Jämförande studie mellan äldreboenden

Flygbild som visar de två identiska boendena på Skogsbruksvägen

I en unik forsknings studie har man jämfört de två äldre boendena på Skogsbruksvägen.

De två boendena är identiskt lika. Men medan Skogsbruksvägen 131 drivs i kommunens regi är det Vardaga som ansvarade för Skogsbruksvägen 133. Det här ger en unik möjlighet för en jämförande studie.

Studien gjordes på uppdrag av Östersunds kommun. Den genomfördes av forskaren Fredrik Eklund på företaget Nordic Healthcare Group.

Syftet var att se om privat regi skiljer sig från kommunal regi av äldreboenden - och i så fall på vilket sätt . Tanken är att använda resultatet av studien för att förbättra och utveckla äldreboenden i kommunen.

Studien pågick från hösten 2013 till våren 2015. I studien ingick bland annat frågeformulär som boende och/eller anhöriga får fylla i för att forskarna ska få en bild av hur de boende trivs.

Resultatet av studien

Det man tittade på i studien var kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi.

Privata äldreboendet mer kostnadseffektivt

Kortfattat kan man säga att de boende trivs lika bra på de båda äldreboendena - men det privata äldreboendet är än mer kostnadseffektivt.

– Skillnaden i kostnadseffektiviteten ligger framför allt i hur vi schemalägger personalen, säger Lars Liljedahl, chef för Vård- och omsorgsförvaltningen.

Flexibilitet i schemaläggningen en nyckelfråga

Den stora skillnaden i schemaläggningen är att det kommunalt drivna äldreboendet utgår från ett fåtal olika scheman för de anställda. Vardagar däremot utgår mer från de boendes behov. Tider då behovet är stort arbetar fler, i stället för att de flesta börjar klockan 07.00 som är fallet i det kommunala äldreboendet.  

– Under studien har vi kunnat se och lära av Vardagas arbetssätt och jobbar redan med att utifrån de boendes behov tillsammans med personalen på boendet lägga schemat på ett effektivare sätt., fortsätter Lars.  

Skillnad i arbetsvillkor

En annan skillnad mellan de båda äldreboendena är att personalen i det kommunala boendet har rätt till heltid, medan Vardagas personal inte har det.

Utvärderingen visar bland annat att följande områden kan förbättras på de båda äldreboendena: de sociala aktiviteterna, den upplevda hälsan och andelen timvikarier. 

Slutrapporten visar även att:

  • Vardaga generellt har en högre nivå av kvalitetsuppfyllnad vad gäller strukturkvalitet. Vi har granskat hur man jobbar systematiskt med rutiner mm. Vardaga visar genomgående högre kvalitetsuppfyllnad kring riskbedömning avseende fall och undernäring och att man har kvalitetsledningssystem.  Vardaga är bättre på att jobba systematiskt med att följa rutiner och annan dokumentation för att arbeta systematiskt. Man har också bättre rutiner kring riskbedömning av fall och undernäring.
  • En skillnad mellan de båda boendena gäller personalens rollförväntningar, det vill säga att personalen känner att de vet vad som förväntas av dem. Här gav kommunens personal bättre omdömen än Vardagas. Samtidigt kände Vardagas personal till större del att de kunde påverka sitt arbete.
  • Andelen timvikarier är något högre för Vardaga.
  • Det kommunala äldreboendets ersättning per dygn är i genomsnitt 18 procent högre under perioden.
  • Kan Vardaga erbjuda samma nivå av kvalitet i verksamheten till en lägre kostnad? Svar: Ja.
  • Kan Vardaga erbjuda en högre nivå av kvalitet till samma kostnad? Svar: Vet ej. Utgångspunkterna för utvärderingen är sådana att frågan inte kan besvaras.
  • Utesluter lägre bemanning (och följaktligen lägre kostnader) och rätt till heltid varandra? Svar: Sannolikt inte. Detta är osannolikt så länge bemanning beror på schemaläggningen. Analysen tyder på att den upplevda kvaliteten av brukare inte blir lidande om bemanningen är anpassad till befintliga behov. Medarbetarna ser även fördelar i att ha flexibilitet i arbetstider. Nivån av andelen timvikarier är relativt hög vid båda enheter, men Vardaga ligger konstant högre. Det kan inte helt uteslutas att det är en delförklaring till skillnaden i bemanning.

Här kan du ta del av ett sammanfattande materialPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-05-29