Önskemål och tips om gator och trafik

Vi tar gärna emot tips och önskemål för att förbättra trivseln och tryggheten i trafiken. Men vi kan inte tillmötesgå alla önskemål; vi måste ha ett helhetsperspektiv på trafikflödena i kommunen. Och det finns också en hel del riktlinjer och krav som vi måste ta hänsyn till.

Vi tittar på alla tips och önskemål som kommer in och gör vi en bedömning av vart och ett av dem. Får vi in tips och önskemål som vi bedömmer som bra och relevanta, kommer du att märka det i trafikmiljön.

Nedan kan du läsa om hur vi ser på de vanligaste önskemålen och vad som styr de bedömningar vi gör av inkomna önskemål.

Önskemål om asfaltsramp vid hög kantsten

När vi arbetar med ny asfaltbeläggning eller underhållsbeläggning av asfalt i kommunens tätorter, ser vi samtidigt till att jämna ut nivåskillnader vid infarter, övergångsställen och vid kombinerade gång- och cykelbanor.

Felanmäl gärna

Vid befintliga övergångsställen samt gång- och cykelbanor tar vi gärna emot felanmälningar på höga kanter som försvårar framkomligheten för exempelvis cyklar och barnvagnar. Sådana felanmälningar lägger vi till i vår underhållsplan och åtgärdar vid tillfälle.

Enkelt avhjälpta hinder

Du kan också, utifrån ett tillgänglighetsperspektiv,

anmäla ett enkelt avhjälpt hinder

Asfaltsramper vid privata infarter

Önskemål om asfaltramper vid privata infarter kan vi tillmötesgå om kantstenen är minst 6 cm hög. Sådana önskemål lägger vi också till i vår underhållsplan och åtgärdar vid tillfälle.

Önskemål om bullersänkande åtgärder

Nu under 2021 - 2022 gör vi en stor översyn av problematiken med trafikbuller. Det arbetet, hoppas vi, ska utmynna i gränsvärden för trafikbuller. Det kan i sin tur resultera i bidrag för bullerdämpande åtgärder, till exempel bullerplank.

Under tiden för denna översyn tar vi inte emot några önskemål om bullersänkande åtgärder utan vi hänvisar till det kommande resultatet av översynen.

Önskemål om sänkt hastighet

Kommunens tätorter Östersund, Frösön, Lit och Brunflo har följande hastighetsbegränsningar:

  • 40 km/h i bostads- och industriområden
  • 30 km/tim vid skolor och i centrum
  • 60 km/tim på infartsvägar till tätorter
  • 60 km/tim även på tillfälliga omledningsvägar då E14 är avstängd

enligt ett beslut i Kommunfullmäktige 2014.

Om hastighetsbegränsningarna inte efterlevs är det, i första hand, en fråga för polisen.

Läs mer om hastighetsgränser på Trafikverkets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Önskemål om övergångsställe

Vi får ibland in önskemål om nya övergångsställen till gator och vägar som upplevs som extra trafikfarliga. Önskar du ett övergångsställe? Läs först igenom nedan, vad lagen och riktlinjerna säger om övergångsställen. Det är vad vi utgår ifrån när vi bedömmer önskemål om övergångsställen.

Gångtrafikanters framkomlighet

Man bör först ha i åtanke att övergångställen är en åtgärd för gångtrafikanters framkomlighet snarare än gångtrafikanters trafiksäkerhet. Lagen säger att fordonsförare har "väjningsplikt mot gående" vid ett övergångsställe. Lagen ger ingen ökad säkerhet för gående. Det kan till och med vara så att övergånggställen invaggar gående i en falsk trygghet och att olycksrisken ökar.

3 000 bilar/dygn och 20 gångtrafikanter/timme

Trafikverkets riktlinjer för övergångsställen säger att ett övergångsställe kan anläggas där det passerar

  • minst 3000 bilar/dygn och
  • minst 20 gångtrafikanter under dygnets mest intensiva timme

Då kan det vara befogat med ett övergångsställe utifrån gångtrafikanters framkomlighet.

Uppfylls inte dessa kriterier anlägger vi, i regel inte, ett övergångsställe. Endast vid skolor kan vi ibland vara mer frikostiga.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-03-30