Friluftsprogrammet

Bilden föreställer Medvinden på Storsjön och folk som åker skridskor och promenerar där.

Friluftslivet har alltid varit en viktig fråga för kommunen. Genom att stärka vår friluftsprofil satsar vi också på både folkhälsa och tillväxt. För att uppnå detta har vi utarbetat ett friluftsprogram.

Friluftsprogrammet ska vara vägledande, ha ett långsiktigt perspektiv och ligga till grund för kommunens prioriteringar kring friluftslivet. Programmet arbetades fram under åren 2016-2018. Genom ett tydligt, gemensamt frilufts­pro­gram kan vi erbjuda ett tillgängligare friluftsliv med högre kvalitet för dig som medborgare.

Så här har det gått till

Programmets fem utgångspunkter


 1. De tio nationella friluftspolitiska målen - friluftspolitikens övergripande mål är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten utgör grund. Alla ska ha möjlighet till naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. 
 2. Lokala styrdokument för Östersunds kommun – två lokala styrdokument ligger till grund för programmet. Östersund 2040 Översiktsplan, 2014 och Tillväxtplanen Mer [*] Östersund – En hållbar tillväxt i ett attraktivt Östersund 2014-2020, 2014. Friluftsliv omnämns även i flertalet andra styrdokument, både på lokal och regional nivå.
 3. Friluftsvaneundersökningar – bland föreningar och medborgare.
 4. Inventering av befintligt friluftsliv – områden för friluftsliv och rekreation samt friluftsaktörer.
 5. Forskning och rapporter om friluftsliv – en översyn av aktuell forskning och andra rapporter om friluftsliv.

Programmets tio målbilder

Målbilderna utgår främst från den nationella friluftspolitikens tio mål, samt programmets fem utgångspunkter.

 1. Tillgänglig natur för alla
 2. Starkt engagemang och samverkan
 3. Allemansrätten ska skyddas och respekteras
 4. Tillgång till besöksvärda naturområden för friluftsliv
 5. Attraktiv närnatur och tätortsnära natur
 6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
 7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
 8. Ett rikt friluftsliv i skolan
 9. Friluftsliv för god och jämlik folkhälsa
 10. God kunskap om friluftslivet

Aktuellt just nu

Friluftsprogrammet kommer att kompletteras med en strategi som ska tydliggöra hur målbilderna ska uppnås.

Vad tycker du?

Vi vill veta vad du tycker om friluftslivet i Östersund.

Läs mer om hur du kan göra din röst hörd ­»

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2018-12-18