Naturreservat Lillsjön

Bild på en skylt som visar vägen till Lillsjöns badplats

Lillsjön med naturområdet runt omkring är Östersunds första kommunala naturreservat och är en mycket viktig grön oas.

För att värna om och utveckla Lillsjöns värden för friluftsliv, rekreation och natur är Lillsjön sen maj 2019 ett naturreservat.

Anledningen till att det är ett natureservat är för att skydda området från exploatering och gynna det rörliga friluftslivet. Det finns även höga biologiska och ekologiska värden i området som skyddas.

Det är fortfarande fritt att promenera och röra sig i markerna men det är inte tillåtet att "anlägga" egna cykelvägar genom att cykla utanför leder, eftersom det gör stora skador på naturen. Runt Lillsjön finns en cirka 2,5 kilometer lång gång- och cykelväg.

Logotyp för Lokala Naturvårdssatsningen, förkortat LONA.

Varför naturreservat?

Lillsjön är en mycket viktig grön oas som är värdefull ur många olika perspektiv. Med sitt lättillgängliga, tätortsnära läge inbjuder Lillsjön till dagliga besök för återhämtning, avkoppling, vardagsmotion och friluftsliv.

Centralt i området vid sjön finns möjlighet till bad, grillning och fiske. Många skolor och förskolor styr sin utflykt till området för att läras sig mer om naturen, andra tar gärna cykeln eller knyter på sig löparskorna för ett varv runt sjön.

På de flertalet små myrar som finns i Lillsjöns skogsområden finns en färgprakt och skönhet som överraskar. Här är orkidéernas hemvist och i blomningstid målas myrarna i en härlig färgskala utifrån naturens egen palett. Lillsjöns vatten hyser en annan hemlighet- visste du att sjön bjuder på husrum till en särdeles sällsynt kransalg?

Exempel på Lillsjöns värden:

Illustration av exempel på Lillsjöns värden, med värden inom natur, besöksmål, rekreation, tätortsnärhet, friluftsliv, folkhälsa och pedagogik

Vad innebär det att Lillsjön blir naturreservat?

Lillsjöns naturreservat ska vara välkomnande och finnas till för människan och för naturen. Att Lillsjön skyddas som ett naturreservat ger området ett långsiktigt skydd. I stort sett kommer området att kunna nyttjas av besökaren som det görs idag.

I reservatsbeslutet finns en skötselplan för området. I den klargörs hur reservatets värden ska bevaras och utvecklas. Som exempel kommer vissa delar att skötas så att lövrikedomen ökar. Genom att hugga bort gran och tall och lämna lövträd gynnas bland annat fåglar och insekter medan andra partier av skogen lämnas att utvecklas fritt till glädje för svampar och lavar. Målsättningen är också att genom skötsel skapa trygga och promenadvänliga skogar för besökaren.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-02-12