Publicerad 2023-05-22

Rapport från Tekniska nämnden 22 maj

Ja till medborgarförslag om skyddsräcke vid Birgers äventyrspark i Dahlhemsparken vid Surfbukten och avgift på kommunens laddstationer på landsbygden. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 22 maj.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till räcke vid Birgers äventyrspark

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att det sätts upp ett staket mellan Birgers äventyrspark och gång- och cykelbanan i Dahlhemsparken intill Surfbukten. Det kan öka trafiksäkerheten, påpekar förslagsställaren. Siktlinjen är dålig och det kan vara svårt för cyklister att hinna reagera om ett barn springer ut på gångbanan.

Teknisk förvaltning instämmer i förslaget och Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget bifalls. Nämnden föreslår också Kommunfullmäktige att ombudgetera 50 000 kronor 2023 från projekt ”Gustabäcken upprustning” till anläggandet av ”Staket Birgers Äventyrspark”.

Slutgiltigt beslut fattas av Kommunfullmäktige.

Avgift för laddstationer även på landsbygden

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att nämnden tar ut en för avgift för alla kommunens laddstationer. Avgiften på 3,68 kr/kWh börjar gälla från 1 oktober och är beräknad för att täcka självkostnadspriset.

Tidigare har kommunens laddstationer på landsbygden (i Fåker, Tandsbyn, Orrviken, Lillsjöhögen och Häggenås) varit avgiftsfria för att främja elbilism. Men Konkurrensverket gick tidigare i år ut med ett cirkulär där de slår fast att kommunerna inte tillåts subventionera el genom att erbjuda gratis el vid publika laddstationer.

I april beslutade därför Teknisk förvaltning att stänga av laddstationerna på landsbygden, i avvaktan på Kommunfullmäktiges beslut.

Slutgiltigt beslut om avgift fattas av Kommunfullmäktige.

Nej till motion om att fasa ut fossila bränslen från tunga fordon

Tekniska nämnden har fått Kommunfullmäktiges uppdrag att yttra sig i ett ärende som gäller en motion från Miljöpartiet. I motionen föreslår man att kommunen ska fasa ut fossila bränslen från egna tunga fordon, och att undersöka hur fossilbränsledrivna tunga fordon i upphandlade tjänster kan fasas ut.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. Motiveringen är att det redan finns politiskt beslutade styrdokument kring detta, och att förvaltningarna arbetar med det i budgetprocessen.

Kommunens klimatstrategi anger att kommunen som organisation ska vara fossilfri 2025. Kommunens miljömål anger att kommunen ska vara fossilfri 2030.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2023-05-22