Publicerad 2024-05-28

Ett steg närmare ny fördjupad översiktsplan för södra Östersund

Välkommen till Södra Östersund 2050! Kommunen har tagit fram ett förslag för hur Södra Östersund (Torvalla, Odensala och Odenskog) ska utvecklas fram till 2050. Den fördjupade översiktsplanen omfattar bland annat Verksmon där etablering av datacenter och växthus planeras.

Den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund är i det här stadiet bara ett förslag från tjänstepersoner till politikerna. Nu kan förslaget på den fördjupade översiktsplanen tas upp för beslut i Kommunfullmäktige och sen skickas det ut på samråd. Efter samrådet och granskning kan Kommunfullmäktige anta den fördjupade översiktsplanen.

Planen är inte juridisk bindande men ska vägleda efterföljande beslut som detaljplanering och bygglov.

Bostäder och verksamhetsmark

Den fördjupade översiktsplanen ska visa hur fler bostäder kan byggas samt säkerställa mark för rekreation, natur, och kommunal service. Den ska också identifiera områden för verksamheter och industrier. Den ska även visa hur Östersund kan bli tätare och hur fler gång- och cykelvägar kan göra staden mer sammanhängande.

I planen pekar kommunen ut cirka 130 hektar ny mark för cirka 4 000 nya bostäder. Det pekas även ut cirka 180 hektar ny verksamhetsmark, den mesta i anslutning till Verksmon men det finns även ett område i Ängsmon med verksamhetsmark.

Fokus på gång, cykel och buss

Den trafikinfrastruktur som i planen föreslås läggas till är gång- och cykelvägar, förutom de kvartersgator som behövs i nya bostadsområden. I övrigt är biltrafiken hänvisade till samma vägar som finns idag. Det föreslås även nya busskörfält längs delar av Rådhusgatan och Opevägen där det riskerar att bli mycket trafik under rusningstider.

Några konkreta förslag i den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund:

  • Att bussgatorna mellan Odensala och Torvalla inte ska vara öppna för genomfartstrafik för bil.
  • Att området för Spikbodarnas naturområde minskar och delar pekas ut som industrimark.
  • Att det utpekade område för industrimark öster om Verksmon tas bort, eftersom en industrietablering i området inte är lämplig utifrån markens förutsättningar och påverkan på hydrologi nedströms.
  • Att föreslagen trafikplats vid Ängsmon inte länge är nödvändig.
  • Att markområden som idag har en annan användning (till exempel handel) på sikt omvandlas till bostadsområden.

Samråd i sommar

Den 20 september 2018 beslutade kommunfullmäktige i Östersund att arbeta med en fördjupad översiktsplan för södra Östersund, i linje med den kommunomfattande översiktsplanen Östersund 2040.

Den fördjupande översiktsplanen har nu passerat utvecklingsutskottet och kommer att behandlas av Kommunstyrelsen den 4 juni och av Kommunfullmäktige den 17 juni. Om beslut om samråd fattas av Kommunfullmäktige sker samråd under perioden juli till september i år.

Samrådet sker genom annonser, öppet-hus-träffar och digitala infoträffar. Intressenter kan även boka egna informationsmöten med de som arbetar med planen.

Detaljplanearbetet i Verksmon pågår

Parallellt med den fördjupade översiktsplanen pågår ett detaljplanearbete där man undersöker hur cirka hundra hektar på kommunens egen mark i Verksmon kan användas som verksamhetsmark.

Avsikten är att det ska kunna byggas växthus där.

—Den fördjupade översiktsplanen som utskottet skickade vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ger den möjligheten, säger Effie Kourlos, C, kommunalråd och ordförande i utvecklingsutskottet.

Friluftslivets intressen kompenseras

Ny verksamhetsmark i Verksmon påverkar dagens skogsbruk och friluftsliv, inklusive skidspåren som finns i området.

Därför finns det i den fördjupade översiktsplanen ett antal frågor i norra Verksmon som framöver kommer vara viktiga för kommunen att arbeta med. Till exempel att friluftslivets intressen kompenseras när mark tas i anspråk för verksamhetsmark, bland annat genom att ersätta befintliga skidspår. Samt att området bör utformas så att det blir möjligt för människor att röra sig genom och att det finns grönskande inslag som svalkar och hanterar dagvatten.

I området finns det även naturvärdesobjekt som kommunen ska hantera närmare i kommande detaljplaner. Även vattenavrinning och markförhållanden kräver vidare utredning

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-28