Publicerad 2023-02-22

Nu kan detaljplanearbetet för Vallaskolans ombyggnad börja!

På Miljö-och samhällsnämndens sammanträde onsdagen den 22 februari fick utbyggnaden av Vallaskolan positivt planbesked. Nu börjar arbetet med att ta fram en ny detaljplan för skolområdet.

Vallaskolan ligger i Valla centrum, på södra Frösön. Önevägen och Vallsundsvägen gränsar till skolan. Bredvid skolan ligger ICA Supermarket Valhalla.

Vallaskolan behöver bli större och renoveras

Elevantalet på Vallaskolan beräknas öka. Skolan har idag brist på lokaler men även ett stort behov av renovering. Vallaskolan kan inte byggas ut eftersom det bara finns rätt att bygga i samma storlek som skolan har idag.

Förskolan Önegården ska inte byggas om i dagsläget, men kommer ingå för att ge förskolan bra förutsättningar när det är dags.

Förbättrad utemiljö

Vid ombyggnaden ska utemiljön och friytorna för eleverna prioriteras. En ny detaljplan ska innebära en förbättrad utemiljö/friyta för eleverna. Det ska, även fortsättningsvis, finnas allmänna passager för fotgängare och cyklister genom skolområdet.

Ombyggnaden av Vallaskolan går i linje med översiktsplanens ställningstagande om att sträva efter en förskole- och skolverksamhet som är nära bostaden, grönområde och har bra tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.

Fakta:

Vad är en detaljplan?

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen får se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Vad är ett planbesked?

För att en detaljplan ska kunna tas fram, ändras eller upphävas måste någon först ansöka om ett planbesked. Planbeskedet kan vara positivt eller negativt och kan inte överklagas. Ett positivt besked innebär att kommunen kommer att börja arbeta med att ta fram en detaljplan. Ett positivt planbesked är första steget i en detaljplaneprocess men det är inte en garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan, eller att detaljplanen innehåller den första önskan från den som söker.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-02-22