Om projektet

Bilden föreställer en person som åker långfärdsskridskor på Storsjön, med Oviksfjällen i bakgrunden.

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppgift att leda och samordna det förvaltningsövergripande arbetet med friluftsprogrammet. Projektet ska vara färdigt sommaren 2018. Åtgärderna ska genomföras med start hösten 2018.

Projektorganisation

Under ledningsgrupp och styrgrupp har projektledaren det totala ansvaret för projektets genomförande. Projektledaren ansvarar också för samordning mellan ledningsgrupp och styrgrupp.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen utgörs av Kultur- och fritidsnämndens presidium samt Miljö- och samhälls­byggnads­nämndens presidium.

Styrgrupp

Styrgruppen utgörs av förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen, förvaltningschef för samhällsbyggnad samt projektledare.

Projektgrupp

Projektgruppen utgörs av representanter från kommunens förvaltningar.

Kultur- och fritidsförvaltningens kommunikatör har också ingått i arbetsgruppen för kommunikativa insatser.

Referensgrupp

Arbetas fram av projektledare i samråd med styrgrupp. Består av ideella organisationer, föreningar, utövare av friluftsliv, forskare, representanter från berörda myndigheter, näringsidkare med flera.

Dialog- /friluftsforum

Projektets forum för medborgardialog. Har anordnats i form av friluftsverkstad och har fokuserat på att samla in synpunkter från medborgare och friluftsaktörer. På friluftsverkstäderna har representanter från lednings-, styr-, projekt- och referensgruppen deltagit. Medborgarna har vid en verkstad även erbjudits att prova-på friluftsaktiviteter för att väcka intresse för och inspireras till mer friluftsliv.

Sidan uppdaterad 2018-02-01