Publicerad 2022-12-07

Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde den 6 december

Under tisdagens sammanträde presenterade den nya majoriteten budget för 2023 och flerårsplan för 2024 och 2025.

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Daoson, S, förklarade att det har varit knappt om tid att utforma en budget efter höstens val.

- Man hinner inte riva upp och ändra så mycket. Ledamöterna i KS känner igen mycket från tidigare. Det är en framåtlutad budget som prioriterar tillväxt nu när vi går mot svårare ekonomiska tider, säger Niklas Daoson.

Ny föreningspott

Budgeten är omfattande och listar 56 olika åtgärder. Bland dem märks att permanenta Team Våld i nära relationer, samt att avsätta medel till en pott för föreningar att söka ur i kristider.

Tanken är att föreningar ska kunna söka pengar ur potten för att kunna hålla ner kostnaderna för exempelvis medlemsavgifter, så att medborgare med knappa resurser fortfarande kan vara medlemmar och engagera sig.

Igångsättning för Östersundslänken

I budgeten tar man höjd för igångsättning av Östersundslänken. Planen är att köra i gång projektet inom kort och börja ny detaljplaneläggning av Gustav III:s torg.

I budgeten ges även utrymme för ett nytt socialt team för unga, en slags fältarbetsgrupp som ska finnas på populära offentliga samlingspunkter där unga uppehåller sig på fritiden.

Skjuta på investeringar

Man har även gått igenom planerade investeringar och undersökt vad man kan skjuta på, vilket resulterat i att investeringsbudgeten kunnat skäras ner med cirka 200 miljoner kronor.

Kvar är flera satsningar i alliansbudgeten från sommaren som fler skolkuratorer och satsningar i orter utanför Östersund enligt fastslagna utvecklingsplaner, exempelvis Brunflo, Lit och Häggenås.

Isbana på Lillsjön i vinter

Under sammanträde beslutade kommunstyrelsen att bifalla ett medborgarförslag att skapa en isbana på Lillsjöns is. Banans längd beräknas till cirka en kilometer.

Banan ska anläggas denna vinter och utvärderas när vintersäsongen är över.

Nya riktlinjer för drift av gator, vägar och parkeringar

Kommunstyrelsen antog även nya riktlinjer för drift av gator, vägar och parkeringar. I stora drag syftar riktlinjerna till att minska biltrafiken i centrum och få folk att använda kollektivtrafik, cykla och gå i högre utsträckning.

Målet är att bland annat att förbättra den dåliga luftkvalitén i centrala stan, samt att minska klimatpåverkan från trafiken.

Bidrag till parasportare från Ukraina

Kommunstyrelsen beslutade även att bevilja Parasport Sverige ett särskilt bidrag om 100 000 kronor för att kunna hjälpa och stötta de tävlande från Ukraina så att de kan delta under VM i Östersund 16 – 30 januari 2023.


Länk till mötets ärendelista.


Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-12-07