Publicerad 2022-09-07

Så här ser planerna för gamla betongstationen ut

Östersunds kommun har tagit fram ett förslag på hur området som idag används som betongstation ska kunna bli ett handelsområde för sällanköpshandel. Till veckan tas ärendet upp i Kommunstyrelsen. Får förslaget klartecken kommer det att skickas ut på samråd inom de närmaste veckorna.

— Betongsstationen är bland det första man ser på väg in i Östersund och nu har vi möjlighet att utforma ett attraktivt välkomnande till Östersund, säger Maria Boberg, stadsarkitekt.

Det aktuella området ligger vid E14 och är väl synligt vid från stora rondellen vid Östersunds östra infart. Det är viktigt att byggnaderna och den yttre miljön utformas med stor omsorg. Byggnaden ska inte uppfattas som en stor kloss utan ska ha en variation i fasadmaterial, färgsättning och byggnadshöjd.

Mellan handelsbyggnaden och bostadsområdet på Körfältet kommer en skogsridå med barrträd att sparas mot Körfältsvägen.

Byggnadsarea på 12 000 kvadratmeter

Med den nya detaljplanen kommer det att gå att bygga nytt för sällanköpshandel med en byggnadsarea på 12 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 2,25 fotbollsplaner.

I planen finns det även möjlighet med ett mindre område med kompletterande centrumverksamhet och drivmedelsförsäljning med högst 700 kvadratmeter byggnadsarea.

Till detta får komplementbyggnader som skärmtak över cykelparkeringar, entréer, källsortering och så vidare uppföras till en total byggnadsarea av 1000 kvadratmeter. Dagligvaruhandel får inte finnas inom området.

Trafiksituationen i Lillänge

— Vi har lagt mycket tid och tankekraft på trafiksituationen i Lillänge. Många upplever den som otillfredsställande och det är viktigt att få till ett bra trafikflöde, säger Maria Boberg, stadsarkitekt.

I den nya detaljplanen föreslås ett antal förbättringar, bland annat att göra om infarten till Lillänge och Odenskogs industriområde samt avlasta trafikplats Odenskog. Två nya rondeller ska skapa ett bättre trafikflöde, en längs Stuguvägen, och en längs Hagvägen. För att avlasta trafikplats Odenskog föreslås en ny anslutningsväg som kopplar ihop Hagvägen med Körfältsvägen och därmed skapar en genare väg mellan centrum och Lillänge/Odenskog. Det förslås även en ny interngata genom Lillänge med infart till McDonalds.

För frågor och mer information, kontakta:

Maria Boberg, stadsarkitekt Östersunds kommun, telefon 070-538 48 92

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2022-09-07