Publicerad 2022-09-20

Detaljplan för gamla Betongstationen till samråd

Mellan den 20 september och den 21 oktober kan du skicka in dina synpunkter på detaljplanen för den gamla Betongstationen!

Illustrerad bild över hur de nya byggnaderna på området kan se ut.

Vy över området.

Gamla betongstationen ligger vid E14 och syns tydligt från stora rondellen vid Östersunds östra infart. Den nya detaljplanen kommer göra att det går att bygga nytt för sällanköpshandel med en byggnadsarea på 12 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 2,25 fotbollsplaner. I planen finns det även möjlighet med ett mindre område med kompletterande centrumverksamhet och drivmedelsförsäljning med högst 700 kvadratmeter byggnadsarea.

Eftersom gamla betongstationen är något av det första som syns när man kör in mot Östersund är det viktigt att byggnaderna och den yttre miljön utformas med stor omsorg. Byggnaden ska inte uppfattas som en stor kloss utan ska ha en variation i fasadmaterial, färgsättning och byggnadshöjd.

Flygbild över Lillänge där nya trafiklösningar är inritade.

Översiktskarta ny trafiklösning

Trafiksituationen i Lillänge

Det finns även förslag på hur trafiksituationen i Lillänge kan förbättras. Bland annat att infarten till Lillänge och Odenskogs industriområde görs om och att trafikplats Odenskog avlastas genom en ny anslutningsväg som kopplar ihop Hagvägen med Körfältsvägen och därmed skapar en genare väg mellan centrum och Lillänge/Odenskog. Två nya rondeller ska skapa ett bättre trafikflöde: en längs Stuguvägen och en längs Hagvägen.

Tyck till!

Samrådet för gamla betongstationen pågår mellan 20 september och 21 oktober, under den tiden kan du skicka in dina synpunkter.

Du kan antingen mejla till samhallsbyggnad@ostersund.se eller posta dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 83182 Östersund.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i detaljplanen – så att det blir lättare för handläggarna att förstå de synpunkter du lämnar. Kom ihåg att skicka in dina synpunkter så de är hos kommunen den 21 oktober.

Planen handläggs med utökat förfarande.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-09-20