Mål: Ett aktivt liv

I Östersunds kommun finns mycket goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv.

Östersunds kommun har ett rikt och tillgängligt kulturutbud som skapar en känsla av gemenskap i en växande kommun. Tillgången till en meningsfull och aktiv fritid ska vara tillgänglig på lika villkor för alla invånare. Utbudet ska omfatta såväl kulturella som idrottsliga upplevelser.

Östersund ska vara en stad där kulturella upplevelser är ständigt närvarande och där gatubilden inbjuder till aktiviteter. Kommunen och övriga samhällsaktörer ska tillsammans främja kulturella initiativ både i staden och på landsbygden. Invånarna i hela kommunen ska ha goda möjligheter att uppleva och skapa kultur. Möjligheterna att ta del av professionell kultur, som utställningar och konsthantverk, ska vara goda.

I Östersunds kommun går elit- och breddidrott hand i hand. Kommunens utbud och samlade kunskap gör Östersund attraktiv för evenemang. Flera evenemang i kombination med en växande befolkning leder till att efterfrågan på anläggningar och lokaler ökar. Kommunen behöver arbeta för en lösning som möjliggör bästa användande av anläggningarna.

Spontanidrott, möjlighet till rörelse, friluftsliv och rekreation ska vara en viktig del av kommunens samhällsplanering. I Östersunds kommun ska det alltid vara nära till naturupplevelser. Friluftslivet är en del av Östersunds unika själ. Östberget ska fortsätta utvecklas för aktiviteter året runt med mountainbike, downhill och vandringleder. Kommunen ska tillsammans med övriga samhällsaktörer utvecklas till en attraktiv upplevelsekommun.

Fritidsgårdsverksamheten behöver hela tiden utvecklas i takt med samtiden. Aktiviteter och utbud ska anpassas efter ungdomars behov och intressen. Fritidsgårdarna ska utvecklas tillsammans med en satsning på ett mobilt team och kulturskolan. Fritiden ska vara meningsfull och tillgänglig för alla ungdomar i hela kommunen.

Stödet till föreningar och folkbildning ska värnas och utvecklas. Samverkan, dialog och förenings­engagemang är ledord. Biblioteken är viktiga för folkbildningen och kulturen.

Det här gör vi för att nå målet 2024

Uppdrag från fullmäktige 2024

Nämndernas egna uppdrag 2024

[DOLD]
Nämndernas uppdrag för det kommunövergripande målet Ett aktivt liv:

Uppdrag

Förtydligande av uppdrag

Öka delaktigheten och närvaron i biblioteksverksamheten för barn och unga i åldersgruppen 12-16 år.
(Kultur- och fritidsnämnden)

Barn och unga i åldersgruppen 12-16 år använder bibliotekens tjänster mindre än andra åldersgrupper. Biblioteksverksamheten ska aktivt i dialog med barn och unga skapa verksamhet som tilltalar och intresserar målgruppen.

Genomföra förändringar av bidragsystemet till studieförbunden.
(Kultur- och fritidsnämnden)

Uppdraget innebär att genomföra en utredning kring bidragen till studieförbunden samt föreslå förändringar i bidragssystemet. En statlig utredning pågår kring det nationella bidragsystemet. Uppdraget utgår ifrån den statliga utredningens slutsatser för att vårt bidragsystem fungerar tillsammans med det nationella.

Säkerställ möjligheten till rörelse och rekreation i det egna området.
(Kultur- och fritidsnämnden)

Uppdraget innebär att inventera skicket på kommunens befintliga spontanidrottsplatser samt behovet av upprustning av dessa. Det är av vikt att säkerställa att vi förvaltar våra befintliga aktivitetsytor och samtidigt uppfyller närhetsprincipen för att sänka trösklar när det kommer till möjligheten till aktivitet och rörelse. Upprätta en underhållsplan för befintliga spontanidrottsytor. Nya spontanidrottsytor som prioriteras genomförd utredning hanteras via budgetäskande.

Upprätta en strategi för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar.
(Kultur- och fritidsnämnden)

Utifrån styrdokumt Riktlinje för idrott och fysisk aktivitet resp. evenemangspolicy utarbeta en strategi för utveckling av idrotts- och fritidsanläggningar. Utgångspunkten för arbetet ska vara den tidigare antagna anläggningsrapporten.

Ta fram lämpligt styrdokument för den öppna fritidsverksamheten 10-19 år som ersätter nuvarande kvalitetskrav för fritidsgård och verksamhetsmål för fritidsgård.
(Kultur- och fritidsnämnden)

Ambitionsnivåer öppettider, lovverksamhet/storhelger och gemensamma arrangemang. Kvalitetssäkring/brukarundersökningar.

Att ta fram en plan för hur den öppna fritidsverksamheten ska utformas från och med år 2025.
(Kultur- och fritidsnämnden)

Struktur- geografisk placering, förutsättningar lokaler, föreningsdrivna och/eller kommunalt drivna gårdar, områdesgårdar och mobil verksamhet, tematiska gårdar?, samarbete med föreningsliv, näringsliv o civilsamhälle. Underlag ska ligga till grund för kommande upphandlingar och för verksamhetens planering.

 

Nyckeltal 2024

Investeringar 2024

-

För att nå målet har vi bland annat:

Sidan uppdaterad 2024-05-23