Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är personer under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar. Barnen får bo på kommunens HVB-hem eller i familjehem. För de barn som bor på HVB-hem är det Ung Integration som ansvarar för deras omvårdnad och integration. I Östersunds kommun finns just nu åtta HVB-hem.

Vad gör en vägledare?

Personalen som arbetar på HVB-hem kallas för vägledare. Vägledaren ansvarar för den dagliga omvårdnaden av ungdomen och är en vuxen förebild och ett stöd för ungdomen i vardagen.

Vägledaren arbetar med ungdomens introduktion och integration genom planering av fritidsaktiviteter och utbildning i ekonomi, samhälle, miljö och självhushåll. Arbetet som vägledare innefattar också att ge ungdomarna kännedom om normer, värderingar, traditioner, lagar, regler och myndigheter i det svenska samhället.

I vägledarrollen ingår det att vara kontaktpersonal åt enskilda ungdomar. Som kontaktpersonal har vägledaren ett särskilt ansvar för att tillgodose en ungdoms specifika behov, bland annat genom att arbeta med den individuella genomförandeplanen. Varje ungdom har också en god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vad är Ung Integrations uppdrag?

Ung Integration ansvarar för boende, omvårdnad och integration. Målet är att ge de ensamkommande barnen en trygg, meningsfull och lärorik tid. De ska få goda förutsättningar till egen försörjning och delaktighet i samhället. Den långsiktiga målsättningen är att de unga trivs i kommunen och väljer att stanna kvar här för att bo och verka, arbeta eller studera.

Vad har kommunen för ansvar för ensamkommande barn och unga?

Migrationsverkets senaste prognos är att det ska komma cirka 3000 ensamkommande barn till Sverige i år. Av dem ska 5,62 promille till Östersund, vilket innebär att kommunen ska ta emot cirka 17 nya barn under 2016.

Förskola, grundskola samt gymnasie- och vuxenutbildning ansvarar för barnens skolgång, precis som för andra barn i kommunen. Finns det särskilda skäl kan den ensamkommande få fortsatt boende och omsorg fram till att hen fyller 21 år, motsvarande föräldrars försörjningsplikt enligt lagen. I Sverige är du barn tills att du fyller 18 år och blir myndig.

När ett barn får permanent uppehållstillstånd ansvarar kommunen för fortsatta insatser under barnets uppväxt, och för barnets integration i samhället.

Vilka barn och unga är det som kommer?

De tre största grupperna av ensamkommande barn och unga 2015 är från Afghanistan, Somalia och Eritrea. Dessa grupper har varit bland de största under de senaste åren, men det varierar i och med världsläget. Barnen har lämnat allt som de känner till och är vana vid.

Hur fungerar boenden för ensamkommande?

Ett så kallat HVB-hem, hem för vård eller boende, är reglerat enligt lag och förordning. Boendena bemannas hela dygnet. Boendet ska fungera som hemmiljö med trygghet, regler, rutiner och stöd för barnen. Barnen ges hjälp med läxor och vardagens olika bestyr. Det ska finnas en meningsfull fritid med aktiviteter, och de behöver och skall komma i kontakt med människor utanför hemmet för att vara en del av samhället.

Går ensamkommande barn i skolan?

Alla barn och unga i kommunen ska erbjudas att gå i skola, oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte. Asylsökande barn har ingen skolplikt men de flesta väljer att gå i skola.

Hur länge ska de bo på boendet?

När barnen först anvisas till kommunen utreder Migrationsverket om de kan få uppehållstillstånd. Samtidigt görs en utredning av vilka behov barnet har, om barnet ska bo i ett familjehem eller i ett HVB-boende, Hem för vård eller boende. Det går inte säga exakt hur länge det gäller, eftersom det är omständigheterna som avgör.

Kan kommunen säga nej till att ta emot ensamkommande barn?

Den 1 januari 2014 kom en ny lag som innebär att Sveriges kommuner är skyldiga att ta emot asylsökande ensamkommande barn.

Hur väljer kommunen var ett boende för ensamkommande ska ligga?

Det är viktigt att de ensamkommande barnen inte isoleras där de bor. Det ska finnas grannar och kollektivtrafik. För att motverka utanförskap är principen att boendena för ensamkommande ska spridas ut i kommunen.

Vad har grannar till ett boende för ensamkommande för möjlighet att påverka och få information?

När kommunen köper eller bygger en fastighet för att själv driva boende kan närmaste grannarna lämna synpunkter under bygglovsprocessen, i de fall där detaljplanen för fastigheten måste ändras.

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn?

Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De skall få skydd, sjukvård och omsorg och de ska få gå i skola på den nivå som är relevant för dem.

Ett ensamkommande barn har rätt till en god man som träder i vårdnadshavares eller förmyndares ställe. Den gode mannen är med i kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet.

Vad innebär det att vara god man för ensamkommande barn?

En god man är en juridisk företrädare under en viss tid. Den gode mannen ersätter förmyndare och vårdnadshavare.

Om och när sedan barnet får permanent uppehållstillstånd ersätts den gode mannen av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Fram tills dess ska den gode mannen se till att barnet får ID-handlingar, blir folkbokfört, hjälpa till med att öppna bankkonton, med mera.

Mer information för dig som är eller är intresserad av att bli god man.

Får ensamkommande barn med trauman någon vård eller stöd på HVB-hem?

Personalen är utbildad i att ge stöd. De får även kontinuerlig extern handledning och fortbildning. Om det handlar om större behov än så är det regionen som ansvarar, en kontakt som personalen upprättar, initierar och informerar den unge om.

Hur jobbar kommunen med att upptäcka och förhindra att ungdomar rekryteras till IS?

När det gäller att förebygga radikalisering och våldsbejakande islamism så får personal på HVB-hem information om vad de ska vara uppmärksam på. I de fall som kommunen misstänker något så kontaktar vi polisen. Det finns ett politiskt beslut som säger att det ska tas fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism, ett arbete som påbörjats. Men ännu inte är klart. Våldsbejakande extremism rör ju inte bara IS utan även högerextrema rörelser och autonoma vänstergrupper.

Om kommunens uppdrag

Mottagandet av ensamkommande barn är organiserat inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och Område Integration, enheten Ung Integration.

Inom verksamheten finns HVB-hem och stödboenden. Boendena arbetar med barnens omvårdnad, introduktion och integration i det svenska samhället.

Vad kan du förvänta dig av oss?

Vårt mål med din boendetid hos oss är att du genom socialt och praktiskt lärande i gemenskap med andra, ska öka dina förutsättningar för att kunna klara av egenförsörjning, studier och ett eget boende. Du kan förvänta dig:

  • Att du upplever det boende du får som tryggt och att du får det stöd du behöver för att kunna klara av ett eget boende. Du får:
  • stöd och hjälp i att träna dig på praktiska färdigheter såsom hur det är att sköta ett hushåll; till exempel ekonomi, matlagning, städning etc.
  • stöd och hjälp i social träning.
  • Att du får en kontaktpersonal som stöder och under­lättar din introduktion och integration i det svenska samhället. Du får:
  • stöd och hjälp i att förstå dina rättigheter och skyldigheter, hur samhället fungerar samt om svenska normer och värderingar
  • stöd och hjälp i att hitta en meningsfull fritid
  • stöd och hjälp i att skapa dig ett socialt nätverk
  • Att du får en socialsekreterare som ansvarar för att upprätta en vårdplan och genomförandeplan för att tillgodose de behov som du har.
  • Att vi bemöter dig med respekt och aktivt lyssnar på dina synpunkter, funderingar och frågor.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-11