Publicerad 2023-04-04

Rapport från Kommunstyrelsen 4 april

Kommunstyrelsen hade sammanträde tisdagen den 4 april. Här följer en sammanfattning av några utvalda ärenden.

Miljöredovisning 2022 – 43 procent av hushållsavfallet till återvinning

I miljöredovisningen för 2022 kan man bland annat läsa att:

  • Det fossila koldioxidutsläppet minskat med 55 procent i det geografiska området sen 2010. Målet är att det ska minska med 100 procent till 2030.
  • Det fossila koldioxidutsläppet har minskat med 74 procent inom kommunorganisationen. Målet är att det ska minska med 100 procent till 2025.
  • Energianvändningen har minskat med 29 procent i kommunen som geografiskt område sen 2010. Målet är att det ska minska med 30 procent till 2030.
  • Energianvändningen har minskat med 19 procent i kommunorganisationen. Målet är att det ska minska med 30 procent till 2030.
  • 43 procent av hushållsavfallet lämnas in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Målet är 60 procent 2030.

Östersund – första kommun att miljöcertifieras

2007 var Östersunds kommun den första kommun i Sverige som fick en miljöcertifiering enligt ISO 14001 och en EMAS registrering. Miljöredovisningen ingår sen dess som en del i kommunens årsredovisning och sammanfattar hur kommunen arbetat för att nå sina miljömål och vad man måste förbättra.

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till miljöredovisning för 2022, och överlämnar det för information till Kommunfullmäktige.

Miljöredovisningen ska sen godkännas av externa revisorer. Sen lämnas den till Naturvårdsverket för godkännande, för att kommunen ska behålla sin EMAS-registrering.

Ja till detaljplaneprogram för bostadsområde runt Frösö Zoo

Kommunstyrelsen godkänner detaljplaneprogrammet för området på - och runt - nedlagda Frösö Zoo (Frösö-Berge 21:195). Programmet är ett underlag för kommande detaljplanering.

Det här är ett stort område på cirka 20,5 hektar. En extern exploatör har tidigare ansökt om att en detaljplan upprättas, som medger att området omvandlas till ett bostadsområde. Eftersom området är så stort och kräver kommunala investeringar, tar kommunen först fram ett detaljplaneprogram, som ska ange inriktning för det kommande arbetet med detaljplanering.

Programmet föreslår 500–600 bostäder i blandad bebyggelse från villor och radhus till flerbostadshus. Förslaget innehåller också förskola, särskilt boende, kommersiell service och ett stort inslag av gröna utemiljöer. För att programmet ska förverkligas krävs att Frösö hästgård avvecklas. Den privatägda gården har tagits över av exploatören.

Under program-samrådet har man fått in totalt 48 skriftliga synpunkter som bland annat gäller:

  • Trafikmiljön
  • Luftkvalitén
  • Trafiksäkerhet för cyklister och gångare
  • Övergången från planerad till befintlig bebyggelse

Det här är frågor som kommunen kommer att utreda mer i arbetet med detaljplaneringen. Då blir det också ytterligare två samråd.

Planen är att nu gå vidare med detaljplanering av en mindre första etapp, som nuvarande vatten- och avloppsnät klarar av. För ytterligare etapper kommer kommunen att behöva bygga ut vatten- och avlopp, något som ligger flera år framåt i tiden.

Plus 24,4 miljoner efter årets första två månader

Kommunstyrelsen godkände årets första rapport över kommunens ekonomi. Resultatet efter årets första två månader visar ett plus på 24,4 kronor. Vid samma tid förra året var resultat plus 24,6 miljoner.

Prognosen för 2023 är ett resultat på 93,0 miljoner kronor. Det är 59,5 miljoner kronor bättre jämfört med det budgeterade resultatet på 33,5 miljoner kronor.

Dyrare vinterväghållning

Två nämnder prognostiserar ett underskott vid årets slut. Det är Tekniska nämnden som har en prognos på - 5,5 miljoner och Social- och arbetsmarknadsnämnden som har en prognos på - 2,5 miljoner kronor. Tekniska nämndens underskott beror till stor del på dyrare vinterväghållning. Förslaget är att Kommunstyrelsen behandlar underskotten efter tertialuppföljningen sista april.

Nettoinvesteringarna uppgick till 96,6 miljoner kronor under januari och februari. Siffran var 66,6 miljoner kronor under samma period förr året. Det enskilt största projektet hittills är ”Odensalaskolan” där kommunen investerat 35,6 miljoner kronor under januari-februari.

Budgeterade investeringar för 2023 uppgår till 807,1 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar på 804,5 miljoner kronor.


Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-04-04