Publicerad 2022-08-16

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdagen höll Kommunstyrelsen sammanträde. Här är ett axplock av de beslut som togs.

Förslag till nytt bostadsområde på Frösön

På området på och runt nedlagda Frösö Zoo (Frösö-Berge 21:195) har det ansökts om att få bygga nya bostäder. Programområdet är ca 20 hektar stort och ligger strax öster om korsningen mellan Bergsgatan och Byvägen. Marken har i huvudsak privat ägare.

Ett förslag till detaljplaneprogram har upprättats som medger cirka 500–600 bostäder, förskola, särskilt boende, viss kommersiell service och gröna utemiljöer.

Kommunstyrelsen godkänner programförslaget som underlag för samråd, och beslutar att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.

Utsläppsfri arbetsplats får finansiering

Kommunstyrelsen säger ja till en delfinansiering på 2 miljoner kronor för att projektet med en utsläppsfri byggarbetsplats vid förskolan Ottfjället ska kunna genomföras. Finansieringen sker under förutsättning att externa aktörer tillskjuter minst lika mycket.

Projektet, ett så kallat spjutspetsprojekt, syftar till en utsläppsfri arbetsplats med arbetsmaskiner som ska drivas av el.

Ja till fri frukt i skolorna

KS föreslår att en motion från Socialdemokraterna, om att det ska införas fri frukt för elever i alla Östersunds grundskolor, även beviljas av Kommunfullmäktige.

Mer pengar till utveckling i Torvalla

Strategi utveckling Torvalla får utökad investeringsram för 2022 med 2,5 miljoner till de tidigare 8 miljonerna. Pengarna används till investeringar i området kring Råplan och Torvallaskolans gård.

Strategi utveckling Torvalla pekar på utvecklingsområden som behöver prioriteras i Torvalla. Det handlar om att stärka folkhälsan och välmåendet, och om insatser för att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet.

Idrottsklubbar sponsras

Idrottsföreningarna KFUM Jämtland Basket, Östersund Basket och Östersunds IK (hockey) sponsras med 125 000 kronor vardera för säsongen 2022/23 enligt kommunens sponsringspolicy.

Återremiss på motion om Minnesgärdet

Anders Sundin (S) och Maria Nerpin (S) har i en motion från november 2021 föreslagit att berörda förvaltningar och nämnder får i uppdrag att ta fram en utvecklings- och skötselplan för Minnesgärdet.

Eftersom det i nuläget pågår omfattande arbeten kring Minnesgärdet med bland annat ett nytt vattenverk, är det svårt att förutse behov och utgångsläge. Ett yrkande från Pär Jönsson (M) om att återremittera motionen tills det lättare går att överblicka situationen i Minnesgärdet klubbades igenom efter votering.

Simskola kan bli gratis under hösten

I ett initiativärende från Centerpartiet fick Kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheten att i samverkan med kommunens simföreningar erbjuda kostnadsfri simskola för barn och unga under hösten 2022. Bakgrunden är att simkunnigheten i landet bland barn och unga riskerar ha minskat under coronapandemin.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-08-16