Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid - SSPF

SSPF är en samverkansmodell där skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal träffas och samarbetar för att bättre kunna upptäcka ungdomar som befinner sig i utsatthet. SSPF ger också goda möjligheter att tidigt upptäcka riskområden för ungdomar.

Inom forumet är tanken att de ska arbeta med individuella insatser för ungdomar för att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogmissbruk och andra riskbeteenden.

Genom SSPF ska beslutsprocesserna kring unga i riskzon gå fortare, vilket är viktigt för att förhindra och förebygga ungdomskriminalitet och rekrytering till kriminella gäng.

Styrgrupp och arbetsgrupp

I SSPF:s styrgrupp ingår polischefen, verksamhetschefer inom skola och socialtjänst, samt förvaltningschef från Kultur- och fritidsförvaltningen. Styrgruppen formar strategierna och ger arbetsgruppen mandatet.

Arbetsgruppen består av chefer nära verksamheterna. De träffas varannan vecka, och kartlägger på gruppnivå och på individnivå.

Sidan uppdaterad 2021-12-22