Publicerad 2024-06-12

Rapport från Tekniska nämnden 12 juni

Ja till medborgarförslag om utveckling av stranden från Jamtli till Minnesgärdet. Det var en av de beslutspunkter som togs upp på Tekniska nämnden den 12 juni.

Här kan du läsa en sammanfattning av ärenden om kostnadskontroll i investeringsprojekt, som togs upp på nämnden. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats.

Ja till att utreda medborgarförslag om att utveckla stranden från Jamtli till Minnesgärdet

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen där förslagsställaren vill utveckla hela stranden vid Storsjön från Jamtli till Minnesgärdet. I förslaget ingår en samlad strandpromenad med badplatser, butiker, grönska, och en pool. Andra idéer är lekplats, parkeringar, husbilsplatser, restauranger, vindskyddade utsiktsplatser och turisttåg.

I samtal med förslagsställaren har det framkommit att promenadmöjligheter och vindskyddade sittplatser är det viktigaste. Det är också det som Tekniska nämndens svar fokuserar på eftersom det ligger inom nämndens ansvarsområde.

Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige bifaller förslaget genom att anslå 200 000 kronor för en förstudie och kostnadskalkyl. Förstudien ska se över förutsättningarna att bygga sammanhängande gång- och cykelmöjligheter. Det här inkluderas i ordinarie budgetprocess.

Slutgiltigt beslut tas av Kommunfullmäktige.

Ja till att se över trafiksituationen vid Pampasvägen - Arenavägen

I en motion till Kommunfullmäktige har moderaterna föreslagit att kommunen ersätter korsningen Pampasvägen/Arenavägenen med en cirkulationsplats med rondell. Tanken är att minska köbildning som uppstår, särskilt vid evenemang. Trafikmängden kommer också att öka med nya verksamheter som planeras i området.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen anses besvarad eftersom ett av uppdragen inom Gata och Park är att se över trafiksituationen i hela Östersund, ta fram förslag på trafiklösningar där behov finns, prioritera och ta fram kostnadsförslag.

Nej till övergångsställe mot Lillsjöns återvinningsstation

Tekniska nämnden säger nej till Miljöpartiets initiativärende om att se över trafiksituationen för fotgängare och cyklister, som ska besöka Lillsjöns återvinningsstation. Skälet till avslaget är att sikten på platsen är god och att Lillsjövägen inte trafikeras tillräckligt för att uppfylla kravet på ett hastighetssäkrat övergångsställe.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-06-12