Publicerad 2023-04-19

Rapport från Tekniska nämnden 19 april

Ja till cykelställ för lastcyklar och kvalitetskrav på grus för bättre luftkvalitet. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 19 april

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till cykelställ för lastcyklar

Ett medborgarförslag har lämnats in där förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar flera cykelställ för lastcyklar. Eftersom en lastcykel är bredare än en vanlig cykel är det svårt att parkera på ett bra sätt i stadskärnan, konstaterar förslagsställaren.

Tekniska nämnden har fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att yttra sig i ärendet. Nämnden föreslår nu att Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget, på så sätt att nämnden får i uppdrag att utreda lämpliga platser i stadskärnan. Nämnden ansöker också om ett tilläggsanslag hos Kommunfullmäktige på 50 000 kronor, för att utreda saken under 2023.

Allt fler använder el-lastcyklar 

Teknisk förvaltning som utrett förslaget konstaterar att medborgarförslaget ligger i linje med kommunens arbete med att försöka få fler att använda cykeln som färdmedel. Fler och fler använder idag lastcyklar. Framför allt använder man el-lastcyklar som gör det möjligt att ersätta bilen för vardagslogistik som att handla och skjutsa barn till skola/förskola/aktiviteter med mera.

Slutgiltigt beslut om cykelställ för lastcyklar fattas av Kommunfullmäktige

Nej till aktivitetspark i övre Odensala

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen om en aktivitetspark vid Lillsjöns centrum. Förslagsställaren föreslår att delar av de samlingsplatser och lekytor som försvinner, när skolan och förskolan i Lillsjöns centrum läggs ner, ersätts med en aktivitetspark.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Motiveringen till avslaget är att de flesta av de aktiviteter och anläggningar som finns i medborgarförslaget kommer att finnas kvar i Odensala - på (nya) Odensalaskolan.

En del av förskolan Lillsjöns lekredskap kommer att flyttas till nya förskolan Lillsjön (före detta Luktärtens förskola). Därmed kommer också de att bli kvar inom området.

I östra Odensala finns idag även fyra lekplatser, tre spontanidrottsytor och Sportfältet. Lillsjöns centrum är också ett utpekat utvecklingsområde i det pågående arbetet med fördjupade översiktsplanen för Södra Östersund.

Ja till på kvalitetskrav på grus

Ett initiativärende har lämnats in från Moderaterna i Tekniska nämnden - om upphandlingen av gruset, som används för halkbekämpning. Ärendet handlar om att förvaltningen ska ställa krav på kvalitén - så att gruset inte påverkar luftkvaliteten negativt.

Tekniska nämnden bifaller initiativärendet på så sätt att Teknisk förvaltning inför ett kvalitetskrav i kommande upphandlingar. Kravet ska säkerställa att gruset inte påverkar luftkvaliteten negativt.

Åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet

Östersunds kommun har mätt partiklar i luften sen 2020. Det har då visat sig att Östersund har ett värde av PM10. Det överstiger gränsvärdet. En debatt har blommat upp, som handlar om att sanden är av en bergart som är för kalkhaltig eller mjuk - och att det påverkar luftkvaliteten negativt. Kommunen arbetar just nu med att reda ut hur det påverkar luften.

Teknisk förvaltning arbetar redan på bred front med ett åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet. Bland annat binder man dammet med saltlösning

Det här initiativärende ryms inom det programmet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-04-19