Om arbetet med utveckling av friluftslivet

Bilden föreställer en person som åker långfärdsskridskor på Storsjön, med Oviksfjällen i bakgrunden.

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppgift att leda och samordna det förvaltningsövergripande arbetet med utvecklingen av friluftslivet. Rapporten Framtidens friluftsliv i Östersund ska vara färdig sommaren 2019. Redan nu har vi planerat och till viss del genomfört åtgärder och insatser inom friluftslivet.

Projektorganisation

Under ledningsgrupp och styrgrupp har projektledaren det totala ansvaret för rapportens genomförande. Projektledaren ansvarar också för samordning mellan ledningsgrupp och styrgrupp.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen utgörs av Kultur- och fritidsnämndens presidium samt Miljö- och samhälls­byggnads­nämndens presidium.

Styrgrupp

Styrgruppen utgörs av förvaltningschef samt enhetschef för kultur- och fritidsförvaltningen, förvaltningschef för samhällsbyggnad samt projektledare.

Projektgrupp

Projektgruppen utgörs av representanter från kommunens förvaltningar.

Kultur- och fritidsförvaltningens kommunikatör har också ingått i arbetsgruppen för kommunikativa insatser.

Referensgrupp

Arbetas fram av projektledare i samråd med styrgrupp. Består av ideella organisationer, föreningar, utövare av friluftsliv, forskare, representanter från berörda myndigheter, näringsidkare med flera.

Dialog- /friluftsforum

Dialog-/friluftsforum har varit ett forum för att föra dialog med medborgarna. Har anordnats i form av friluftsverkstad och har fokuserat på att samla in synpunkter från medborgare och friluftsaktörer. På frilufts­verkstäderna har representanter från lednings-, styr-, projekt- och referensgruppen deltagit. Medborgarna har vid en verkstad även erbjudits att prova-på friluftsaktiviteter för att väcka intresse för och inspireras till mer friluftsliv.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2019-04-08