Publicerad 2024-05-30

Rapport från Tekniska nämnden 30 maj

En åtgärdsplan för bättre kontroll på investeringsprojekt. Det var en av de beslutspunkter som togs upp på Tekniska nämnden den 30 maj.

Här kan du läsa en sammanfattning av ärenden om kostnadskontroll i investeringsprojekt, som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till åtgärdsplan för att få kontroll på investeringsprojekt

Tekniska nämnden beslutade att anta Teknisk förvaltnings förslag på åtgärder för att få kostnadskontroll i förvaltningens investeringsprojekt.

En granskningsrapport från kommunrevisionen har tidigare visat brister i kostnadskontrollen. Tekniska nämnden saknar tillräcklig styrning och kontroll i investeringsprojekt. För att åtgärda det har förvaltningen lämnat flera förslag på förbättringar och en handlingsplan. Förvaltningschefen får nu i uppdrag att genomföra de föreslagna åtgärderna.

Huvudpunkter i åtgärdsplanen

Här följer en kortfattad sammanfattning av åtgärderna:

  • Kostnadskontroll: Förvaltningen ska utveckla rutiner för kalkylering och budgetering. Det gäller också hantering av prisförändringar över tid. Statusrapport till nämnden i oktober 2024 och slutrapport i december 2024.
  • Arbete för mer datadriven organisation: Utveckling av verktyg för databaserade kalkyler och budgetar. Förvaltningen ska ta fram och använda nyckeltal för olika verksamheter, exempelvis kostnad per elev eller boende.
  • Tydliga projektkalkyler: Mallar och rutiner för projektkalkyler ska tas fram av förvaltningen. Här ska finnas tydliga anvisningar om vilka kostnadsposter som ingår - och ansvarsfördelning.
  • Utveckla ÄTA-hantering: Rutiner för ÄTA (ändrings- och tilläggsarbeten) ska utvecklas för bättre kontroll och styrning. Förvaltningen ska samla och analysera data om ÄTA för att förbättra framtida projekt.
  • Kvalitetskontroll: Förvaltningen ska införa nya rutiner för kvalitetskontroll i byggprojekt. Och rutinerna ska vara lättillgängliga. Fokus på att granska och följa upp projektdokument för att undvika merkostnader.
  • Kommunikation och översyn av styrdokument: Förvaltningen ska införa system för att informera om nya och reviderade styrdokument. Det ska också ske en årlig översyn och uppdatering av styrdokument.
  • Uppföljning av hur styrdokument efterlevs: Förvaltningen ska införa rutiner för systematisk uppföljning av styrdokumentens efterlevnad.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-05-30