Mål 6 - I Östersunds kommun får med­borgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv

Mål 6 handlar om vård och om­sorg samt särskilda insatser såsom över­för­myndar­verk­samhet.

Östersunds invånare ska ha möjlighet till ett självständigt liv. Stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och så långt det är möjligt utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och moderna hjälpmedel och digitalisering användas för att öka upplevelsen av frihet, tillgänglighet och rådighet över den egna vardagen. Utsatta grupper ska prioriteras och skyddet för utsatta barn stärkas. Den oroande ökningen av orosanmälningar gällande barn bör ges särskild uppmärksamhet, också barn ska vara trygga i Östersunds kommun. En till­tagande psykisk ohälsa bland ungdomar behöver aktiva långsiktiga insatser och samarbetet med regionen behöver vara stabilt.

Östersunds kommun ska ha en äldreomsorg som ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Det gynnas av många olika utförare - för kvalitetsutveckling och valfrihet – och kommunen välkomnar privata, kooperativa och ideella vårdgivare. Kommunen är alltid ytterst ansvarig för vården och omsorgen, oavsett vem som utför tjänsten. Kravet på ökade valmöjligheter i hela kommunen gör att LOV måste utvidgas och till sin omfattning måste öka från dagens 25% (2019).

Östersund behöver flera äldreboenden (säbo) med olika boendeformer, som byggs, ägs och drivs av olika aktörer. De ska finnas på fler platser i kommunen, och Östersunds kommun ska sträva efter samverkan med grannkommunerna för att skapa bästa möjliga lösningar. Allt fler äldre innebär en omsorg där allt fler är dementa. Kommunen måste sträva efter att skapa demensboenden där specialiserad personal ger omvårdnad till personer som fått en demensdiagnos.

Kommunen ska också utveckla utbudet av bostäder för äldre genom att verka för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus i Lit och Brunflo. En förutsättning för det är att Östersunds kommun har en grundläggande positiv inställning till att ha en mångfald av utövare även i den skattefinansierade verksamheten.

Maten måste ses som en del av en trygg och väl fungerande omsorg. Kommunen ska fortsätta utveckla köken på särskilda boenden med målet att all mat ska lagas på plats. Rätten till egna val och ett självständigt liv ska i Östersund sträcka sig till lukten av matlagning där man bor.

Integration är en viktig del av kommunens verksamhet vilket innebär stöd men även kravställande från samhället. Att hänvisa människor och speciellt nyanlända till ett passivt bidragsberoende är förödande både för samhället och de enskilda som lätt hamnar i ett utanförskap. Kommunen ska därför fortsätta utveckla hållbara integrationsfrämjande insatser.

Så här gör vi för att nå målet 2021

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Investeringar 2021

Flertalet av investeringar kopplade till vård och omsorg är fastighetsrelaterade och redovisas under mål 8.

Nyckeltal 2021

Så här gjorde vi för att nå målet 2020

Uppdrag från fullmäktige 2020

Investeringar 2020

Kommunens satsning på särskilda boenden och LSS-bostäder redovisas under mål åtta.

Nyckeltal 2020

För att nå målet 2021 har vi bland annat:

Antagit handlingsplan för att säkerställa samers rättigheter

Bjudit in till grupp­verk­samhet för vålds­utsatta kvinnor

För att nå målet 2020 har vi bland annat:

Startat en förklädesfabrik

Informerat om att hålla avstånd i butikerna

Uppmuntrat till ett aktivt och hälsosamt liv för 70+

Modulen har inte konfigurerats korrekt.
Sidan uppdaterad 2021-12-01