Publicerad 2024-06-04

Rapport från Kommunstyrelsen

Tisdagens sammanträde blev långt och innehållsrikt med flera omfångsrika och viktiga beslut, bland annat budgeten för 2025 och den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund. Båda ärendena bifölls av kommunstyrelsen.

Under filmen följer en rapport som beskriver besluten i ett urval ur ärendelistan, som hade totalt 54 ärenden.

Utfallet i ärende nummer 6, Mål och budget 2025 och flerårsplan 2026-2027 inklusive nämndernas verksamhetsplaner beskrivs i filmen här nedan. Förslagets bifölls och i filmen utvecklar Niklas Dason, S, kommunstyrelsens ordförande, budgetens innehåll.

Tryck på "T" om du vill få filmen textad.

Bättre kontroll av investeringsbudgetar

Kommunstyren beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att se till att Kommunstyrelsen och tekniska nämnden blir bättre på att kontrollera sina investeringsbudgetar.

Bakgrunden är att flera investeringar blivit dyrare än beräknat, varför kommunens revisionskontor begärt en granskning av om Kommunstyrelsen och tekniska nämnden har en tillräckligt bra kostnadskontroll i investeringsprojekt.

I granskningen, som genomförts av en extern revisionsfirma, kommer man alltså fram till att kontrollen inte är tillräckligt bra.

Nu kommer förändringar att göras. Bland annat kommer en central investeringskontroller att tillsättas. Arbetsuppgiften blir bland annat att kvalitetssäkra de kalkyler som tas fram, samt upprätta en rutin för hur man tar fram väl underbyggda kalkyler.

Vidare ska Teknisk förvaltning ska ta fram bättre rutiner och mallar gällande projektkalkyler. Det här arbetet kommer att ske tillsammans med den centrala investeringskontrollerfunktionen.

Ny skolstruktur för södra kommundelen

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå till Kommunfullmäktige att skolstrukturen för den södra kommundelen ska bestå av två enheter:

 • En F-3 skola (ca 50 elever) som samlokaliseras med förskola (40 barn) i Fåker.
 • En F-6 skola (ca 100–150 elever) som samlokaliseras med förskola (60 barn) i Tandsbyn.

Antagande av evenemangspolicy

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till evenemangspolicy för Östersunds kommun. Den nya policyn, som kommer att gälla tills vidare, tydliggör kommunens vision, målsättningar, organisation och förhållningssätt kring evenemangsarbetet.

Arbetet med policyn har pågått sedan 2021 i omfattande dialog med föreningar och organisationer inom kultur- och idrottsområdet. Policyn skickades ut på remiss under 2022 och har sedan reviderats utifrån de inkomna synpunkterna.

Syftet med evenemangspolicyn är att skapa tydlig struktur och riktlinjer för hur evenemang ska planeras och genomföras i kommunen, med fokus på hållbarhet och delaktighet.

Beslutet skickas vidare till kommunfullmäktige för slutligt godkännande och kommundirektören får i uppdrag att tillgodose att evenemangspolicyn efterlevs av tjänsteorganisationen och att evenemangspolicyn följs upp kontinuerligt.

Ja till fördjupad översiktsplan för södra Östersund.

Den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund ((Torvalla, Odensala och Odenskog) antogs av kommunstyrelsen. Planens tidshorisont är 2050.

Planen ska nu upp till beslut i Kommunfullmäktige (17 juni). Antas den i KF så påbörjas samråd i juli för att pågå till september. Samrådet kommer att ske genom annonser, öppet-hus-träffar och digitala infoträffar. Intressenter kan även boka egna informationsmöten med de som arbetar med planen.

Efter samrådet och granskning kan Kommunfullmäktige anta den fördjupade översiktsplanen.

Planen är inte juridisk bindande men ska vägleda efterföljande beslut som detaljplanering och bygglov. I planen pekar kommunen ut cirka 130 hektar ny mark för cirka 4 000 nya bostäder.

Det pekas även ut cirka 180 hektar ny verksamhetsmark, den mesta i anslutning till Verksmon, men det finns även ett område i Ängsmon med verksamhetsmark.

Några konkreta förslag i den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund:

 • Att bussgatorna mellan Odensala och Torvalla inte ska vara öppna för genomfartstrafik för bil.
 • Att området för Spikbodarnas naturområde minskar och delar pekas ut som industrimark.
 • Att det utpekade område för industrimark öster om Verksmon tas bort, eftersom en industrietablering i området inte är lämplig utifrån markens förutsättningar och påverkan på hydrologi nedströms.
 • Att föreslagen trafikplats vid Ängsmon inte längre är nödvändig.
 • Att markområden som idag har en annan användning (till exempel handel) på sikt omvandlas till bostadsområden.

Revidering av resepolicy

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till revidering av resepolicy för Östersunds kommun. Den nya policyn är anpassad för att möta behoven av ett mer flexibelt arbetsliv och betonar hållbar rörlighet samt tillväxt i regionen.

Den tidigare resepolicyn, antagen 1999 och reviderad 2009, behövde uppdateras för att fortsatt stödja kommunens miljömål och attraktivitet som arbetsgivare.

Den reviderade policyn syftar till att styra och vägleda medarbetare och förtroendevalda i att planera och genomföra tjänsteresor på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, med hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Policyn främjar hållbara resealternativ, såsom kollektivtrafik och energieffektiva resor, och uppmuntrar till distansarbete och digitala möten för att minska behovet av fysiska resor. Vid alla tjänsteresor ska en sammanvägning av miljöpåverkan, tidsåtgång, ekonomi och arbetsmiljö göras.

Beslutet skickas vidare till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.


Utökad utredning om alternativa kulturhuslokaler

Kommunstyrelsen beslutade att utöka utredningen om alternativa kulturhuslokaler i Östersunds kommun.

Beslutet innebär att kommundirektören får i uppdrag att undersöka möjligheterna till extern finansiering för en konsthall och en konserthall samt att utreda både externt och kommunalt ägda fastigheter som kan vara aktuella för dessa ändamål.

Bakgrunden till beslutet är en delrapport från den politiska beredningsgruppen som pekar på att alla kulturverksamheter inte behöver samlas i ett enda hus. Därför kan det befintliga biblioteket renoveras, men det finns även behov av en ny konsthall och en större konsertlokal för akustisk musik.

Kommunstyrelsen inväntar nu en redovisning från kommundirektören den 3 december 2024, där förslag på möjliga lokaler och finansieringsalternativ ska presenteras.

Beslutet skickas vidare till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.

Ja till ombyggnation av Östersunds arena

Östersunds ishockeyklubb (ÖIK) har haft önskemål om hyresgästanpassningar i Östersund arena efter deras avancemang till hockeyallsvenskan, för att förbättra besöksupplevelsen och öka intäkterna.

Byggnationerna inkluderar fyra loger, en restaurang med 64 matplatser, en bastuloge och utbyggnad av barytan. Kostnaden uppgår till 5,47 miljoner kronor.

ÖIK finansierar hela investeringen och återbetalar den över 30 år, med start den 30 oktober 2024, inklusive kommunens upplåningsränta plus 0,61 procent. Kommunstyrelsen/Affärsområde fastighet tilldelas extra investeringsmedel för projektet.

Slutgiltigt beslut tas av Kommunfullmäktige.

Ja till förbättringar kring Östberget på Frösön

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram förslag på åtgärder för Östberget. Några av de föreslagna åtgärderna är att:

 • Förbättra skyltningen av stigar och leder.
 • Skapa områdeskartor och entréer.
 • Bygga ihop skidbackarna och lägga till ett barnområde och ett servicehus.
 • Rusta upp toppen av berget.
 • Förlänga en specifik skidbacke (Ladängen) enligt detaljplan.
 • Utreda möjligheten att bygga ett hotell eller en restaurang på toppen av berget.

Kommunstyrelsen skickar utredningen vidare för beslut i kommunfullmäktige. De beslut som föreslås i utredningen ska tas med i ordinarie budgetprocess för kommande år.

Delårsrapport januari till april

Kommunledningsförvaltningen presenterade en detaljerad och omfångsrik delårsrapport för perioden januari till april. Rapporten innehåller budgetuppföljning och prognos på helår av ekonomi och verksamhet.

Per april 2024 redovisar Östersunds kommunen ett resultat på 41,7 miljoner kronor och en prognos på 152,3 miljoner kronor. Prognosen på helår är 106,7 miljoner kronor bättre än budget och beror i huvudsak på bättre resultat i pensionsmedelsportföljen och att verksamheten inklusive buffertar prognostiserar överskott.

I anslutning till budgetuppföljningen har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ställning nämnders och styrelsens begäran om tilläggsanslag, ombudgeteringar, etc.

Kommunstyrelsen godkände åtgärder i hela 55 punkter, vilka nu ska upp till beslut i Kommunfullmäktige.

Ja till fågeltorn vid Lillsjön

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren föreslår att ett fågeltorn placeras i anslutning till Lillsjön för att göra området attraktivare.

Placering av tornet anses bör ske med hjälp av exempelvis Jämtlands ornitologiska förening.

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget och föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget, samt att Tekniska nämnden får i uppdrag att ta med förslaget i kommunens kommande budgetprocesser.

Ja till utredning av lokal barnombudsman

Effie Kourlos, C, kommunalråd föreslår i ett initiativärende att kommundirektören utreder möjligheten att inrätta en lokal barnombudsman i kommunen.

En lokal barnombudsman ska bevaka och stärka barnens rätt i kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen sa ja till förslaget.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-06-04