Publicerad 2023-03-24

Rapport från Tekniska nämnden 24 mars

Tillägg i ordningsföreskrifterna, kring vad som gäller för elcyklar och ja till lekplats för många åldrar i Brittsbo. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 24 mars.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till förslag på lekplats för olika åldrar i Brittsbo

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår en pumptrack (för cykling och lek) i Brittsbo. Förslaget innehåller också en multiarena med fotbollsmål och basketkorgar. Tillsammans med sandlåda, gungbräda, en liten hinderbana och rutschkana kan det locka olika åldrar till lekplatsen, konstaterar förslagsställaren.

Tekniska nämnden beslutade enligt Magnus Rönnerfjälls (C) yrkande. Det innebär att nämnden föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget bifalls på så sätt att Kommunfullmäktige avsätter 200 000 kr för utredning och projektering under år 2023. Och att anläggandet av mötesplats/lekmiljö läggs in för behandling i 2025 års budget.

Redan tidigare har Teknisk förvaltning planerat att anlägga en mötesplats och lekmiljö/lekplats i Brittsbo 2023. Men budgetutrymmet medger inte någon byggnation i år. Och medborgarförslaget innehåller önskemål om ett större utbud. Därför anser förvaltningen att man bör utreda en lekmiljö för fler åldrar än vad som var tänkt från början

Slutgiltigt beslut fattas av Kommunfullmäktige.

Nej till rondell - korsningen Sollidenvägen/Genvägen

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå ett medborgarförslag om rondell i korsningen Sollidenvägen/Genvägen. Nämnden har tidigare fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att yttra sig i ärendet.

Förslagsställaren menar att den föreslagna rondellen skulle leda till att bilisterna hellre kör där än på Eriksbergsvägen där gående barn, cyklister, bussar och bilar samsas.

Nämndens motivering till avslaget är att en ny rondell i korsningen Sollidenvägen/Genvägen inte får plats på kommunal mark.

För att bygga ett övergångsställe på Eriksbergsvägen krävs att antalet fotgängare som vill passera vägen är minst 20 per timme och att fordonstrafiken är så tät att man har svårt att ta sig över som fotgängare. Eriksbergsvägen uppfyller inte de kraven på trafik. 

Tillägg i ordningsföreskrifterna för uthyrning av elcyklar

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om ett tillägg med en ny paragraf i de allmänna lokala ordningsföreskrifter - som ska gälla uthyrning av elcyklar.

I den nya paragrafen (24§) ska det bli tydligt att det först krävs ett tillstånd av Polismyndigheten för markupplåtelse. Det här kravet gäller uthyrare av alla "enpersonsfordon" som sparkcyklar, cyklar, mopeder och liknande.

Nämnden föreslår också Kommunfullmäktige att besluta om ett tillägg i paragraf 4 av ordningsföreskrifterna. Där ska det bli tydligt att kommunen ska kunna yttra sig före tillståndsgivningen. Kommunen vill kunna ställa krav på uthyraren. Det kan handla om villkor som exempelvis att begränsa hastigheten under vissa tider och platser.

Tilläggen träder i kraft från 1 juli i år om Kommunfullmäktige fattar beslut enligt nämndens förslag.

Ja till högre kvalitetskrav på grus

I ett initiativärende från moderaterna yrkade Vice ordförande Andreas Köhler (M) på att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att införa ett kvalitetskrav på gruset som köps in för vinterväghållning.

Idag innehåller gruset mycket kalk, som gör gruset mjukt. Det leder till att det lättare smulas sönder till ett finkornigt damm - något som bland annat påverkar luftkvaliteten, skriver man i ärendet.

Tekniska nämnden beslutade enligt Andreas Köhlers yrkande. Det innebär att ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-03-24