Publicerad 2023-03-16

Rapport från Kommunstyrelsen den 14 mars

Under tisdagen höll Kommunstyrelsen sitt tredje sammanträde för året. Bland annat så togs den nya detaljplanen för Skjutbanan 1 i centrala Östersund upp.

Den nya detaljplanen för Skjutbanan 1 med flera har varit ute på granskning och kan nu antas. Detaljplanen ska göra det möjligt för området att omvandlas från en allmän parkeringsyta till ett stadskvarter med bostäder. Den allmänna parkeringen ska istället integreras i suterrängplan på den nya byggnaden. Det gör att det kommer gå att parkera på Skjutbanan även i framtiden, men att det då inte påverkar stadsbilden på samma sätt som dagens parkering gör.

Kommunstyrelsen antog granskningsutlåtandet och godkänner detaljplanen, som överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Medborgarförslag om ändring av ägardirektiv till Jämtkraft

I oktober lämnades ett medborgarförslag in som föreslog att Östersunds kommuns ska ändra ägardirektiv till Östersunds Rådhus AB om utökad lokalprisrabatt för Jämtkraft AB:s kunder i Östersunds, Krokoms och Åre kommuner.


Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget eftersom det skulle strida mot kommunallagen att genom ändrade ägardirektiv få Jämtkraft att sänka elpriserna. En sänkning av elpriserna skulle dessutom innebära att Jämtkraft bryter mot ellagens krav på att produktion och handel med el ska bedrivas på affärsmässig grund. Det skulle även kunna vara ett otillåtet förfarande enligt konkurrenslagen.

Initiativärende om luftkvalitén

Moderaterna lämnade in ett initiativärende där de föreslår att Kommunfullmäktige ger Miljö- och samhällsnämnden i uppdrag att bredare utreda vilka åtgärder, förutom att ta bort parkeringar, som kan tas för att få en bättre luftkvalitet i centrala Östersund. Samt utreda vad de udda höga topparna i mätningarna av partikelnivåerna kan bero på.

Initiativärendet bifölls med motiveringen att det ligger inom ramen för de utredningar som redan gjorts och den ytterligare utredning som just nu genomförs.

Aktivitetssamordnare och förlängning av säsonger

Dessutom fick utredningen av införandet av aktivitetssamordnare för boende på SÄBO bifall. Kommunstyrelsen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inkludera behovet av att tillsätta en aktivitetssamordnare inom ordinarie budgetprocess för 2024.
Utredningen av att förlänga säsonger på de idrottsanläggningar och aktivitetsytor där det är möjligt fick också bifall.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-03-16