Publicerad 2022-11-09

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdagen höll Kommunstyrelsen sitt första sammanträde med den nya politiska uppställningen efter valet. Det var alltså Niklas Daosons (S) första tillfälle som ny KS-ordförande.

Oenighet kring Torråsen

Mest debatt blev det kring frågan var försvarets nya regementsområde ska placeras. Förslaget om att använda sig av Torråsen röstades igenom med minsta möjliga marginal av majoritetskonstellationen S och C.

På fastigheten Karlslund 2:2 i Torråsen finns cirka 70 hektar mark tillgänglig, och det som nu röstades igenom var att en planläggning får påbörjas.

Inför en etablering av ett nytt regementsområde behöver ett flertal frågor utredas, däribland väg och trafik, strandskydd, dagvattenhantering, markförhållanden, buller, störningar för närboende, naturvärden, elförsörjning, rekreation, vatten och avlopp, samt övrig infrastruktur.

Om alla bitar faller på plats beräknas ett nytt regemente kunna stå klart 2028.

Två olika yrkanden från oppositionen genom Pär Jönsson (M) och Linda Andersson (MP) – båda ville ha återremiss för att utreda alternativa placeringsområden för ett regemente – blev det votering. Där vann majoriteten med siffrorna 8–7.

Ett tilläggsyrkande från Effie Kourlos (C) om att det ska göras en miljökonsekvensbeskrivning för en etablering i Torråsen röstades också igenom.

Utökat lånetak för Jämtkraft

Elpriserna befinner sig i en extrem situation och det är svårt att förutsäga elprisutvecklingen de närmaste månaderna. Jämtkraft är ett ekonomiskt stabilt energibolag, men utvecklingen har inneburit att likviditetsbehovet på kort tid ökat kraftfullt. Behovet kommer sannolikt att öka under vintermånaderna.

Därför beviljas Jämtkraft en utökning av bolagets låneramar hos kommunens internbank med 2 000 miljoner kronor. Utökningen är tidsbegränsad till 30 juni 2023.

Oförändrad kommunalskatt

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige vid nästa sammanträde fastställer den kommunala skattesatsen till 22:02 för varje skattekrona. Det är samma skattesats som tidigare.

Höjda avfallstaxor

Taxan för avfall/återvinning föreslås höjas till 2023. Sex procents höjning för samtliga avgifter i taxan. Definitivt beslut tas i Kommunfullmäktige.

Även taxorna för vatten och avlopp förväntas höjas, men en osäkerhet i sifferunderlaget vid KS-sammanträdet gjorde att ärendet återremitterades.

Trafiksäkerheten utanför förskola utreds

Ett medborgarförslag vill se ett nytt övergångsställe utanför Remonthagens förskola. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bifalla medborgarförslaget på ett sådant sätt att Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda eventuella åtgärder för förbättrad framkomlighet och säkerhet vid förskolan. Övergångsställe, trottoar och hastighetsbegränsning är exempel på åtgärder som bör utredas.

Hundar tillåts i skidspår vid Remonthagen

Ett medborgarförslag resulterar i att KS ger tummen upp för att hundar får tas med i skidspår på sträckorna vid Remonthagen samt i anslutningsspår från Remonthagen upp mot Spikbodarna.

Eventuella skoterleder i Torvalla utreds

En medborgare föreslår att kommunen anlägger skoterleder från bostadsområdena Fjällmon, Skogsmon och Ängsmon i Torvalla, till befintlig skoterled ovanför Basvägen.

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ger Miljö- och Samhällsnämnden uppdraget att göra en översyn av snöskoterprogrammet, och där ta hänsyn till behovet i Torvalla. Återrapport ska se senast 30 maj 2023.

Pumptrack kan bli verklighet 2024

Ytterligare ett medborgarförslag tycker att en pumptrack för cykel ska anläggas i de befintliga jordhögarna intill pulkabacken i Remonthagen. Kommunstyrelsen föreslås att förslaget beaktas i budgetprocessen inför år 2024.

Två byar får bidrag

Munkflohögens bygdegårdsföreningar och Häggenås hembygdsförening beviljas 50 000 kronor vardera i sökt stöd från Byapeng 2022

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-11-09