Publicerad 2022-11-22

Rapport från Tekniska nämnden 22 november

Höjd avfallstaxa för företag och ja till att renovera Tullparkens lekplats vid Strandgatan. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 22 november.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Höjd avfallstaxa för företag med fem procent

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa en höjning av taxan för brännbart avfall och deponerat avfall på Gräfsåsens avfallsanläggning med fem procent. Den höjda taxan ska gälla från och med 1 mars 2023.

Gräfsåsen tar emot verksamhetsavfall från kommuner och företag. Höjningen görs för att täcka ökade kostnader och för att förvaltningen ska kunna avsätta pengar till framtida tipptäckning och drift av avslutad deponi.

Tekniska nämnden återremitterade ärendet i september 2022 med hänvisning till att underlaget behövde kompletteras med fullständig taxa för 2023. Man behövde också uppgift om 2022 års taxa för att de skulle vara möjligt att göra en jämförelse. Det är nu åtgärdat.

Ja till medborgarförslag om lekplats kopplad till samisk kultur

Ett medborgarförslag vill rusta upp Tullparkens lekplats vid Strandvägen och anpassa den med lekfulla element kopplade till samisk kultur och tradition. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att förslaget bifalls på så vis att en lekplats tas med i budgetprocessen för 2024 och kostnader för drift tas med i budgetprocessen för 2024 och framåt. Detta efter ett yrkande av Andreas Köhler (M).

Utifrån kommunens roll som samisk förvaltningskommun anses det rimligt att en lekpark kan utformas i linje med medborgarförslagets intentioner.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-11-22