Publicerad 2022-10-13

Rapport från Tekniska nämnden 13 oktober

Förslag på tio procents höjning av vatten- och avloppstaxan och höjd parkeringsavgift i röd och gul zon. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 13 oktober.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden den 13 oktober. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Föreslår 10 procents höjning av vatten- och avloppstaxan

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om höjning av vatten- och avloppstaxan med 10 procent från nästa år. Av den höjningen avsätter verksamheten 6,5 procent till en investeringsfond för ett nytt dricksvattenverk.

Kommunen har gjort avsättningar till investeringsfonden sen 2015. Syftet med det är att få till en jämnare taxeutveckling de kommande åren. Man beräknar att det nya vattenverket sätts i drift 2026-2027.

Tekniska nämnden föreslår också Kommunfullmäktige att besluta om höjd anläggningsavgift med 9.07 procent. Anläggningsavgiften betalar fastighetsägare som ansluts till kommunalt vatten och avlopp.

Slutgiltigt beslut om taxehöjning fattas av Kommunfullmäktige.

Höjd parkeringsavgift i röd och gul zon

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge nämnden rätt att verkställa beslut om höjd taxa för parkeringsavgifter. Nämndens förslag innebär höjd taxa med tre kronor i röd zon och två kronor i gul zon. Avgiften ska gälla från och med första januari 2023.

Nämnden har tidigare fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att se över sina taxor och avgifter under 2022.

Här finns information om kommunens parkeringszoner

Votering

Efter begäran genomförde nämnden en votering.
Resultatet blev: 5 röster för förvaltningens förslag och 4 som avstod.

Slutgiltigt beslut om parkeringsavgift fattas av Kommunfullmäktige.

Revidering av lokala föreskrifter för avfall

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta Teknisk förvaltnings förslag till reviderade avfallsföreskrifter.

Några exempel på förändringar i föreskrifterna är:

  • Kommunens ansvar har utökats, till exempel genom att spillfett och fett från oljeavskiljare nu räknas som kommunalt avfall
  • Fler fraktioner, mer utförlig information och reviderade namn på avfallsfraktionerna så de stämmer med det nya nationella skyltsystemet
  • Ansökan om uppehåll i hämtning vid permanentboende kan nu sökas om uppehållet avser minst ett år - att jämföra med tidigare tre månader
  • Språket har setts över med syfte att göra texten mer lättillgänglig (klarspråksgranskning)

Höjd taxa för upplåtelse av offentlig plats

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag på revidering av avgifterna för upplåtelse av offentlig plats. Revideringen innebär att avgifterna höjs. Hur mycket taxan höjs varierar beroende på i vilket syfte platsen ska användas. Detaljerna framgår av bilaga till beslutsprotokollet.

Nämnden beslutade att bifalla punkterna 1 - 5 i förvaltningens förslag till beslut. Men yrkade på redaktionella justeringar i punkt 6 (se detaljer i protokollet)

Nämnden föreslår att den nya avgiften träder i kraft från och med den första januari 2023. Slutligt beslut kommer att fattas av Kommunfullmäktige.

Höjd färdtjänstavgift

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag på uppräkning av färdtjänsttaxan. Förslaget innebär en höjning från 30 till 32 kronor per resa, från och med januari 2023.

Kommunfullmäktige har tidigare gett nämnden i uppdrag att göra en översyn av taxor och avgifter för färdtjänst. Den föreslagna höjningen innebär att priset för en resa motsvarar lägsta kontantavgift i kollektivtrafiken för en vuxen.

Votering

Efter begäran genomförde nämnden en votering.
Resultatet blev: 5 röster för förvaltningens förslag och 4 som avstod. 

Slutgiltigt beslut om färdtjänstavgiften fattas av Kommunfullmäktige.

Medborgarförslag:

Nej till övergångsställe på Arenavägen

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå ett medborgaförslag om temporärt övergångsställe vid den tillfälliga skolan vid Blomstergården.

Förslagsställaren menar att barnen korsar den lättaste vägen till buss och affär. Nämndens motivering till avslag är att det finns ett väl utvecklat nätverk av både gångpassage, övergångställen och cykelöverfarter. Nämnden saknar också pengar till drift- och underhåll för utökade gatumiljöer. 

Ordförande Andreas Köhler (M) lämnade följande protokollsanteckning: Medborgarförslaget avser inte Arenavägen och behöver byta namn till Litsvägen.

Nej till sänkt hastighet på Genvägen

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå ett medborgarförslag om sänkt hastighet på Genvägen. Förslagsställaren menar att trafiken ökat drastiskt de senaste åren och vill sänka hastigheten från nuvarande 40 till 30 km/timmen.

Nämnden motiverar sitt avslag med att;

  • Östersunds kommun klassar Genvägen som huvudgata.
  • bullerberäkningarna ligger väl under gränsnivån för befintlig bebyggelse runt Genvägen.
  • ökningen av trafiken håller sig inom 1 - 1,5 procent per år, vilket räknas som naturlig ökning enligt Trafikverkets modell.
  • hastighetsöverträdelserna på Genvägen har sjunkit under de senaste sex åren.
  • det finns inga rapporterade olyckor de fem senaste åren som tyder på en för högt satt hastighet.

Nämnden har tidigare föreslagit att medborgarförslaget skulle avslås men Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till nämnden efter att nya handlingar kommit in i ärendet.

Nej till streetbasketplan

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå ett medborgarförslag om streetbasketplan. Förslagsställaren menar att flera ytor som tidigare funnits för streetbasket inte går att använda, till exempel Parkskolan där basketplanen tagits bort samt Österängsparken där basketplanen ligger inom arbetsområde för ny gång- och cykelbro. 

Nämnden motiverar avslaget med att  behovet av planer för streetbasket anses tillgodosett när planen i Österängsparken öppnar igen våren 2023.

Idag finns också en streetbasketplan i Körfältsparken som rustades upp med ny asfalt och två nya korgar våren 2022. Planer finns också på att bygga en streetbasketplan i Torvalla centrum.

Ja till ny gång- och cykelväg på Frösön

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla ett medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelväg på Frösön mellan korsningen Byvägen-Fröjavägen och korsningen Fröjavägen-Lövstavägen. Nämnden föreslår att kostnaden för investeringen tas med i budgetprocessen för 2024 och kostnader för drift tas med i budgetprocessen för 2024 och framåt.

Nämnden beslutade enligt ett yrkande från ordförande Andreas Köhler (M).

Nämnden förutspår att det utifrån barnperspektivet kommer att bli ett ökat behov av gång- och cykelvägar på Frösön i framtiden. Idag finns en idrottsplats på Lövsta och en ny grundskola planeras i området.

Återremiss om förslag på fri parkering för vård- och omsorgspersonal

Tekniska nämnden återremitterade ett medborgarförslag till förvaltningen - om att personal som arbetar inom vården ska få fri parkering i tjänsten.

Kommunen får enligt lag inte undanta andra än rörelsehindrade från avgiftsplikten (SFS 1957:259) . Däremot får kommunen underlätta för boende, näringsidkare och andra med särskilda behov att parkera i sitt arbete - genom att fastställa ett engångsbelopp för en viss period. Kommunen säljer idag så kallade nyttotillstånd för 400 kr per månad eller 4 000 kr per år exklusive moms.

Nämnden beslutade enligt ett yrkande från ordförande Andreas Köhler (M) om att låta förvaltningen utreda vilka möjligheter som finns att hantera debitering av parkeringsavgifter där det inte är offentlig plats.

Nej till asfalterad rullskidbana runt Lillsjön

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå ett medborgarförslag om att asfaltera runt hela Lillsjön, för att skapa en rullskidbana.

Nämndens motivering är att Lillsjön är ett naturreservat och att förslaget strider mot reservatsföreskrifterna.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-10-13