalterna i luften i Östersund överskrider gränsvärdena och utgör en risk för medborgarnas hälsa. Partiklarna uppkommer i huvudsak i trafiken, när vägbana och däck slits under färd. Även sandning och halkbekämpning bidrar till partikelproblem.

Åtgärdsprogrammet är ett kommunövergripande dokument med åtgärder som syftar till att följa miljökvalitetsnormerna för större partiklar (PM10) i utomhusluft.

Åtgärdsprogrammet beskriver både bakgrunden och de åtgärder som föreslås för att förbättra luftkvaliteten i Östersund så att de lagstiftade gränsvärdena klaras.

Samtliga handlingar går också att se på Östersunds bibliotek på Rådhusgatan 25.

Ingen av åtgärderna eller åtgärdsprogrammet som helhet bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.

Har du synpunkter på förlaget?

Vill du lämna synpunkter på förslaget ska du göra det senast den 12 september 2022. Det är viktigt att dina synpunkter inkommit till Samhällsbyggnad senast den 12 september.

Lämna dina synpunkter på något av följande sätt:

  • Skicka med post till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund. Märk kuvertet med ärendenr 2022-1830.
  • E-post: miljoochhalsa@ostersund.se. Skriv ärendenr 2022-1830 i ämnesraden.

Om samråd

Samråd innebär att berörda och intresserade får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från myndigheter. Alla som vill får lämna in synpunkter, information och önskemål som berör förslaget.

Samrådsprocessen gör att vi på kommunen kan överväga det som kommer in i ett tidigt skede, vilket kan bidra till bättre beslut i slutändan.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-07-08