Publicerad 2024-07-01

Den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund till samråd

Välkommen till Södra Östersund 2050! Kommunen har tagit fram ett förslag för hur södra Östersund (Torvalla, Odensala och Odenskog) ska utvecklas fram till 2050. Nu ska den ut på samråd och du har chans att tycka till!

Den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund är fortfarande bara ett förslag från tjänstepersoner, men nu har Kommunfullmäktige bestämt att det ska skickas ut på samråd. Efter samrådet och granskning kan Kommunfullmäktige anta den fördjupade översiktsplanen.

Planen är inte juridisk bindande men ska vägleda efterföljande beslut som detaljplanering och bygglov.

Delta och påverka

Samrådet pågår mellan den 1 juli och 30 september.

Har du synpunkter/anmärkningar på planförslaget kan du lämna in eller skicka in dem senast den 30 september 2024 till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på mejladressen samhallsbyggnad@ostersund.se

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen – så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Vill du veta mer eller har du synpunkter på hur Östersund ska utvecklas? Under samrådsperioden kommer vi bland annat ha öppet hus och digitala träffar.

Dina idéer och synpunkter är viktiga för att vi ska kunna forma en stad som reflekterar våra gemensamma värden och behov.

Mer bostäder

Den fördjupade översiktsplanen ska visa hur fler bostäder kan byggas. Cirka 130 hektar ny mark för cirka 4 000 bostäder pekas ut. Marken för nya bostadsområden pekas ut nära befintliga vägar. Även mark för rekreation, natur och kommunal service ska säkerställas. Tanken är att förtäta staden på ett sätt som gör att den blir mer sammanhängande och lätt att ta sig runt i och bidrar till en stad som är levande där alla känner sig trygga och delaktiga.

Mer mark till verksamheter

Cirka 180 hektar ny verksamhetsmark för att stödja lokala företag och främja nya investeringar i Östersund finns i planen. Områdena är strategiskt placerade för att maximera tillgängligheten och effektiviteten för företag som vill etablera sig. Den mesta av verksamhetsmarken föreslås ligga i anslutning till Verksmon och det finns även ett område i Ängsmon.

Mer plats för gång, cykel och buss

Den trafikinfrastruktur som i planen föreslås läggas till är främst gång- och cykelvägar, förutom de kvartersgator som behövs i nya bostadsområden. I övrigt är biltrafiken hänvisade till samma vägar som finns idag. Det föreslås även nya busskörfält längs delar av Rådhusgatan och Opevägen där det riskerar att bli mycket trafik under rusningstider.

Några konkreta förslag i den fördjupade översiktsplanen för södra Östersund:

  • Att bussgatorna mellan Odensala och Torvalla finns kvar och inte ska vara öppna för genomfartstrafik för bil.
  • Att området för Spikbodarnas naturområde minskar och delar pekas ut som industrimark.
  • Att det utpekade område för industrimark öster om Verksmon tas bort, eftersom en industrietablering i området inte är lämplig utifrån markens förutsättningar och påverkan på hydrologi nedströms.
  • Att föreslagen trafikplats vid Ängsmon inte länge är nödvändig att genomföra.
  • Att markområden som idag har en annan användning (till exempel handel) på sikt omvandlas till bostadsområden.

Detaljplanearbetet i Verksmon pågår

Parallellt med den fördjupade översiktsplanen pågår ett detaljplanearbete där man undersöker hur cirka hundra hektar på kommunens egen mark i Verksmon kan användas som verksamhetsmark. Avsikten är att det ska kunna byggas växthus där.

Fakta

Översiktsplan

En översiktsplan är kommunens vision och viljeriktning om hur marken, vattnet och den bebyggda miljön ska användas och bevaras. Den ska också visa hur kommunen ställer sig till olika allmänna intressen.

Fördjupad översiktsplan

En fördjupad översiktsplan är en del av den kommuntäckande översiktsplanen där kommunen går in mer i detalj och även kan ändra översiktsplanen för området.

Samråd

När tjänstepersoner på kommunen tagit fram ett planförslag tar Kommunfullmäktige beslut om att skicka ut det på samråd. Under samrådet kan alla lämna in sina synpunkter och åsikter om det område som ska planläggas. Under samrådet ställs förslaget ut i offentliga lokaler, finns tillgängligt på kommunens webb och skickas även ut till sakägare, kommunens nämnder och styrelser, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, intresseorganisationer med flera. Kommunen kan även ordna offentliga samrådsmöten.

När samrådstiden är slut sammanfattar kommunen alla synpunkter som kommit fram och sammanställer dessa i en samrådsredogörelse. I den finns även kommentarer om hur kommunen ställer sig till de inkomna synpunkterna.

Granskning

Efter samrådet kan kommunen behöva bearbeta förslaget. Kommunfullmäktige tar sen beslut om att skicka det bearbetade förslaget på granskning.

Under granskningen finns planförslaget och en samrådsredogörelse tillgängligt i en offentlig lokal och på kommunens webb. Information om granskningen skickas även till alla sakägare, de som lämnat synpunkter under samrådet, kommunensnämnder och styrelser, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, intresseorganisationer med flera.

Efter granskningen sammanfattar kommunen alla synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande, där kommunen även kommenterar hur man ställer sig till de inkomna synpunkterna.

Ändras planförslaget väsentligt måste det ställas ut igen, annars så är planen färdigt för antagande.

Antagande

Den fördjupade översiktsplanen antas i Kommunfullmäktige.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-07-01