Mål 6 - I Östersunds kommun får med­borgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv

Mål 6 handlar om kommunal hälso- och sjukvård samt särskilda insatser såsom över­för­myndar­verk­samhet.

Östersunds invånare ska ha möjlighet till ett självständigt liv. Stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och så långt det är möjligt utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och moderna hjälpmedel och digitalisering användas för att öka upplevelsen av frihet, tillgänglighet och rådighet över den egna vardagen. Utsatta grupper ska prioriteras och skyddet för utsatta barn stärkas. Den oroande ökningen av orosanmälningar gällande barn bör ges särskild uppmärksamhet, också barn ska vara trygga i Östersunds kommun. En till­tagande psykisk ohälsa bland ungdomar behöver aktiva långsiktiga insatser och samarbetet med regionen behöver vara stabilt.

Östersunds kommun ska ha en äldreomsorg som ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Det gynnas av många olika utförare - för kvalitetsutveckling och valfrihet – och kommunen välkomnar privata, kooperativa och ideella vårdgivare. Kommunen är alltid ytterst ansvarig för vården och omsorgen, oavsett vem som utför tjänsten. Kravet på ökade valmöjligheter i hela kommunen gör att LOV måste utvidgas och till sin omfattning måste öka från dagens 25% (2019).

Östersund behöver flera äldreboenden (säbo) med olika boendeformer, som byggs, ägs och drivs av olika aktörer. De ska finnas på fler platser i kommunen, och Östersunds kommun ska sträva efter samverkan med grannkommunerna för att skapa bästa möjliga lösningar. Allt fler äldre innebär en omsorg där allt fler är dementa. Kommunen måste sträva efter att skapa demensboenden där specialiserad personal ger omvårdnad till personer som fått en demensdiagnos.

Kommunen ska också utveckla utbudet av bostäder för äldre genom att verka för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus i Lit och Brunflo. En förutsättning för det är att Östersunds kommun har en grundläggande positiv inställning till att ha en mångfald av utövare även i den skattefinansierade verksamheten.

Maten måste ses som en del av en trygg och väl fungerande omsorg. Kommunen ska fortsätta utveckla köken på särskilda boenden med målet att all mat ska lagas på plats. Rätten till egna val och ett självständigt liv ska i Östersund sträcka sig till lukten av matlagning där man bor.

Så här gör vi för att nå målet 2022

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

Investeringar 2022

Satsningar har gjorts på välfärdsteknik och trygghetslarm. Brandskyddsåtgärder har genomförts på kommunens LSS- och SoL-bostäder och två nya LSS-boenden står snart färdigställda.

Så här gjorde vi för att nå målet 2021

Summering 2021

Uppdrag från fullmäktige

Röd

Utveckla fler möjligheter att välja olika utförare av vård och omsorg i hela kommunen (VON)

Grön

Utveckla samt permanenta samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SAN)

Grön

Undersök och analysera skillnader kopplat till kön när det gäller nöjdhet med insatser samt föreslå åtgärder/aktiviteter för att förbättra jämställdheten (VON)

Grön

Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva självständiga liv med stöd av digitala hjälpmedel (VON)

Grön

Säkerställ att LSS-bostäder är godkända ur brandsäkerhetssynpunkt (VON)

Grön

Inför nytt verksamhetssystem (VON)

Grön

Genomför hälsosatsning för personer med intellektuell funktionsnedsättning (VON)

Grön

Utveckla den externa samverkan för att fånga barn och ungas behov i ett tidigt skede (SAN)

Grön

Utveckla samt permanenta lösningen med ett Barnahus (SAN)

Grön

Utöka öppenvårdens föräldrastöd för att minska väntetiden till insats (SAN)

Grön

Genomför främjande och förebyggande insatser kring psykisk ohälsa hos barn och ungdomar (SAN)

Röd

Utred möjligheten att fortsätta utveckla kök på särskilda boenden så att maten lagas på plats (VON)

Grön

Utred möjligheten att certifiera överförmyndarens ställföreträdare och införa mentorskap (ÖFN)

Totalt fanns 13 uppdrag i budget i budget för att förbättra kommunens processer för kommunal hälso- och sjukvård samt överförmyndarverksamhet. 11 av dessa bedöms i bokslutet vara genomförda där till exempel sam­verkans­verksamheterna Barnahus och SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) är permanen­tade från 2021. Flera olika samverkansformer med andra huvudmän pågår och utvecklas där ett exempel är chefsnätverket BIRGER (samverkan kommun och region för barn i riskzon. Social- och arbets­marknads­nämnden har också tillsammans med Region Jämtland Härjedalen (BUP) utökat och utvecklat insatsen IKB (Intensiv kontextuell behandling) genom att inkludera målgrupp med autism. Inom nämnden har också en utökning av föräldra­stödet skett och ett arbete med att öka tillgängligheten av insatser inom öppenvården har påbörjats.

Pandemin har bidragit till en snabbare omställning från fysiska insatser till digitala. En utmaning för många medborgare som har insatser från Vård- och omsorgsnämnden är en "digital tröskel" som vissa funktionsnedsättningar kan leda till. För att minimera risken för ett digitalt utanförskap har Sektor funktions­hinder infört digitaliseringscoacher som ska stötta såväl medborgare som medarbetare i användandet av digitala verktyg och arbetssätt. Inom Sektor hemtjänst & särskilt boende prövas just nu digitalt inköp för att underlätta för medborgarna att kunna göra de inköp som behövs utan stöd av personal. Andra exempel på digitalt stöd som införts eller testas är läke­medels­robot, trygghetsskapande teknik som inte involverar kamera med mera.

För att öka hälsan hos personer med funktionsnedsättning har bland annat olika aktiviteter genomförts tillsammans med Svenska Parasportförbundet. Ett antal enheter har också deltagit i ett projekt tillsammans med Mittuniversitetet där deltagarna har genomfört digital träning. Projektet har rönt stor framgång i form av resultat och medialt intresse. Överlag finns det en stor kunskap och förståelse för "hälsans bestämningsfaktorer", både hos medarbetare och medborgare. Många pågående initiativ på enheterna kopplade till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor har lett till både uppskattning och påvisbar förbättrad hälsa hos våra medborgare.

Uppdraget att fortsätta utveckla kök på särskilda boenden så att maten lagas på plats har inte genomförts under året med anledning av den pågående pandemin. En ny riktlinje för Mat och Måltider har under året tagits fram och åtgärder utifrån denna riktlinje har påbörjats.

Utredning av den ekonomiska konsekvensen av att införa LOV, alternativt LOU, inom hela kommunen är komplex. Beredning av ärendet har pågått sedan maj 2021 och har återrapporterats fortlöpande vid ordinarie nämnds­sam­man­träden. Ärendet beräknas att lyftas till beslut i nämnden mars 2022.

Investeringar

Flertalet av investeringar kopplade till vård och omsorg är fastighetsrelaterade och redovisas under mål åtta.

Nyckeltal

I mål och budget finns 32 nyckeltal och här syns både positiva och negativa trender och värden i jämförelser med riket och jämförbara kommuner.

Positivt är bland annat kommunens jämförelsevis höga andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, ökade värden på vissa brukarbedömningar och minskat antal fallskador bland personer 65+ (även om det antalet fallskador fortfarande är jämförelsevis hög).

Jämfört med riket och kommungruppen så ligger dock kommunen lägre på flertalet nyckeltal.

Avstämning mot politisk text

Enligt den politiska texten som de styrande tog fram för mandatperioden så ska Östersunds invånare ha möjlighet till ett självständigt liv. Stöd, vård och omsorg ska ha god kvalitet och så långt det är möjligt utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras och moderna hjälpmedel och digitalisering användas. Pandemin har här bidragit till en snabbare omställning från fysiska insatser till digitala insatser vilket bland annat har lett till större möjligheter att erbjuda medborgare snabbare stöd med kort varsel på distans. Arbete med att öka brukarmedverkan, inflytande och självständighet har påbörjats genom arbete med olika nationella undersökningar samt genom satsningar på systematiskt kvalitetsarbete mm. Arbetet kommer att fortgå även under 2022.

I den politiska texten anges också ökade valmöjligheter i hela kommunen gör att LOV måste utvidgas och till sin omfattning måste öka. Här pågår utredning som lyfts till beslut under 2022.

Texten påtalar också att Östersund behöver flera äldreboenden (säbo) med olika boendeformer, som byggs, ägs och drivs av olika aktörer. Här pågår till exempel bygget av boende på Bangårdsgatan som kommer att driftas av Förenade Care.

Maten anges i den politiska texten som viktig och ska ses som en del av en trygg och väl fungerande omsorg. Här har ny riktlinje tagits fram under året och vård- och omsorgsförvaltningen har utifrån egen handlingsplan genomfört ett flertal aktiviteter. Exempelvis tillagas numera fika och mellanmål på samtliga boenden.

Helhetsbedömning

Pandemin har under året varit en utmaning för verksamheterna inom målområdet. Trots denna extraordinära händelse har verksamheterna fungerat och dessutom har de flesta av fullmäktiges uppdrag genomförts och bidragit till förbättrade processer för målområdet.

Utifrån den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så görs bedömning att kommunen ligger väl i fas att uppnå den politiska inriktningen inom mandatperioden. Samtidigt visar trender och jämförelser på nyckeltalen att det finns stor potential till förbättring. Målet bedöms därför med viss osäkerhet som positivt.

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Nyckeltal 2021

För att nå målet 2022 har vi bland annat:

Låtit Östersundsbor testa appen "Säkra steg"

Infört fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Förbättrat kvaliteten och placerat oss högt i Hem­tjänste­index 2022

Sidan uppdaterad 2023-01-16