Bidrag och föreningsbidrag

Här hittar du information om de bidrag från kommunen som du som privatperson, förening eller organisation kan söka.

Glöm inte att redovisa beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur det beviljade bidraget har använts.

Information om hur redovisningen ska gå till hittar du under respektive beskrivning av bidragen nedan.

Bidrag att söka

Bidrag till projekt för och tillsammans med barn och unga

Syfte

Bidragets syfte är att stödja projekt som ger unga människor möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Barn och unga ska få ha makt och inflytande över sin fritidsaktivitet. Föreningen som driver projektet lyssnar till ungas önskemål och ser till att dessa blir verklighet. Projekt som bidrar till integration prioriteras. Kultur-och fritidsnämnden vill uppmuntra föreningar att samarbeta med varandra så att olika genrer möts. Det är en fördel om projektet drivs av två eller flera föreningar tillsammans, men inget krav.

Vem kan söka?

Det är endast föreningar verksamma inom Östersunds kommun som kan söka dessa projektpengar. Flera föreningar/organisationer kan med fördel samarbeta i ett och samma projekt. 

Summa

Inte bestämt än. Pengarna fördelas mellan de föreningar och organisationer som får bidraget.

Sista ansökningsdag

17 oktober.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag för projekt för och tillsammans med barn och unga

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av projekt för och tillsammans med barn och unga (e-tjänst)

Bidrag till hembygdsföreningar

Syfte

Bidraget är till för att stödja hembygdsföreningens verksamhet.

Vem kan söka?

Hembygdsföreningar som är anslutna till en riksorganisation.

Summa

Grundbidrag: 2000 kronor per år. Årsskriftsbidrag: 5000 kronor eller 10 000 kronor per år beroende på skriftens omfattning.

Bidrag för hembygdsgård: 3000 eller 6000 kronor per år beroende på storlek, antal besökare.

Sista ansökningsdag

10 oktober.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till hembygdsföreningar

Bidrag till idrottsarrangemang

Syfte

Stödja större och mindre idrottsarrangemang.

Vem kan söka?

Idrottsföreningar.

Sista ansökningsdag

Kan sökas under hela året. Ansökan ska vara inlämnad innan arrangemangets genomförande.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till idrottsarrangemang

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av idrottsevenemang (e-tjänst)

Bidrag till kulturarrangemang

Syfte

Bidraget ska främja och stödja kulturarrangemang inom områdena teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv.

Vem kan söka?

Kulturföreningar eller organisationer verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

Minst 2 månader innan datum för det planerade kulturarrangemanget.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till kulturarrangemang

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av kulturarrangemang (e-tjänst)

Förutsättningar för att ansöka om bidrag

Bidraget ska främja och stödja kulturarrangemang inom områdena teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv. Bidraget kan bara sökas av kulturföreningar eller organisationer som är verksamma i Östersunds kommun.

Villkor

 • bidraget är endast till för offentliga arrangemang
 • bidraget utbetalas till arrangerande förening
 • bidraget bedöms i relation till kulturlivets behov och aktuella situation i övrigt

Detta gäller för att en förening/organisation ska kunna få bidrag:

 • föreningen har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersunds kommun
 • föreningen är uppbyggd enligt demokratiska principer och bedriver verksamhet som är öppen för alla
 • föreningen arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till kulturell mångfald i kommunen
 • föreningen har en verksamhet som inte uppmuntrar till diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning
 • föreningen har minst 10 medlemmar
 • föreningen ska ha stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel (lista över medlemmar) och ha egen styrelse och kassaförvaltning
 • föreningens ordförande och kassör/revisor ansvarar för de uppgifter som föreningen lämnar i ansökan
 • förening som får bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt som nämnden bestämmer
 • förening som genom oriktiga uppgifter eller på otillbörligt sätt utnyttjar bidragsnormerna kan stängas av från möjligheten att söka bidrag
 • förening som står i skuld till kommunen får inga bidrag förrän skulden reglerats

Observera att det oftast är många sökande till varje bidrag. Därför får inte alla föreningar sin ansökan beviljad.

Bidrag beviljas inte till

 • kostnader för produktion eller utgivning av musik, böcker, film, foto, utställningar med mera. Undantag kan göras om materialet bedöms som synnerligen värdefullt och av stort bevarandevärde för allmänheten
 • arrangemang på bibliotek, museum med flera platser där nämnden lämnar verksamhets- eller driftsbidrag. Undantag kan göras.
 • arrangemang som anordnas av kommunala verksamheter
 • lägerverksamhet, resor eller livsmedel
 • uttalat kommersiella arrangemang eller välgörenhetsarrangemang
 • förening som erhållit årsbidrag
 • privatpersoner eller företag
 • renodlade religiösa eller partipolitiska arrangemang

Kultur- och fritidsnämnden kan göra undantag när det gäller arrangemang inom nämndens verksamhetsområde som kan vara av stort intresse för allmänheten.

Till exempel:

 • vandringsutställningar och samverkansprojekt
 • nationellt eller internationellt gästbesök, turnéer eller evenemang som skapas inom regionen
 • jubileer med särskilda satsningar som gagnar allmänheten
 • kulturseminarier eller liknande evenemang

Marknadsföring

Om ert arrangemang beviljas pengar ska det synas tydligt i all marknadsföring att projektet stöds av Östersunds kommun. Det gör ni genom att i ert material använda Östersunds kommuns kommunlogotyp.

Kommunlogotypen

Vi kan inte hjälpa er att marknadsföra era arrangemang, men ni kan skicka in information om arrangemangen till Visit Östersund. På så sätt kan ni synas i deras evenemangskalender. Den hittar ni på visitostersund.se.

Bidrag till SISU idrottsutbildarna

Syfte

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ett särskilt belopp som SISU Idrottsutbildarna kan söka. Ansökan ska göras senast i oktober inför nästkommande verksamhetsår.

Vem kan söka?

SISU Idrottsutbildarna.

Mer information och ansökan

Kontakta Kundcenter för mer information om ansökan.

Telefon: 063-14 30 00

Mejl: kundcenter@ostersund.se

Bidrag för studieförbund

Syfte

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ett särskilt belopp som fördelas till de studieförbund som är verksamma i Östersunds kommun. Studieförbunden ansöker om bidraget senast 15 juni inför kommande verksamhetsår.

Statens mål med folkbildningen är att ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Syftet med folkbildningen är att stärka och utveckla demokratin, bidra till ökad mångfald av människor som kan påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet.

Vem kan söka?

Studieförbund som är godkända av Folkbildningsrådet.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidraget (e-tjänst)

Drift- och underhållsbidrag till allmänna samlingslokaler

Syfte

Bidragets syfte är att stödja drift och underhåll av allmän samlingslokal, alltså en lokal för föreningsliv, studie-, kultur- eller annan liknande verksamhet i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdatum är 30 april.

Vem kan söka?

Föreningar verksamma i Östersunds kommun som driver en offentlig samlingslokal.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om drift- och underhållsbidrag till allmänna samlingslokaler

Föreningsanläggning - ansökan om drift- och underhållsbidrag

Syfte

Bidraget är till för att stödja drift och underhåll av föreningsägda anläggningar.

Vem kan söka?

Föreningar verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

15 januari.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag till drift och underhåll av föreningsanläggning

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av drift- och underhållsbidrag (e-tjänst)

Föreningsbidrag för pensionärer och personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämnden fördelar årligen bidrag till föreningar inom sitt verksamhetsområde.

Det finns tre olika former av bidrag att söka: grundbidrag, verksamhetsbidrag och extraordinärt bidrag. Föreningar kan välja att endast söka grundbidrag, eller att söka grundbidrag tillsammans med verksamhetsbidrag och/eller extraordinärt bidrag.

Syfte med grundbidrag

Grundbidraget är i första hand avsett för att användas till föreningars administrativa kostnader.

Syfte med verksamhetsbidrag

Syftet med verksamhetsbidraget är att uppmuntra aktiviteter som främjar hälsa och välmående. När vård- och omsorgsnämnden bedömer ansökningarna prioriterar de föreningar/verksamheter som arrangerar:

 • Sociala aktiviteter för att bryta isolering och utanförskap
 • Aktiviteter för personer som inte är aktiva i någon förening
 • Särskilt riktade insatser till äldre och funktionsnedsatta med annan etnisk bakgrund än den svenska

Syfte med extraordinärt bidrag

Föreningar kan få extraordinära bidrag till:

 • Deltagande i specialligor, eller liknande idrottsarrangemang, för personer med funktionsnedsättning.
 • Jubileumsfiranden när en förening fyller jämna 50- eller 100-år. Exempelvis 50, 100, 150, 200 och så vidare.
 • Extraordinära aktiviteter som inte återkommer med jämna mellanrum, och som inte ryms inom föreningens ordinarie verksamhet.

Vem kan söka?

Föreningar med medlemmar som är över 65 år och/eller har någon form av funktions­nedsättning.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdatum för grundbidrag och verksamhetsbidrag är normalt den 30 april. 2021 är sista ansökningsdag 15 oktober. Bidrag söks för föregående års verksamhet. Ansökan om ett extraordinärt bidrag ska ske senast tre månader innan aktiviteten/arrangemanget ska äga rum.

På grund av Coronautbrottet behöver inte protokollet från årsmötet skickas in nu. Detta på grund av att vi är medvetna om att många föreningar inte kan ha sina årsmöten och sammankalla personer i riskgrupperna. Men det ska skickas in senast 31 december 2021.

Kundcenter kommer att kontrollera att alla protokoll inkommer och de föreningar som inte skickar in ett protokoll kommer att bli återbetalningsskyldiga för det bidrag de då inte anses ha rätt till.

Sista ansökningsdag för ansökan i år är 15 oktober.

Mer information och ansökan

Ansök om bidrag till föreningar för pensionärer och funktionsnedsatta

Ansök om extraordinärt bidrag

Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Pdf, 166.8 kB.

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla föreningar som har blivit beviljade bidrag ska ställa sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning. En del av uppföljningen innebär att Kundcenters handläggare varje år jämför minst 25 procent av föreningarnas ansökningar mot deras verksamhetsberättelser. Föreningar som beviljas ett extraordinärt bidrag ska skicka in en särskild återredovisning som granskas.

Föreningar som lämnat felaktiga uppgifter kan bli återbetalningsskyldiga.

Återredovisning av extraordinärt bidrag

Föreningar som har beviljats bidrag för extraordinära aktiviteter ska skicka in en särskild redovisning senast en månad efter att aktiviteten har avslutats. Redovisningen skickas in via följande e-tjänst:
Återredovisning av extraordinärt bidrag

Förenings- och organisationsbidrag för social verksamhet

Syfte

Organisationsbidrag betalas ut till föreningar inom Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhets­område. Det är ett stöd till föreningar/organisationer som bedriver verksamhet som kompletterar eller utgör alternativ till Social- och arbetsmarknadsnämndens egna verksamheter.

Vem kan söka?

Bidrag kan beviljas föreningar och organisationer som:

 • har sin huvudsakliga verksamhet inom Östersund kommun.
 • tillhör Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde
 • bedriver verksamhet som är öppen för alla som delar föreningens värderingar och vill följa dess stadgar.
 • inte bedriver en vinstgivande verksamhet.
 • vara demokratiskt uppbyggd, det vill säga ha en vald styrelse, stadgar och regelbundna möten, ha en ideell målsättning.
 • verkar för att all verksamhet är drogfri och inte bedriver verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, alkohol, droger eller kriminalitet.
 • ställer sina räkenskaper och revisionshandlingar till förfogande för granskning.

Utdelning

Bidraget betalas ut efter Social- och arbetsmarknadsnämndens möte i januari.

Sista ansökningsdag

Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag (den 1 november året innan det år för vilken ansökan avser) behandlas ej. Social- och arbetsmarknadsnämnden kan medge undantag efter särskild prövning .

Mer information och ansökan

Ansök om förenings- och organisationsbidrag för social verksamhet

Riktlinjer för förenings- och organisationsbidrag inom Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde Pdf, 1.1 MB.

Investerings- och utrustningsbidrag

Syfte

Bidra till att föreningar ska kunna göra en investering i anläggning eller utrustning.

Vem kan söka

Föreningar verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

9 februari.

Mer information och ansökan

Ansök om investerings- och utrustningsbidrag (e-tjänst)

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av investerings- och utrustningsbidrag (e-tjänst)

Kulturbidrag till unga

Syfte

Syftet med bidraget är att uppmuntra och stimulera unga människors initiativ, engagemang och kreativitet och ge möjlighet till att vara del av kulturlivet och driva egna kulturprojekt.

Vem kan söka?

Kulturbidrag till Unga är ett bidrag som kan sökas av de som är mellan 13-25 år. Bidraget kan sökas av en eller flera personer. En särskilt ansvarig person ska utses och finnas tillgänglig under projektet/arrangemanget. För minderårig krävs att en myndig person eller organisation finns med som ekonomiskt ansvarig.

Sista ansökningsdag

Det går att ansöka när som helst under året, men minst en månad innan det planerade projektet.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om bidrag för kulturbidrag för unga

Uppföljning av beviljade bidrag

Alla beviljade bidrag ska redovisas. Kommunen behöver få in en redovisning över hur bidraget har använts.

Redovisning av projekt för kulturbidrag för unga (e-tjänst)

Kulturförening - ansökan om bildande

Syfte

För att uppmuntra föreningsverksamhet inom kulturområdet lämnar Kultur- och fritidsnämnden ett startbidrag på 2 000 kronor.

Vem kan söka?

Kulturföreningar verksamma inom Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

Ansöks löpande under året.

Mer information och ansökan

Kulturförening - ansökan om bildande (e-tjänst)

Verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsstöd

Syfte

Stödja föreningars barn- och ungdomsverksamhet.

Vem kan söka?

Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Mer information

Verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsstöd beviljas föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget är uppdelat i två delar, en aktivitetsdel och ett grundbidrag.

Bidraget beviljas med:

 • 4 000 kronor i grundbidrag
 • 30 kronor per sammankomst
 • 5,50 kr per deltagare 7-8 år
 • 7 kronor per deltagare 9-12 år
 • 8 kronor per deltagare 13-20 år
 • 8 kronor per deltagare med funktionsnedsättning (oavsett ålder)

Med bidragsberättigad sammankomst menas en sammankomst med minst tre deltagare i åldern 7-20 år. Sammankomsten ska vara planerad, ledarledd och omfatta minst en timme. Bidrag utbetalas endast en gång per grupp och dag. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma lokalavdelning får bara räknas med vid en av dessa sammankomster.

En grupp får ur redovisningssynpunkt inte delas i mindre grupper för att få bidrag för flera sammankomster.

Skolidrottsföreningar får inte grundbidrag. Förening får inte söka bidrag för verksamhet som bedrivs under ordinarie skoltid.

Se avsnittet Verksamhetsbidrag på sidan 2 i foldern om bidragsnormer.

Sista ansökningsdatum är 25 februari och 25 augusti

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om lokalt aktivitetsstöd

Redovisning av kvalitetskrav (blankett)

Ladda ner närvaroblankett för redovisning

Årsbidrag till kulturföreningar

Syfte

Bidraget ska främja och stödja kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media, litteratur och kulturarv. Årsbidragets syfte är att göra det möjligt för föreningar att planera sin verksamhet långsiktigt.

Vem kan söka?

Kulturföreningar verksamma i Östersunds kommun.

Sista ansökningsdag

10 oktober. Bidraget söks för nästkommande verksamhetsår.

Mer information och ansökan

Läs mer och ansök om årsbidrag till kulturföreningar

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-15