Publicerad 2022-12-14

Rapport från Tekniska nämnden 14 december

Ja till central cykeltvätt och tillgänglighetsanpassade busshållplatser. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 14 december.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till att utreda behov av tillgänglighetsanpassade busshållplatser

Kommunfullmäktige har gett Tekniska nämnden i uppdrag att yttra sig om en motion som lämnats in av vänsterpartiet. I motionen vill man att Tekniska nämnden gör en översikt av tillgängligheten på busshållplatserna inom Östersunds tätort.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen på så sätt att man får i uppdrag att utreda behovet av tillgänglighetsanpassning av busshållplatserna inom projekt Östersundslänken.

En satsning på tillgängliga busshållplatser skulle innebära att fler kan åka kollektivt och kommunen kan därmed komma närmare målet med färdmedelsfördelningen och bidra till Age friendly cities.

Ja till möjlighet att driva cykeltvätt vid gångtunneln på Frösön

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att Östersunds kommun skapar möjlighet för cyklister att kunna tvätta sin cykel med cykeltvätt vid gångtunneln på Frösön.

Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till Tekniska nämnden för att utreda var en eventuell cykeltvätt kan placeras och om någon annan än kommunen kan drifta cykeltvätten.

Teknisk förvaltning har kommit fram till att den förslagna platsen är lämplig för cykeltvätt och nämnden föreslår därför Kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget, på så sätt att kommunen upplåter mark om en extern utförare skulle visa intresse av att driva en cykeltvätt.

Cykeltvätten skulle vara en del i satsningen på hållbart resande och kommunens mål om ett fossilfritt Östersund 2030.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-12-14