Publicerad 2023-01-17

Rapport från Kommunstyrelsen 17 januari

Under tisdagen höll Kommunstyrelsen sitt första sammanträde för året. Mötet hölls i Gamla skolan, tidigare turistbyrån i Östersund. Bland besluten märks ett bifall till en lekplats med samiskt tema.

Ärendet är ett så kallat medborgarförslag som går ut på att anlägga en lekplats med samiskt tema i Tullparken. Parken ligger vid gamla tullhuset där det samiska kulturcentret Gaaltjie nu har sin verksamhet.

Kommunstyrelsen biföll även ett tilläggsyrkande från Joel Nordkvist (M) om att man bör passa på med trygghetsskapande åtgärder i parken när lekparken väl anläggs, som att gallra ur buskagen och se över belysningen.

I beslutet sägs att kostnaden för investeringen tas med i budgetprocessen för år 2024, samt att kostnader för drift tas med i budgetprocessen för år 2024 och framåt.

Det slutliga beslutet tas längre fram av Kommunfullmäktige.

100 miljoner för att renovera Rådhuset

Under mötet fick Kommunstyrelsens ledamöter en kort information om uppskattade kostnader för renoveringen av Rådhuset. Totalt beräknas renoveringen kosta cirka 100 miljoner kronor fram till att den ska vara klar 2025.

Beräkningen är högst preliminär.

Planbesked om Torråsen kan inte överklagas

Kommunstyrelsens beslutade att yttra sig över en klagan gällande planbesked för eventuell regementsetablering i Torråsen. Kommunstyrelsen menar att lagen inte medger att beslutet om planbesked kan överklagas.

Planbesked är ett tidigt beslut i den här typen av processer. Sedan följer en fördjupad projektering och slutligen beslut om detaljplan. I den processen finns möjligheter att överklaga.

Cykelväg längs Fröjavägen

Kommunstyrelsen biföll ett medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelväg längs Fröjavägens branta sväng från Byvägen och ner mot Lövstaområdet på Frösön. Sträckan är cirka 550 meter lång. Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda åtgärden närmare.

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.

Bifall för planförslag om Betongen

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ett omfattande planförslag för den så kallade Betongen och den planerade handelsplatsen.

Under processen har flera korrigeringar gjorts, bland annat har man tagit bort en utfart till Stuguvägen, samt beslutat att bygga en bullervall mot Mosippans förskola.

Busskort till flyktingar

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att se till att kommunen köper in busskort som kan tillhandahållas flyktingar som under 2023 omfattas av Lagen om mottagande av asylsökande, LMA, och är bosatta i Östersund.

Beslutet fattades med anledning av ett så kallad initiativärende från Effie Kourlos, C. Det blev votering utifrån ett förslag från Joel Nordkvist, M. Med röstsiffrorna 9-5 bifölls Effie Kourlos initiativärende.

Ett initiativärende är när en enskild ledamot eller flera ledamöter tillsammans väcker ett ärende i kommunstyrelsen eller nämnderna.

Översyn av uppgifter om våld

Kommunstyrelsen biföll även ytterligare ett initiativärende från Effie Kourlos, C, som innebär att kommundirektören får i uppdrag att göra en översyn över hur uppgifter om våld mot barn behandlas och tas vidare för åtgärder inom kommunen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-01-19