Naturreservat Lillsjön

Bild på en skylt som visar vägen till Lillsjöns badplats

Lillsjön är en mycket viktig grön oas som är värdefull ur många olika perspektiv. För att värna om och utveckla Lillsjöns värden för friluftsliv, rekreation och natur så har Östersunds kommun beslutat att Lillsjön ska bli naturreservat.

Logotyp för Lokala Naturvårdssatsningen, förkortat LONA.

Det har under lång tid pratats om att göra Lillsjön till ett naturreservat. Under hösten 2016 startade arbetet med att bilda ett naturreservat för Lillsjön och under 2017 har alla haft möjlighet att skicka in sina synpunkter och tankar om ett naturreservat i Lillsjön.

Nu har processen nått nästa steg och ett förslag om naturreservat är framtaget. Du och berörda myndigheter coh intresseorganisationer kommer att kunna lämna synpunkter på det förslaget under våren 2018.

Vad händer nu?

Under 2017 hämtade vi in synpunkter och tankar en första gång och upprättade ett så kallar reservatsförslag. I reservatsförslaget väger vi samman de synpunkter som kommit in coh förslår de gränser för naturreservatet som vi tycker är lämpliga.

I reservatsförslaget ingår också en skötselplan för området och förslag på föreskrifter som ska se till att reservatets natur-, frilufts- och rekreationsvärden bevaras, och att de kan utvecklas.

Ny synpunktsrunda när reservatsförslaget är klart

Nu när reservatsförslaget är framtaget har du, intresseorganisationer och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Vi tar sen ställning till om vi behöver ändra förslaget utifrån de synpunkter som kommit in.

Slutligen tar vi fram ett förslag till ett reservatsbeslut som politikerna i kommunfullmäktige ska fastställa.

Det beräknas kunna ske till sommaren 2018. 

Varför naturreservat?

Lillsjön är en mycket viktig grön oas som är värdefull ur många olika perspektiv. Med sitt lättillgängliga, tätortsnära läge inbjuder Lillsjön till dagliga besök för återhämtning, avkoppling, vardagsmotion och friluftsliv.

Centralt i området vid sjön finns möjlighet till bad, grillning och fiske. Många skolor och förskolor styr sin utflykt till området för att läras sig mer om naturen, andra tar gärna cykeln eller knyter på sig löparskorna för ett varv runt sjön.

På de flertalet små myrar som finns i Lillsjöns skogsområden finns en färgprakt och skönhet som överraskar. Här är orkidéernas hemvist och i blomningstid målas myrarna i en härlig färgskala utifrån naturens egen palett. Lillsjöns vatten hyser en annan hemlighet- visste du att sjön bjuder på husrum till en särdeles sällsynt kransalg?

Exempel på Lillsjöns värden:

Illustration av exempel på Lillsjöns värden, med värden inom natur, besöksmål, rekreation, tätortsnärhet, friluftsliv, folkhälsa och pedagogik

Vad innebär det att Lillsjön blir naturreservat?

Lillsjöns naturreservat ska vara välkomnande och finnas till för människan och för naturen. Att Lillsjön skyddas som ett naturreservat ger området ett långsiktigt skydd. I stort sett kommer området att kunna nyttjas av besökaren som det görs idag.

Vilka restriktioner, så kallade föreskrifter, som kommer att gälla i reservatet är inte fastslaget än utan de kommer i reservatsförslaget.

I reservatsförslaget finns en skötselplan för området. I den klargörs hur reservatets värden ska bevaras och utvecklas. Som exempel kommer vissa delar att skötas så att lövrikedomen ökar. Genom att hugga bort gran och tall och lämna lövträd gynnas bland annat fåglar och insekter medan andra partier av skogen lämnas att utvecklas fritt till glädje för svampar och lavar. Målsättningen är också att genom skötsel skapa trygga och promenadvänliga skogar för besökaren.

Sidan uppdaterad 2018-03-14