Publicerad 2023-03-30

Nästa steg i planeringen av bostadsområde vid före detta Frösö Zoo

På tisdag den 4 april tar kommunstyrelsen beslut om det detaljplaneprogram som Östersunds kommun tagit fram för före detta Frösö Zoo. Om programmet godkänns kan arbete med att ta fram detaljplan startas.

Detaljplaneprogrammet omfattar gamla Frösö Zoo med parkering, Frösö hästgård och ytterligare lite angränsande mark. Förslaget innehåller 500 – 600 bostäder i blandad bebyggelse, flerbostadshus i 2-4 våningar, radhus, parhus och kedjehus. Förutom bostäder innehåller detaljplaneprogrammet även möjliga lägen för förskola, LSS- och särskilt boende.

Ett detaljplaneprogram ger inriktning och huvuddrag för utvecklingen i ett område. Det slår fast utgångspunkter och mål för det efterföljande detaljplanearbetet och ska när det är godkänt användas som underlag när detaljplaner tas fram.

Synpunkter från samrådet

Detaljplaneprogrammet var ute på samråd under hösten 2022.Under samrådet fick vi in yttranden från bland annat berörda myndigheter, privatpersoner och föreningar. Synpunkterna handlade till stor del om oro för ökad trafik och att det föreslås för många nya bostäder i området. Kommunen bedömer fortfarande att området är en bra plats för att bygga många nya bostäder. Men det återstår mycket arbete och skissande innan det är klart hur området ska bli i framtiden.

— Arbetet med detaljplaneprogrammet har gett oss en bra grund för att börja ta fram detaljplaneförslag, säger Maria Boberg, stadsarkitekt. Det har kommit in många bra synpunkter som vi tar med oss i det vidare arbetet.

Spara befintlig natur och underlätta för kollektivtrafiken

Den natur som finns i området ska till viss del sparas och kompletteras med ett parkområde. Gång- och cykelstråk föreslås för naturliga passager genom området. Dessa ska knyta ihop området med befintliga vägar och gångstråk på ett flertal ställen.

Detaljplaneprogrammet innehåller även en vändslinga för buss för att underlätta för kollektivtrafiken och göra den mer tillgänglig.

Vad händer nu?

Om detaljplaneprogrammet godkänns av kommunstyrelsen kan arbete med detaljplaner startas. Detaljplaneringen av området kommer sannolikt göras i etapper, och en omvandling av området kommer ske över lång tid. I arbetet med att ta fram detaljplaner kommer utbyggnadsförslaget utvecklas och anpassas för att så långt som möjligt tillgodose olika intressen på platsen. Förslag på detaljplaner i området kommer att kommuniceras till allmänheten och det kommer även möjligheter att lämna synpunkter och överklaga.

— Även om planläggningen och utbyggnaden görs i etapper så behöver vi ha kvar ett helhetsperspektiv i den fortsatta planeringen så att vi säkerställer att området blir en god och hållbar helhet, avslutar Maria Boberg.

Vad är ett detaljplaneprogram?

Ett detaljplaneprogram ger i stora drag förslag på hur mark och vatten i ett område ska användas. Det ska översiktligt utreda förutsättningar och föreslagna förändringar i ett område. Det ska även ange utgångspunkter och mål för de framtida detaljplanerna i området. När detaljplaneprogrammet är godkänt ska det användas som underlag för de framtida detaljplanerna.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-03-30