Storsjö strand

Storsjö strand är Östersunds nya sjönära bostadsområde. Med utsikt över Oviksfjällen och Frösön bor du endast ett stenkast från stadskärnan.

Här planerar Östersunds kommun för 800 bostäder, verksamhetslokaler, caféer, restauranger och kontor. Storsjö strand är en naturlig förlängning av stadskärnan och en unik plats för boende och besökare. Här möter staden vattnet.

Det centrala läget av Storsjö strand ger dig tillgång till stadens utbud av kultur, handel och service samtidigt som den storslagna fjällvärlden finns inpå knuten.

Ekologisk och social hållbarhet är våra ledord för utvecklingen av Storsjö strand. Det här är ambitioner som får fysisk form i kvartersstruktur - och i utformning och funktion av byggnader och de offentliga platser. Läget ger möjligheter till ett enklare vardagsliv utan bil.

Historia och bakgrund

Aktiv

Ångaren Aktiv under tiden hon hette Birger, här före 1905. Bild från Stefan Jönssons "Ångfartygen på Jämtlands sjöar"

Tidigare hamn- och industriområde

När järnvägen kom till Östersund år 1879 drogs den nära Storsjöns dåvarande strandlinje. Järnvägen blev inledningen till en expansiv period i staden. Schaktmassor från de många byggnadsarbetena tippades nedanför järnvägen och strandlinjen kom successivt att förflyttas utåt och bilda det område som idag utgör Storsjö Strand . Den utfyllda marken användes för upplag och tyngre verksamheter. Längs stranden fanns bland annat JP Hårds Kol- och koksbolag och Beijers byggvaruhus som uppfördes på 1960-talet. Inom planområdet har marken sedan använts för järnvägsändamål och upplag.

Förr i tiden var ångbåtstrafiken på Storsjön livlig, fram till 1909 trafikerades Storsjön av flertalet ångbåtar. Och det är just Storsjöns ångbåtar från en svunnen tid som fått ge sina namn åt de tre första kvarteren på Storsjö strand - Aktiv, Framåt och Hebe.

Drönarbild innan byggnationer

Storsjö strand innan den nya stadsdelen växte fram

Fördjupad översiktsplan

Den fördjupade översiktsplanen för Storsjö strand etapp 1 lyfte fram siktstråk mot Frösön och Storsjön från Tullgatan, Brunnsgränd och Gränsgatan. Detta var viktigt att bevaka vid planeringen av den nya stadsdelen.

Översiktsplanen angav också att bebyggelse ska placeras så att genomsikt och utblickar från staden över sjön säkerställs, och att den inte får uppfattas som en hög och sammanhängande vägg.

Detaljplanering

Etapp 1

Detaljplanen för Storsjö strand etapp 1 vann laga kraft i september 2015. Etappen har byggrätter för fyra kvarter, de tre bostadskvarteren Aktiv, Framåt och Hebe samt ett en byggrätt som ligger i vattnet.

Kommunen har efter projektering och närmare undersökning av sjöbotten beslutat att inte sälja byggrätten i vattnet av ekonomiska skäl; investeringarna och riskerna skulle bli för stora för att bära projektet givet dagens förutsättningar.

För att skapa förutsättningar för en levande stadsdel förespråkade detaljplanen en variation av bebyggelsetyper och skalor, både inom kvarteren och inom området som helhet. Våningshöjden anpassades för att möjliggöra lokaler, och boendeparkering löstes under kvartersmark. Inom vattenområdet medges småbåtshamn samt bryggor som en förlängning av strandparken ut i vattnet.

Bebyggelse i måttlig skala knyter an till Östersunds stadskärna, uppmuntrar till social gemenskap och bidrar till vindskydd samt solinstrålning in till gårdarna. En variation i volymer och byggnadshöjder bidrar också till att ge en mer levande stadsmiljö.

Etapp 2

Detaljplanen för etapp två har vunnit laga kraft och medger byggrätter för sex kvarter med bostäder och lokaler samt en stadsdelspark  Även denna etapp är en förlängning av stadens rutnätsstruktur och skala, med byggnader som varierar mellan två och fem våningar. Nytt för stadsdelen är stadsradhus.

Sanering

Storsjö strand består till stor del av fyllnadsmassor och har tidigare inrymt industri­verksam­heter och hantering av farliga ämnen. Markundersökningar i området visade att det finns förorenad mark på ett flertal ställen inom planområdet. Saneringsåtgärder har vidtagits för att sanera den förorenade marken.

Dagvatten

Generellt har stor vikt lagts vid stadsgrönska, dagvattenhantering och materialval i området. När det regnar behöver vattnet tas om hand, för att sedan avledas mot Storsjön (i detta fall). Det är bra om vattnet kan fördröjas innan det rinner ut i sjön, för att föroreningar ska hinna filtreras genom marken och för att belastningen på ledningarna ska bli jämnare. Här leds regnvatten från innergårdar, tak och gator mot så kallade regnbäddar, där vattnet samlas upp innan det når Storsjön.

Regnbäddarna är uppbyggda av olika krossmaterial, jord och biokol, med planteringar på ytan. Framför allt har olika stäppväxter och gräsarter valts i området, eftersom klimatet är förhållandevis hårt, särskilt vintertid. Vatten leds även till trädplaneringarna längs huvudgatan och gränder.

Projektering och utbyggnad

Kommunen har planerat och projekterat allmän plats – gator, gränder och parkytor – i samarbete med Tengbom arkitekter i Uppsala. Utgångspunkter för arbetet var att platsen skulle utformas för att ha en tydlig publik karaktär - att den skulle bjuda in både boende och besökande att njuta av närheten till vattnet och fjällutsikten.

Se länk till idéskissen Pdf, 4.9 MB.

Kajområdet växer fram

Kommunen byggde ut kajområdet och fokus låg på lokala materialval så långt det var möjligt. Bryggan byggdes helt i obehandlad kärnfura och är tänkt att fungera både som en del av strandpromenaden och utsiktsplats. Bryggans kanter formsågades så att de naturligt möter kantstenen av kalksten från Brunflo. Gränderna belades med fiskbensmönstrad stenläggning av friser och det anlades regnbäddar med träd, såsom björk och pelarasp, och planteringar där dagvatten fördröjs och renas. Projektet fick stöd från Boverket inom ramen för Bidrag för grönare städer, där vi tävlade mot flera andra projekt på temat stadsgrönska.

Bryggan tar form

Bryggan tar form

Vision

Vision - Östersunds nya profilområde

Visionen är att Storsjö strand ska bli Östersunds nya profilområde. Strategiskt belägen mellan den centrala staden och Storsjön är den nya stadsdelen en viktig pusselbit i kommunens mål att växa till 65 000 invånare. Hållbarhetsambitioner genomsyrar all planering av det nya området.

Visionerna för området har konkretiserats i ett hållbarhetsprogram som fokuserar på åtgärder för ekologisk och social hållbarhet och ett gestaltningsprogram där dessa ambitioner får fysisk form.


Tengbom

Visionsbild

Hållbarhet

Hållbarhetsprogrammet innehåller checklistor som både kommunen och byggherrar ska följa och redovisa. Målsättningen är att områdets byggnader ska certifieras enligt systemet Miljöbyggnad.

Samhällets lagar och regler som finns definierade i miljöbalken (MB), Plan- och Bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR) gäller som grundförutsättning. De krav som anges i hållbar­hetsprogrammet går utöver lagstiftade krav och omfattar planering, projektering, byggande och förvaltning.

Gestaltning - att bygga stad 

På Storsjö strand ska det byggas stad, inte bara hus. Strategin för att ge Storsjö strand en hållbar profil vilar på valet stadstyper och skala. En klassisk kvartersstad, liknande den i Östersunds innerstad, har valts och förlängt staden ned mot vattnet.

Gestaltningsprogrammet besvarar frågor om byggnadernas höjd, gatornas bredd och var de offentliga rummen kommer att finnas. Utformning och möblering av de publika ytorna följer stadsdelens stadsmiljöprogram, som beslutas av Miljö- och samhällsnämnden under hösten 2016.

Kvarterens storlekar varierar inom en måttlig skala för att ge förutsättningar för sociala grannskap, ett gott mikroklimat på innergårdar och i gränder liksom för att ge möjlighet för både stora och små byggare.

Strandlinjen är en publik yta som gestaltas och hålls öppen för alla Östersundsbor och besökare. Här kommer utrymme för aktivitet och rekreation att finnas, året om. De offentliga rummen ges inslag av organiska former, för att särskilja dem från de privata byggnadernas mer strikta formspråk. Gröna tak och regnträdgårdar tar hand om dagvattnet i området och ger det en mjuk inramning.

Etapp 1 - klart

Utbyggnaden av etapp 1 med 154 lägenheter är klar. De första boende flyttade in i februari 2017.

Vy från Storsjön färdigt resultat

Färdigt resultat Storsjö strand etapp 1 Foto: Tobbe Hising

Två paddlare på Storsjön med Storsjö Strand, etapp 1 i bakgrunden

Två kajakpaddlare på Storsjön med Storsjö strand, etapp 1 i bakgrunden

Stadsdelen ligger direkt vid vattnet med vy mot Frösön och Oviksfjällen

Stadsdelen bjuder på fin vy mot Frösön och Oviksfjällen Foto: Tobbe Hising

Färdigt resultat Storsjö Strand etapp 1

Storsjö strand i vinterskrud

Etapp 2 - på gång

Det här ska vi göra

Tre bostadskvarter, med totalt 162 lägenheter i hus E, F och G, gång och cykelbro samt grönområden växer fram under etapp 2. Klicka på bilden så förstoras den.

Illustration över tre nya bostadshus vid Storsjö Strand.Förstora bilden

Nya rekreationsytor växer fram

Vi anlägger grönytor och träd för rekreation med en trevlig lekplats och ett utekök. I anslutning till vattnet kommer det att finnas solsittplatser och en trappa ned till betonghällar för bad. Vi kommer också att utsmycka området med konst där temat kommer att vara vind och samisk konst.

För att sammanlänka järnvägsstationen och Östersängsparken med Storsjö strand bygger vi en gång- och cykelbron över järnvägen.

Det innebär att Storsjö strand blir mer lättillgängligt för medborgarna. Det blir enkelt att nå parkområden och vattnet - och eventuella restauranger och caféer som etablerar sig i framtiden.

När?

  • I april 2023 invigdes gång- och cykelbron.
  • På grund av omvärldsläget med stigande byggpriser och osäkra leveranser är det i dagsläget osäkert när byggstarten av etapp 2 blir.

Vilka påverkas?

Storsjöstråket är stängt för biltrafik på sträckan mellan Storsjöstråket 40 och Storsjöstråket 15 (Inlandsbanans lokstallar och gamla bryggeriet).

Räddningstjänst, boende i etapp 1, fotgängare och cyklister har dock fortsatt möjlighet att nyttja sträckan. Vi öppnar upp för all biltrafik igen tidigast 2028.

Mer om de tre kvarteren i etapp 2

Kvarter E (kvarter Odin)

Här planerar Birger Bostad 84 lägenheter i en mix av bostadsrätter och hyresrätter. Bostäderna planeras miljöcertifieras inom Miljöbyggnad, nivå silver

Byggföretaget planerar att arbeta med lokala byggare och projektörer, dels för att främja den lokala marknaden, dels för att Birger Bostad tror att en lokal förankring bäddar för en bättre slutprodukt. Husen byggs till största delen i trä. Visionen är att bygga blandstadssmiljö med variation av funktioner, mötesplatser och levande publika rum.

Vill du veta mer om projektet eller ställa dig i kö för bostäderna;
kontakta Birger Bostad


Kvarter F (kvarter Trafik)

Inom kvarter F på Storsjö strand planerar HSB 48 lägenheter i bostadsrättsform. Bostäderna planeras miljöcertifieras inom Miljöbyggnad, nivå silver.

HSB planerar att bygga bostäder med stor hänsyn till platsens kvaliteter. Genom att gradvis minska huskropparnas bredd mot parken och Storsjön blir innergården större och ger mer ljusinsläpp. På så sätt ska dessutom alla lägenheter och uteplatser kunna ta del av utsikten över Storsjö och fjällen.

Vill du veta mer om projektet eller ställa dig i kö för bostäderna:
kontakta HSB

Kvarter G (kvarter Juno)

Inom kvarter G på Storsjö strand planerade Tiö/Trångsviken Bygg AB 30 lägenheter i bostadsrättsform.

På grund av rådande konjunkturläge och osäkerhet på fastighetsmarknaden har Tiö/ Trångsviken Bygg AB valt att inte gå vidare med markanvisningen på kvarter G.

Etapp 3 - projektering för sista utbyggnaden

Vad

Vid årsskiftet 2022–2023 köpte Östersunds kommun Söder 1:17 för att kunna fullfölja den sista utbyggnaden av Storsjöstrand. Etapp 3 är precis som tidigare etapper förorenad efter tidigare verksamheter i området. Kommunen är i full gång att förbereda inför saneringen vilket innebär projektering och rivning av tidigare spår.

När

  • En huvudstudie och projektering planeras vara klar hösten 2024.
  • Upphandling går ut vintern 2024-25
  • Vi planerar att börja sanera och riva spår från 1 maj 2025 och räknar med att det arbetet pågår ett år

Varför

Eftersom området planeras för bostäder krävs det att området saneras enligt naturvårdsverkets riktvärden, KM (känslig markanvändning).

Så påverkas förbipasserande

Under arbetet kommer ett arbetsområde sättas upp. Det är i dagsläget oklart om strandpromenaden kan vara öppen under saneringen. Mer information kommer i ett senare skede

Kontakt vid frågor

Sebastian Karlsson Projektledare sebastian.karlsson@ostersund.se

Sidan uppdaterad 2024-06-03