Publicerad 2023-05-16

Satsningar i Brunflo, Torvalla, Lit och Häggenås

Utvecklingsplanen för Brunflo och utvecklingsstrategierna för Torvalla och Lit/Häggenås har arbetats fram i dialog med medborgare. Nu har kommunstyrelsen beslutat vilka insatser som ska genomföras under 2023.

Tre kvinnor skrattar tillsammans

Arbetet med att förverkliga utvecklingsplanen och strategierna är långsiktigt och kommer att pågå under minst tio år, och flera satsningar har redan hunnit genomföras. Satsningarna ska bidra till en positiv förändring och utveckling i de olika områdena i tätt samarbete och dialog med medborgare, företag och föreningar som bor och verkar på platsen.

Satsningar

Den 9 maj på kommunstyrelsens sammanträde togs beslut om vilka insatser som ska genomföras i Brunflo, Torvalla, Lit och Häggenås under 2023.

Brunflo:

 • Brunflo Idrottsförening har beviljats ett bidrag att använda som medfinansiering i projektansökan om att anlägga en pumptrack i anslutning till Brunflobadet och fritidsgården. Vid beviljat lokalstöd från allmänna arvsfonden kommer en ny mötesplats i Brunflo växa fram för alla åldrar!
 • Inventarier för att färdigställa den nya arbetshubben i Brunflo för att ge ortsbor möjlighet till hållbart distansarbete.
 • Medborgarna har efterfrågat ett enat centrum, där människan, snarare än bilen, står i fokus. För att arbeta vidare med centrumutvecklingen påbörjas en markutredning och projektering.
 • Vid Brunflos elljusspår finns en grillplats som kommer att rustas upp.
 • Kommunen genomför en geologisk undersökning och utreder möjligheter till att anlägga en pir i Brunfloviken och vidareutveckla strandpromenaden för att skapa ökad trivsel efter strandområdet.

Torvalla:

 • I Torvalla ska det sättas upp en toalett i det nya aktivitetsområdet som byggdes vid Torvallaskolan och Råplan under 2022. Förhoppningen är att aktivitetsområdet och lekplatsen kommer att nyttjas av många besökare, bland annat barnfamiljer, skolor och förskolor, därför kommer det att behövas en toalett i området.
 • Vattenposten vid nya isrinken i Torvalla ska byggas om för att kunna spola isen vintertid.

Lit:

 • Ett utegym ska sättas upp i Lit. Ett utegym har efterfrågats av samtliga målgrupper som Område Näringsliv och tillväxt har träffat i samband med dialogerna i Lit. Just nu håller kommunen på att titta på lämplig placering för utegymmet.
 • Vid Häradsgården i Lit ska det byggas ett växthus och skapas en trevlig utemiljö vid äldreboendet. Satsningen kommer att skänka stor glädje och aktiv sysselsättning för de cirka åttio personer som bor på Häradsgården.

Häggenås:

 • Häggenås Sportklubb har fått bidrag för att kunna anlägga ett nytt motionsområde med elljusspår och utveckling av idrottsplatsen i Häggenås.
 • Häggenås Sportklubb kommer också att ansöka om pengar från Allmänna Arvsfonden. Om ansökan blir beviljad kommer de att kunna genomföra tillgänglighetsåtgärder kring det nya motionsspåret, investera i nya omklädningsrum med duschar vid idrottsplatsen samt göra viss renovering i föreningshuset i Häggenås.


Bakgrund

 • Kommunfullmäktige antog Utvecklingsplan Brunflo under 2020 och Strategi Utveckling Torvalla under 2021.
 • Under 2022–2023 pågår ett arbete med att ta fram en liknande utvecklingsstrategi för Lit och Häggenås.

Utvecklingsplanen och utvecklingsstrategierna innehåller ett antal övergripande utvecklingsområden som kommunen tillsammans med aktörer i Brunflo, Torvalla och Lit/Häggenås ska arbeta utifrån under kommande år. Utvecklingsområdena grundar sig på bred dialog med medborgare, företag, fastighetsägare och föreningar med flera. Arbetet kommer att pågå under minst tio år.

Arbetet med utvecklingsplanen och utvecklingsstrategierna samordnas av Område Näringsliv och tillväxt vid Kommunledningsförvaltningen.

Läs mer om arbetet här.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-01-30