Mer om Lillsjöns naturreservat

För att värna och utveckla Lillsjöns värden för friluftsliv, rekreation och natur är Lillsjön, sedan maj 2019, ett naturreservat. Det är Östersunds kommun som är huvudman och förvaltare för naturreservatet. Att bilda naturreservat är ett sätt att långsiktigt skydda värdefull natur.

I reservatsbeslutet finns en skötselplan för området. I den beskrivs hur reservatets värden ska bevaras och utvecklas. Som exempel kommer vissa delar att skötas så att inslaget av lövträd ökar. Genom att hugga bort gran och tall och lämna lövträd gynnas bland annat fåglar och insekter medan andra partier av skogen lämnas att utvecklas fritt till glädje för svampar och lavar. Målsättningen är också att genom skötsel skapa trygga och promenadvänliga skogar för besökaren.

Regler för Lillsjöns naturreservat

Inom Lillsjöns naturreservat är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål
  2. medvetet skada växt- och djurliv (exempelvis gräva upp växter)
  3. elda, förutom på särskilt iordningställda platser med medhavd, eller av förvaltaren utkörd, ved
  4. rida
  5. parkera annat än på anvisad plats
  6. tälta, campa, ställa upp husvagm eller liknande mer än två dygn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
  7. fiska från båt eller annat flytredskap
  8. sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.
Logotyp för Lokala Naturvårdssatsningen, förkortat LONA.
Sidan uppdaterad 2022-06-08