Publicerad 2022-10-05

Rapport från kommunstyrelsen

Tisdagen den 4 oktober sammanträdde kommunstyrelsen i Rådhussalen. Här följer ett axplock ur ärendelistan.

Prognos för 2022: + 129,9 miljoner kronor

Kommunstyrelsen gavs en delårsrapport över det ekonomiska läget i kommunen för perioden januari och augusti. Resultatet för perioden beräknas till 210,4 miljoner kronor.

Prognosen för hela 2022 pekar på ett resultat på 129,9 miljoner kronor, vilket är 99,2 miljoner bättre än budgeterat resultat, inklusive tilläggsanslag.

Positiva prognoser från bolagen

Delårsrapporten visar även att kommunägda bolag som Östersundshem och Jämtkraft prognosticerar starka resultat. Östersundshem presenterar ett beräknat resultat på 251 miljoner kronor för 2022. Försäljning av fastigheter är den huvudsakliga förklaringen.

Jämtkraft prognosticerar ett resultat om hela 879 miljoner kronor för 2022. Här är den huvudsakliga förklaringen högre intäkter från elförsäljning, systemtjänster mot Svenska kraftnät, samt krafthandel.

Slopade spåravgifter för barn och unga

Kommunstyrelsen biföll ett förslag från Kultur och Fritidsförvaltningen om att justera spårkortsavgifterna på Östersunds skidstadion så att avgiften helt slopas för barn och unga upp till 18 år.

Dock justeras spåkortsavgiften för vuxna åkare upp från 70 till 80 kronor. För seniorer över 65 blir det en höjning från 40 till 45 kronor.

Kommunen köper badrullstol

Kommunstyrelsen biföll ett medborgarförslag där förslagsställaren vill att kommunen ser till att köpa in en badrullstol som kan användas för att öka tillgängligheten för rullstolsburna på kommunala badplatser.

Var stolen ska placeras och hur den ska göras tillgänglig på ett bra och enkelt sätt kommer att utredas.

Planbesked för Mjälle 1:49

Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planbesked för 190 bostäder i Sandviken, strax väster om Vallsundsbrons södra brofäste. Enligt planerna, som är i ett tidigt skede, kommer bebyggelsen att vara blandad med flerbostadshus på upp till sex våningar, villor och radhus.

I den fortsatta processen kommer kommunen att följa och utreda hur byggnationerna påverkar VA, trafiksituationen och landskapsbilden.

Motion om språkkrav avslogs

Kommunstyrelsen avslog en motion från Sverigedemokraterna om att införa språkkrav vid anställning och arbete inom välfärdsyrken.

Frågan har utretts inom skolan och äldreomsorgen och sammanfattningsvis har man kommit fram till att kommunen redan bedömer de sökandes färdigheter i att tala svenska i rekryterings- och anställningsfasen.

Vidare jobbar kommunen aktivt med att stötta och utbilda anställda med andra modersmål så att de utvecklar sin svenska i sitt arbete.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-10-05