Publicerad 2022-11-30

Så ska vi få bättre luft i Östersund

Grövre vintersand, förändrade parkeringar, dammreducerande väghållning samt förbättrad vägbeläggning är några av förslagen i åtgärdsprogrammet för luftkvalitet som den 6 december ska upp i Kommunstyrelsen för beslut.

Partikelhalterna i luften i Östersund överskrider EU:s gränsvärden för partiklar och utgör en risk för medborgarnas hälsa. Att partikelhalterna överskrider gränsvärdena innebär att vi bryter mot lagen och det är lagkrav på att åtgärda problemen med höga partikelhalter inom tre år - därför har Östersunds kommun tagit fram ett åtgärdsprogram som nu ska till Kommunstyrelsen för beslut.

— Att vi har så pass höga värden på så många ställen i centrala Östersund gör att vi måste göra vad vi kan för att få ner partikelhalterna. De är en risk för medborgarnas, och framför allt våra barns, hälsa och så kan vi inte ha det, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

All rullande trafik främsta orsaken till partiklar

Partikelföroreningarna härstammar främst från slitage av vägbanan vid trafikrörelser. Däck, asfalt och sandningssand slits mot varandra och bildar små partiklar som virvlar upp i gaturummet när vägen trafikeras.

Partiklar är farliga för hälsan

Anledningen till att det finns gränsvärden för partikelföroreningar är att de är skadliga för människors hälsa. Höga halter av partiklar i Östersund är en ökad risk för sjukdomar och besvär relaterade till luftvägarna för de som bor och vistas här. I Sverige dör cirka 6 700 personer varje år till följd av luftföroreningar, ungefär 200 av dem härleds till partikelföroreningar.

Fokus på mindre damm och biltrafik

Åtgärdsprogrammet har varit på granskning under sommaren 2022 och varit uppe i Miljö och samhällsnämnden samt Tekniska nämnden. Nu är det dags för Kommunstyrelsen innan programmet slutligen kan antas av Kommunfullmäktige.

Fokus på åtgärderna är dels att minska damningen från vägarna genom nya strategier för hur vägarna sköts och byggs. Dels att minska biltrafiken och öka gång, cykel och kollektivtrafik. Detta på grund av att den största mängden partiklar kommer från slitage av vägbanan vid trafikrörelser – alltså rullande fordon på vägar.

Åtgärdsförslag:

 • Optimering av drift och underhåll
 • Grövre vintersand
 • Förbättrad vägbeläggning
 • Regelverk för arbetsplatsparkeringar
 • Mobility management-paket
 • Parkeringsåtgärder för bättre luftkvalitet

Östersundslänken

Det pågår redan många åtgärder och projekt inom Östersunds kommun som arbetar mot samma mål som åtgärdsprogrammet. Ett sånt är Östersundslänken och nytt stadslinjenät

— Östersundslänken är en viktig satsning för miljön och luftkvaliteten. Genom att förbättra kollektivtrafiken gör vi det möjligt för fler att åka kollektivt, det är en viktig del i att minska biltrafiken, säger Effie Kourlos, kommunalråd (C)

Åtgärder som kräver mer utredning

Det finns även en del möjliga åtgärder som kräver mer utredning för att kunna genomföras och som därför inte hinner få effekt i tid för att minska partikelhalten. Dessa åtgärder kommer att utredas vidare under 2023 och om möjligt hanteras i budgetprocess för 2024.

 • Pendlarparkeringar och infartsparkeringar
 • Subventioner för kollektivtrafiken
 • Skynda på planerad utbyggnad och upprustning av cykelvägnätet
 • Fler och säkrare cykelparkeringar
 • Utöka Storgatans gångfartsområde
 • Krav på dammförebyggande åtgärder vid större bygglov
 • Utredning samordnade varutransporter

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-11-30