Mål 7 - I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

Mål 7 handlar om miljö och foku­serar på minskad miljö- och klimatpåverkan.

Östersunds kommun har bra förutsättningar för att agera och öka effekterna inom miljö- och klimatarbetet, något som är nödvändigt för att vi ska nå målen i Agenda 2030. Östersunds kommun ska tillsammans med näringsliv, universitet och fristående organisationer främja klimatsmart innovation. Kommunen ska även fortsätta utveckla kommunkoncernens förmåga att ställa klimatsmarta och miljömässiga krav vid all upphandling. Östersunds kommun ska vara fossilfritt år 2030.

Östersunds kommun ska vara ett föredöme inom smart och effektivt miljö- och klimatarbete. Kommunen ska underlätta för medborgare och företagare att agera hållbart genom en hög kunskaps- och servicenivå. Kommunen ska möjliggöra för samtliga intressentgrupper att ta hållbara beslut och underlätta för en miljöpositiv omställning. Genom innovativt arbete, ny teknik och bred kompetens inom alla verksamheter kan behoven mötas av ett mer cirkulärt och medvetet agerande i vår tillväxtkommun. Riskbedömning av miljöeffekter ska beaktas i olika verksamheters beslut.

Östersunds kommuns fastigheter är energieffektiva, har god miljöprestanda och drivs av grön el. I Östersunds kommun kännetecknas även av en ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. Möjligheter till ett hållbart resande ska finnas för medborgare, företagare, besökare och anställda. För att möta behovet av elektrifiering behöver laddinfrastruktur utökas inom hela kommunen i takt med omställningen till fossilfria transporter.

I Östersunds kommun ska samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ha solceller på sina tak år 2030.

Genom att öka graden av cirkulär upphandling möjliggör kommunen högre återvinningsgrad, minskad konsumtion, mer närproducerade och ekologiska varor samt minskade avfallsmängder. Återvinningsgraden av sopor ska öka genom bland annat etablering av fler miljö/ återvinningsstationer i kommunen, och test av funktionsupphandlingar för återvinning.

Så här gör vi för att nå målet 2022

Uppdrag från fullmäktige 2022

Nämndernas egna uppdrag 2022

Nyckeltal 2022

Investeringar 2022

Investeringar i fossilfria energilösningar och fortsatta investeringar i solceller har genom­förts. Investeringar har även gjorts i utökad ladd-infrastruktur. Armaturer innehållande kvicksilver har bytts ut och arbetet med att säkerställa giftfria golv har fortsatt. Det har även skett utbyte av armaturer i kommunens gatubelysning för att minska energiförbrukningen.

Så här gjorde vi för att nå målet 2021

Summering 2021

Uppdrag från fullmäktige

Grön

Minska de fossila koldioxidutsläppen (Alla)

Grön

Genomför påverkanssatsningar för ökad cykling (MSN, KFN)

Grön

Delta i projekt med RISE om simulering och färdplan för ökad kunskap om smarta trafiklösningar och automatiserade fordon (MSN)

Grön

Utred behov av nya ladd-stationer för den interna elbilsflottan (MSN)

Röd

Minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och anläggningar (KS)

Grön

Utveckla den cirkulära ekonomin i kommunens organisation (KS)

Grön

Öka användningen av alkaliskt vatten inom kommunens verksamheter (TN)

Grön

Öka andelen upphandlade närproducerade livsmedel (TN)

Kommunen har under året genomfört ett flertal åtgärder för att nå en fossilfri fordonsflotta, ökad cykling, minskad konsumtion, cirkulär ekonomi och allmänt bidragit till minskad miljö- och klimatpåverkan. Bland annat har ett flertal utbyten av bilar och maskiner skett, resandet har minskat (till stor del beroende på ändrade arbetssätt kopplat till pandemin) samt kampanjer och informationsåtgärder mot elever och invånare har genomförts. Kommunen har också deltagit i spetsprojekt inom elflyg och cykelmätning. Under året har också ett Cykelråd startats upp för dialog med cyklister, i syfte att identifiera utvecklingsområden.

En inventering av cirkulär ekonomi i kommunförvaltningen har gjorts under året där behov har identifierats och förslag till åtgärder tagits fram. Under året har krav ställts vid upphandlingar som bidrar till cirkulär ekonomi.

Det har också genomförts ett flertal åtgärder för att minska energianvändningen i kommunens fastigheter och anläggningar. Samtidigt görs bedömningen att minskningstakten inte är tillräcklig för att nå målbilden att minska med 30 % till år 2030 jmf med år 2010.

Investeringar

Kommunen har under året investerat i solceller och kommer fortsätta med detta under 2022. Kommunen har ett antal oljepannor kvar i drift vilka kommer att ersättas under 2022. Parkskolans miljöstation har fått stå tillbaka i den ombyggnad som skolan har genomgått men kommer att färdigställas under våren 2022. Under året har också åtgärder satts in för en giftfri förskola.

Nyckeltal

I mål och budget fanns 14 nyckeltal. Trender och värden för nyckeltalen är som helhet jämförelsevis goda. De fossila koldioxidutsläppen minskar liksom energiförbrukningen. Andelen miljöbilar i kommunorganisationen är jämförelsevis hög medan andelen miljöbilar totalt i kommunen är jämförelsevis låg. Såväl insamlat kommunalt avfall som hushållsavfall som återvinns ligger på en betydligt högre nivå än riket och jämförbara kommuner.

Avstämning mot politisk text

Under året har ett aktivt arbete för att åstadkomma en mer cirkulär ekonomi i kommunförvaltningen genomförts vilket också är ett område som lyfts i den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden. I texten lyfts också att riskbedömning av miljöeffekter ska beaktas i beslut vilket har funnits med i arbete med uppdrag om hållbarhetsanalyser under mål 1.

Den politiska texten påtalar även att laddinfrastrukturen behöver utökas inom hela kommunen och här har en utredning genomförts under året där fokus varit på var och hur kommunförvaltningens laddstationer på landsbygden kan uppföras. Solceller på kommunens tak är ett annat område som lyfts i texten och här har investeringar genomförts under året.

Återvinningsgraden av sopor har också ökat och förstudie för ny återvinningscentral har påbörjats.

Helhetsbedömning

Kommunen har under det senaste året genomfört ett flertal insatser för att förbättra kommunens miljö- och klimatpåverkan. Även om uppdraget om minskad energiförbrukningen i kommunens fastigheter bedömts som ej uppfyllt så har energiförbrukningen totalt, inklusive transporter, minskat och som helhet görs bedömning att de insatser som gjorts kopplat till målet i hög grad bidrar till att det kommunövergripande målet stärkts.

Utifrån den politiska text som de styrande tog fram för mandatperioden så görs bedömning att kommunen ligger väl i fas att uppnå den politiska inriktningen inom mandatperioden. Målet bedöms därför som positivt.

Uppdrag från fullmäktige 2021

Nämndernas egna uppdrag 2021

Nyckeltal 2021

För att nå målet 2022 har vi bland annat:

Tagit fram appen Resvis

Tagit hjälp av barn och unga i arbetet för framtida krets­lopps­park

Främjat den biologiska mång­falden på våra grön­områden

Utvecklat cykeltrafiken och kommit på 2:a plats i Cyklist­velometern

Börjat använda ersättnings­modell för att ta tillvara på träden

Sidan uppdaterad 2023-01-16