Publicerad 2020-11-04

Luftkvaliteten i Östersunds Kommun

Östersunds kommun har mätt luftkvalitén på Rådhusgatan sedan januari 2020. Nu visar mätningen att vi överstiger Miljökvalitetsnormen för partiklar.

Alla kommuner har ansvar för att kontrollera sin luftkvalitet enligt gällande EU-förordningar. Det är Naturvårdsverket som följer upp att kommunerna utför kontrollen och att uppmätta nivåer av luftföroreningar ligger under miljökvalitetsnormen.

Sedan januari i år mäter Östersunds kommun partiklar och kvävedioxid längs Rådhusgatan i centrala Östersund. Det är en utsatt plats med mycket trafik, ett gaturum med höga hus på båda sidor.

Redan efter nio månaders mätning kan vi se att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM 10) överskrids vid för många tillfällen under vintermånaderna. Det innebär att kommunen måste ta fram en åtgärdsplan för att minska partikelhalterna. Berörda nämnder är informerade och nu ska kommunen utreda och ta fram ett förslag till åtgärdsplan. Vilka åtgärder som kommer att bli aktuella blir sedan en politisk fråga.

- Mätpunkten är placerad på en av de mest utsatta platserna i Östersund enligt de kriterier som finns för mätningen. Resultatet vi har fått så här långt visar på att vi snabbt måste ta fram en effektiv åtgärdsplan för att sänka partikelhalten, säger Ann-Charlotte Skoog, miljöchef.

Halterna av partiklar har generellt minskat de senaste åren i Sverige, och flera åtgärder har gjorts i andra städer för att komma ner under miljökvalitetsnormen.

Kontaktperson:

Ann-Charlotte Skoog, Miljöchef: . 070-5366581

Fakta om partiklar

Partiklar är den luftförorening som har störst påverkar på hälsan. Korttidsexponering kan leda till luftvägsproblem, men på längre sikt påverkas även risken för även hjärt-och kärlsjukdomar och lungcancer, vilket bidrar till förkortad livslängd.

Partiklar kommer från vägslitage, däck, sand och sopning. De högsta värdena i Östersund har uppmätts vid torr vägbana med sandningssand vintertid (i februari – april). När det är blött på vägbanan minskar problemen.

Partiklar kan även bildas vid förbränning, framförallt förbränningsmotorer men kan även komma från vedeldning eller industrier.

Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM 10) är ett värde som får överskridas vid ett begränsat antal tillfällen. I Östersund har dygnsvärdet för PM 10 överskridits vid 49 tillfällen hittills i år. Dygnsvärdet för PM 10 får överskridas vid max 35 tillfällen per år med gränsen 50 µg/m³.

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/ Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2020-11-04