Publicerad 2023-02-24

Rapport från Tekniska nämnden 24 februari

Nej till preparerat skidspår vid Lillsjön. Ja till att undersöka möjligheten för ett särskilt parkeringstillstånd för vård-och omsorgspersonal. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 24 februari.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Förslag på taxa för cykelgarage som öppnar 2023

Från våren 2023 kommer Östersunds kommun att kunna erbjuda ett 60-tal platser i ett cykelgarage vid Thoméegränd, mellan Kyrkgatan och Prästgatan. Tekniska nämnden föreslår nu Kommunfullmäktige att besluta om en taxa på 100 kronor/månad för den som använder cykelgaraget. Taxan ska börja gälla från 1 maj 2023.

Den som parkerar cykeln här får både väderskydd och ökad säkerhet, eftersom platserna kommer att vara låsta. Här kommer man även att kunna ladda batterier till elcyklar.

Samma taxa för odlingslotter 2023

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att nämnden ska få räkna upp taxan för odlingslotter enligt en "prisuppräkningsfaktor angiven i Kommunfullmäktiges rambudget för räkenskapsåret". Förslaget handlar om att kommunen ska ha en uppräkning av taxan som följer med prisindex.

Någon prishöjning bli inte aktuell förrän det är dags att revidera taxan, troligen inför nästa säsong - alltså 2024.

Medborgarförslag

Tekniska nämnden tog ställning till flera medborgarförslag som kommit till kommunen:

Nej till aktivitetsyta för de äldre barnen i Tandsbyn

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att en skateramp, pumptrack och bänkar byggs upp vid lekplatsen eller någon annanstans på kommunens mark i Tandsbyn.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås.

Nämndens motivering till avslaget är att lekplatsen rustades upp för fem år sen och att det finns andra lekplatser inom kommunen med större behov som bör prioriteras. Vid upprustningen för fem år sen tillgänglighetanpassades entrén in till lekplatsen och lekplatsen fick utökad utrustning.

Slutgiltigt beslut om aktivitetsyta i Tandsbyn fattas av Kommunfullmäktige.

Salt används bara som klumpförebyggande medel

Ett medborgarförslag har lämnats in till Östersunds kommun där förslagsställaren föreslår att Östersunds kommun borde ha en policy att salt inte ska användas på de vägar och gator kommunen bestämmer över.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att medborgarförslaget "Saltfritt Östersund" inte leder till någon åtgärd.

Nämndens motivering är att frågan om salt redan är utredd och reglerad. I december 2022 antog Kommunfullmäktige nämligen en ”Riktlinje för drift av gator, vägar och parkeringar”. I punkt 4.5. Ställningstagande saltning kan man läsa att kommunen bara ska använda salt som klumpförebyggande medel i sanden.

Förvaltningen bedömer därför att medborgarförslaget anses besvarat.

Nej till preparerat skidspår vid Lillsjön

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att kommunen åter börjar dra upp en anslutning och ett skidspår som kommunen tidigare preparerade. Den tidigare dragningen gick från stora lekplatsen vid Lillsjön, upp till det skidspår som kommunen tidigare preparerat, och vidare till ordinarie elljusspår ovanför E14.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. Motiveringen till beslutet är att den aktuella sträckningen går genom ett större rikkärr (en typ av myr som är rik på mineraler, främst kalcium) och tät skog. Det här är mark som riskerar att påverkas negativt om man börjar preparera skidspår här igen

Medborgarförslaget har skickats på remiss till Tekniska nämnden och till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Slutgiltigt beslut fattas av Kommunfullmäktige.

Nej till fri parkering för vårdande personal - men ja till att undersöka möjligheter för särskilt parkeringstillstånd

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att personal som arbetar inom vården ska få fri parkering i tjänsten.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. Motiveringen till beslutet är att kommunen enligt lag bara får undanta rörelsehindrade från avgiftsplikten (SFS 1957:259). Det här gäller all kommunal mark där parkeringsavgift är beslutad av Kommunfullmäktige. 

Däremot kan kommunen underlätta för boende, näringsidkare och andra med särskilda behov genom att sälja så kallade nyttotillstånd som ger fri parkering på kommunal mark under en viss tid.

Redan i februari 2022 gav Kommunfullmäktige Tekniska nämnden i uppdrag att yttra sig om medborgarförslaget. Nämnden sa då nej till förslaget.

Kommunfullmäktige återemitterade sedan ärendet. Man ville att Teknisk förvaltning skulle utreda möjligheten att hantera debitering av parkeringsavgifter via någon teknisk lösning - på mark som inte tillhör kommunen. Förvaltningen bedömer att det inte finns någon sådan lösning.

Yrkande att undersöka särskilt parkeringstillstånd

Linda Andersson (MP) lämnade följande yrkande:
Tekniska nämnden föreslår till kommunfullmäktige att remittera ärendet ” Fri parkering för vårdande personal” till vård-och omsorgsnämnden för att undersöka vilka privata fastighetsägare som vård- och omsorgs-personalen har behov av att parkera hos idag som tar ut avgift. Förvaltningen ska bjuda in fastighetsägarna till ett möte för att undersöka om möjlighet finns att tillsammans utverka ett parkeringstillstånd särskilt utformat för vård-och omsorgspersonalen.

Ordförande, Magnus Rönnerfjäll (C ) yrkade bifall till Linda Anderssons förslag.

Tekniska nämnden beslutade enligt Linda Anderssons yrkande.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-02-24