Publicerad 2023-02-21

Rapport från Kommunstyrelsen den 21 februari

Under tisdagen höll Kommunstyrelsen sitt andra sammanträde för året. Bland besluten märks ett bifall till att låta detaljplanen för Blomstergården gå vidare till granskning av allmänheten och intressenter.

Området Blomstergården ligger intill skidstadion i Östersund.

Planen har utvärderats och kompletterats i flera steg. Under tisdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsens att planen nu är mogen att slutligt granskas av allmänheten.

Under mötet fick ledamöterna ta del av bilder och skisser på hela området som kommer att rymma cirka 2 000 invånare när det är färdigbyggt. Det kan jämföras med antalet invånare i Lits tätort som är ganska precis tusen personer.

Högst hus närmast stadion

Tanken är att Blomstergården kommer att ha höga byggnader närmast skidstadion, bland annat för att minska ljusinsläpp från stadions belysning in mot områdets övriga delar. Skisserna visar att byggnaderna närmast stadion kan bli upp till sju, eller möjligen åtta våningar höga.

Tanken är att de höga byggnaderna kan rymma exempelvis hotellverksamhet, lägenheter för långtidsuthyrning, eller kontor för företag med verksamheter som kan dra nytta av närheten till skidstadion, exempel fysioterapiföretag. Man tänker även att byggnaderna borde kunna rymma sportinriktade butiker.

När detaljplanen granskats och alla synpunkter behandlats så fattas beslut om att anta den slutliga planen. Om den antas kan byggandet börja. Tanken är att privata byggföretag ska köpa byggrätterna och sedan bygga området.

Fokus på miljö- och hälsostörande ämnen

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna en plan för hur kommunen jobbar med så kallade prioriterade miljöaspekter under de två kommande åren. Arbetet kommer i stort att fortgå enligt tidigare planer inom områden som exempelvis utsläpp av växthusgaser, energianvändning och avfall. Men kommunstyrelsen godkände ett tillägg om att prioritera ett nytt fokusområde: Exponering för miljö- och hälsostörande ämnen.

Bakgrunden är att kommunen under de senaste åren har haft riktade provtagningsinsatser med avseende på PFAS och PCB. Resultaten visar att det finns stora problem i några av i kommunens mest skyddsvärda naturområden. I handlingarna ger man följande beskrivning:

”Kommunen är påverkad av PFAS, som inte förekommer naturligt i miljön utan som bland annat härrör från Försvarsmaktens tidigare övningsområden, brandövningsplatser och skidstadion. Att arbeta aktivt med kartläggning av miljö- och hälsostörande ämnen är av stor vikt för att minska riskerna för människors hälsa och miljön. Ett stort behov bedöms finnas av fortsatt arbete såsom att genomföra ytterligare provtagningsinsatser, bedriva riktad tillsyn både utifrån resultat från provtagningar respektive genom kontroll av produkter sålda via ehandel och butik, samt verka för en miljömässigt säker hantering av avfall. Fortsatt arbete behövs också inom inköp, upphandling, återbruk och utfasning vad gäller detta område.”

Arbetet med luftkvalitén i staden

I arbetet för att förbättra luftkvalitén i staden (för att uppnå miljökvalitetsnormen) ska antalet p-platser minskas något. Under sammanträdet diskuterades handläggningen av en så kallad minoritetsåterremiss från fullmäktige före jul, en remiss som nu utretts av tjänstemännen.

I stora drag går remissen ut på man bör kontrollera luftens kvalitet på flera mätpunkter, samt göra en större utredning av konsekvenserna av minskningen av antalet p-platser, bland annat genom en mer omfattande medborgardialog.

Kommunstyrelsens beslutade dock med siffrorna 10 ja mot 5 nej att gå vidare med åtgärderna enligt förslag. Kommunstyrelsen gör bedömningen att det inte anses möjligt utifrån syftet som återremissen beskriver att utföra nya luftmätningar. Det bedöms inte heller vara möjligt att utföra en medborgardialog utifrån brist på tid och resurser, samt att tillförlitliga vetenskapliga rön stödjer att färre antal parkeringar minskar trafiken, vilket i sin tur ger bättre luftkvalitet.

Ärendet avgörs i Kommunfullmäktige senast 19 juni 2023.

Nästa möte

Nästa gång som Kommunstyrelsen sammanträder är den 14 mars klockan 08:30.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-02-21