Publicerad 2022-08-30

Läsprojektet 450 000 sidor på Kastalskolan

På initiativ av Kastalbiblioteket genomfördes under vårterminen 2022 ett läsprojekt på Kastalskolan. Syftet var att försöka skapa och främja en positiv läskultur.

Läsprojektet 450 000 sidor var ett sätt att nå ”alla” elever och lärare på Kastalskolan utan att riktade aktiviteter blev lidande. I skapande av läskultur på skolan är en viktig aspekt att personalen på flera sätt visar att de är intresserade av läsning.

– I rollen som skolbibliotekarie på Kastalbiblioteket har jag sedan 2019 arbetat målmedvetet för att stärka vår dialog och kontakt med lärare och elever. Arbetet har präglats av stort tålamod och envetet uppsökande av lärare. Fokus har legat på läsfrämjande aktiviteter. Sedan höstterminen 2019 har vi gått från att hålla alla aktiviteter i bibliotekslokalen till att hålla flertalet aktiviteter i klassrummen, vilket varit ett av våra primära mål, säger Douglas Roslund, bibliotekarie Östersunds bibliotek.

Läsprojektet var utformat som en tävling, vuxna mot elever samt klass mot klass

Målet som sattes upp var att eleverna skulle läsa 450 000 sidor tillsammans

Antalet sidor var beräknat på att det fanns 450 elever på Kastalskolan, tanken var att eleverna skulle läsa cirka tusen sidor var under perioden 2022-01-10 – 2022-06-10. De vuxna skulle såklart försöka uppnå samma antal sidor.

Exempel på hur mycket respektive grupp behövde läsa för att uppnå målet:

Barn 1000 sidor, 50 sidor vecka, 10 sidor dag.
Vuxna 6420 sidor, 321 sidor vecka, ca 64 sidor dag.

Ett ytterligare steg i läsprojektet var att alla elever och vuxna skulle ha med sig en bok under skoltid. Biblioteket förberedde och distribuerade boklådor till varje klass så att det alltid skulle finnas något att läsa. Vi införde även vad vi kallade ”läsa i mellanrummen”. Till exempel när det fanns tid över på en lektion så skulle eleverna få möjlighet att läsa.

Statistik med pärlor

Klasslärarna samlade in det antal sidor eleverna läste i respektive klass och rapporterade till Kastalbiblioteket. Var tionde sida = en pärlplatte-pärla. Vi köpte in 120 000 pärlor till projektet, valet föll på pärlor för att de kan återanvändas. Pärlorna hälldes i stora mätglas i en glasmonter inne i biblioteket, på så sätt kunde eleverna i realtid se hur de låg till. Detsamma gjordes för de vuxna. Förutom pärlor så skapade vi ett Excelldokument där vi förde in statistik för antal lästa sidor för klass, lärare och vårdnadshavare.

Från Kastalbibliotekets sida koordinerade vi statistikföring, information om aktuell ställning i projektet samt boklån och boklådor till klasser och pedagoger.

Markant ökning av utlåning

En reflektion under projektets gång var att fler elever från högre årskurser besökte biblioteket. Flera har kommit och bett om nya lånekort.

Vårterminen 2021 var det fortfarande pandemi och restriktioner, därför jämförde vi även med 2019. Utifrån uttagen statistik så är det inga större skillnader mellan vårterminerna 2019 och 2021, däremot är det markant ökning av utlåning under läsprojektet, vårterminens 2022.

Totalt sett lästes 511 326 sidor under projektet, alltså över en halv miljon sidor fördelat mellan elever och vuxna

Eleverna läste 350 739 sidor vilket ger ett snitt på 757 sidor per elev. De vuxna kom upp i 160 887 sidor. Delar vi detta med antalet vuxna blir resultatet 2 298 sidor per person. Ingen av parterna kom upp i det satta målet på 450 000 sidor men i dialog med lärare och rektor anser vi att det är ett gott resultat.

Det finns inget liknande projekt att jämföra med, vilket gör att vi inte kan dra några växlar av resultatet. Däremot fann vi positiva förändringar på utlåningen på Kastalbiblioteket. Det mest anmärkningsvärda resultatet var ökningen av utlån av ungdomsböcker, vilket klassas som en av de svårare målgrupperna att nå för bibliotek i allmänhet.

– Utifrån detta så gör vi antagandet att läsprojektet haft positiv effekt på elevernas läsande. Rektor har visat intresse för att genomföra projektet igen nästa vårtermin. Vi på Kastalbiblioteket har även genom projektet fått bättre kontakt med lärare och rektor och ser fram emot nya spännande samarbeten, avslutar bibliotekarie Douglas Roslund.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-08-30