Barn och ungdomars resvanor

Den 15 augusti 2015 införde Östersunds kommun gratis busskort för alla barn och ungdomar. Målsättningen var att fler ska välja att åka kollektivt och för att kunna följa upp resultatet genomför kommunen resvane­under­sökning både före och efter införandet.

Två pojkar sitter på buss och tittar på telefon

Foto: Nettbuss

För att mäta effekterna av de gratis korten har företaget WSP Analys & Strategi på uppdrag av Trafikverket, i samarbete med Östersunds kommun, gjort en kvantitativ analys av hur barn och ungas resemönster har påverkats till följd av de gratis busskorten.

Undersökningen visar att barn och unga reser 50 procent mer med buss nu jämfört med innan Östersunds kommun införde gratis busskort till alla innevånare mellan 6 och 19 år.

De resor som tillkommit som en effekt av busskorten är framför allt korta och medellånga resor som är 8 kilometer eller kortare. De tillkommande resorna har främst ersatt färder som barnen tidigare gjorde med cykel, men även med bil. Andelen resor som barn och unga gör till fots är oförändrat även efter införandet av gratis busskort.

Ökningen av buss som färdmedel har skett främst på vardagar, men även på helger. På vardagarna har bussresorna ersatt i huvudsak cykelresor, medan det på helgerna påvisats ett minskat bilresande. Vidare visar undersökningen att de allra flesta är positiva till försöket med gratis busskort och att kortet, helt eller delvis, ökar barns rörelsefrihet. Samtidigt visar undersökningen att färre barn och unga efter införandet av gratis busskort uppger att deras föräldrar sagt nej till fritidsaktiviteter på grund av behovet av skjuts.

Sidan uppdaterad 2022-12-06